بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏هدف تربیتى انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هدف تربیتى انبیا‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏هدف تربیتى انبیا‏

‏هدف تربیتى انبیا‏

‏تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله اى براى این است که انسان این لبابش ظاهر بشود. آنکه بالقوه است و لبّ انسان است به فعلیت برسد و انسان بشود آدم. انسان بالقوه بشود یک انسان بالفعل، انسان طبیعى بشود یک انسان الهى که همه چیزش الهى باشد. هرچه مى بیند حق ببیند. انبیا هم براى همین آمده اند. انبیا نیامده اند حکومت درست کنند، حکومت را مى خواهند چه کنند؟ این هم هست، اما نه این است که انبیا آمده اند که دنیا را اداره کنند، حیوانات هم دنیا دارند، کار خودشان را اداره مى کنند، البته بسط عدالت همان بسط صفت حق تعالى است براى اشخاصى که چشم دارند. بسط عدالت هم مى دهند، عدالت اجتماعى هم به دست آنهاست، حکومت هم تأسیس مى کنند، حکومتى که حکومت عادله باشد، لکن مقصد این نیست، اینها همه وسیله است که انسان برسد به یک مرتبه دیگرى که براى آن انبیا آمده اند.‏‏ 196‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 295