بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هنر و تفریحات سالم
‏‏اسلام با پوچى و ازخود بیگانه شدن انسان مخالف است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام با پوچى و ازخود بیگانه شدن انسان مخالف است ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏اسلام با پوچى و ازخود بیگانه شدن انسان مخالف است ‏

‏اسلام با پوچى و ازخود بیگانه شدن انسان مخالف است ‏

‏در مورد آنچه را که به نام تفریحات شناخته شده است، اسلام با‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 358


‏ ‏

‏هر چیزى که انسان را به پوچى و از خود بیگانه شدن مى کشاند، مبارزه مى کند. شرابخوارى و میگسارى در اسلام ممنوع است. فیلمهاى منحرف کننده از اخلاق متعالى انسانى، ممنوع است.‏‏ 249‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 359