بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏انبیا، مسلط بر نفس خویش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انبیا، مسلط بر نفس خویش

نبوت

‏‏انبیا، مسلط بر نفس خویش

‏انبیا، مسلط بر نفس خویش ‏

‏اگر تمام انبیا جمع بشوند در یک محلى، هیچ وقت با هم نزاع نمى کنند. اگر اولیا و انبیا را، شما فرض کنید که الآن بیایند در دنیا، هیچ وقت با هم نزاع ندارند. براى اینکه نزاع مال خودخواهى است. از نقطه نفس انسان پیدا مى شود که آنها نفس را کشته اند. جهاد کرده اند و همه خدا را مى خواهند.‏‏ 36‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 66