بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏آراى عمومى تعیین کننده شکل نظام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آراى عمومى تعیین کننده شکل نظام ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏آراى عمومى تعیین کننده شکل نظام ‏

‏ارکان سیاسى ‏

‏ ‏

‏انتخابات ‏

‏آراى عمومى تعیین کننده شکل نظام ‏

‏[ما مى بینیم که یک اتحاد کاملى بین مخالفین شاه، اعم از سیاسى و دینى داخل ایران به وجود آمده و آن اینکه همه مى گویند که شاه باید برود. تنها چیزى که براى ما مبهم است اینکه شما چه نظام و‏

‏مجتمعى را جایگزین شاه خواهید کرد که بتواند مورد موافقت همه قرار گیرد؟]‏

‏ما قصد داریم حکومت اسلامى به معناى حقیقى خودش جایگزین رژیم سلطنتى بشود. ما نظام جمهورى را به آراى عمومى مى گذاریم و ایران چون همه شان مسلمان هستند رأى به این قضیه خواهند داد. و بعد از رأى آنها حکومت جمهورى اسلامى تشکیل خواهد شد.‏‏ 322‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 432