بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای قومی
‏‏مرزهایى که در سایر مسلکها هست در اسلام مطرح نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مرزهایى که در سایر مسلکها هست در اسلام مطرح نیست

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏مرزهایى که در سایر مسلکها هست در اسلام مطرح نیست

‏مرزهایى که در سایر مسلکها هست در اسلام مطرح نیست ‏

‏ما کراراً عرض کردیم به همه برادرهاى کُردِمان که آمدند اینجا، برادرهاى بلوچمان که آمدند اینجا، که اسلام اینطور مرزهایى که در سایر مسلکها هست ندارد. اسلام با صراحت مى گوید که آنى که پیش خدا کرامت دارد، آدم مُتقى است. آدمى است که روشش صحیح باشد؛ تقوا داشته باشد، فاسد نباشد؛ مُفسِد نباشد. و نسبت به همه عرب و عجم و کرد و ترک و اینها به طور على السواء بهمه نظر دارد. همان طور که خداى تبارک و تعالى در ایجاد یک طایفه با طایفه دیگرى فرق نگذاشته، همه را نعمتِ ایجاد داده است ... فرق نگذاشته است بین این ناحیه که کُرد مى نشیند؛ آن ناحیه که تُرک مى نشیند؛ آن ناحیه که عرب هست؛ آن ناحیه که عجم است، این حرفها نیست در کار.‏

‏پیغمبر اکرم در عین حالى که خودشان عرب بودند، از ایشان نقل مى کنند که فرموده اند که فخرى از عرب بر عجم نیست؛ و از عجم بر عرب نیست. هیچ کدام به دیگرى تَفوُّقى ندارد. همه آنها از یک پدرند و از یک مادرند، و على السواء هستند. در عین حالى که اسلام این معنا را مى گوید، جمهورى اسلام همین معنا را مى خواهد پیاده بکند، ما همین معنا در رأس برنامه هایمان هست.‏‏ 284‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 403