بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏دفاع از انجمن اسلامى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دفاع از انجمن اسلامى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏دفاع از انجمن اسلامى

‏دفاع از انجمن اسلامى ‏

‏این انجمنهاى اسلامى مفید براى شماست. چنانچه یک کسى گفت که انجمنهاى اسلامى به درد نمى خورد و ارتجاعى است، این همان ارتجاعى است که به همه ما مى گویند و به همه شما مى گویند. این همان ارتجاعى است که با این کلمه مى خواهند شما‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 481


‏ ‏

‏را کنار بزنند و آن اشخاص «مترقى» را بیاورند! آن اشخاص مترقى کى اند؟ یا از امریکا باید بیایند مترقیها یا از شوروى باید بیایند این مترقیها. این ارتجاع در مقابل مترقى، یعنى اسلام و ایران در مقابل امریکا و در مقابل شوروى. این انجمنهاى اسلامى همه شان براى ما مفیدند. البته من به انجمنهاى اسلامى هم سفارش کردم به اینکه فقط جهات اسلامى را در نظر بگیرند و هیچ دخالت دیگرى در امور نکنند- دخالت مال خود فرماندهان هست- لکن این را توجه بکنید که اگر یک وقتى اشخاصى آمدند، وسوسه کردند که این انجمنهاى اسلامى- مثلًا- چندان فایده ندارد یا ضرر دارد یا ارتجاع است، این همان نقشه اى است که آنها مى کشند.‏‏ 366‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 482