بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر را چشیده باشند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر را چشیده باشند‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر را چشیده باشند‏

‏تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر را چشیده باشند‏

‏ملت عزیز ما که مبارزان حقیقى و راستین ارزشهاى اسلامى هستند، به خوبى دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبى سازگار نیست؛ و آنها که تصور مى کنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفین ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 373


‏ ‏

‏و محرومان جهان با سرمایه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بیگانه اند. و آنهایى هم که تصور مى کنند سرمایه داران و مرفهان بى درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه مى شوند و به مبارزان راه آزادى پیوسته و یا به آنان کمک مى کنند آب در هاون مى کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبى، بحث دنیاخواهى و آخرت جویى دو مقوله اى است که هرگز با هم جمع نمى شوند. و تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بى بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلابها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولین نظام ایرانِ انقلابى باید بدانند که عده اى از خدا بیخبر براى از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد براى فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را «کمونیست» و «التقاطى» مى خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت، و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتى نترسید.‏‏ 262‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 374