مقالۀ ثانیه (مقارنات نماز)
فصل هشتم: اشارۀ اجمالیه به تفسیر سورۀ شریفۀ «حمد»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: اشارۀ اجمالیه به تفسیر سورۀ شریفۀ «حمد»

فصل هشتم در اشارۀ اجمالیّه به تفسیر سورۀ شریفۀ توحید

‏ ‏

‏     ‏‏بدان که در ‏بسم الله  ‏این سوره و متعلق آن، همان احتمالات است که در‏‎ ‎‏سورۀ شریفۀ حمد ذکر شد‏‏] ‏‏ ه‏‎ ‎‏[ ‏‏است؛ ولی در اینجا به مناسبت تعلق آن به ‏قل‎ ‎هو‏، که ترجمان از مقام مقدس ذات من حیث هو است یا مقام غیب هویت‏‎ ‎‏است یا مقام اسمای ذاتیه است، سالک باید در حال استهلاک در هر یک از این‏‎ ‎‏مقامات باشد، و با رفض تعینات اسمایی و صفاتی ‏‏مطلقاً گویا شود به کلمۀ‏‎ ‎‏شریفۀ «هو»؛ پس اسم در این مقام ممکن است تجلی غیبی به فیض اقدس،‏‎ ‎‏که رابطه بین ذات و اسمای ذاتیه یاغیب و اسمای صفتیه است، ‏‏باشد؛ پس گویا ‏‎ ‎‏چنین فرموده: ای محمد، که از افق اکثرت و تعین منسلخ شدی و به قدم عشق‏‎ ‎‏و محبت رفض غبار کثرت اسما و صفات و تعینات کردی، به مقام تجلی به‏‎ ‎‏فیض اقدس در مقام غیب هویت و وحدت صرف بگو: «هو». و آن اشاره‏‎ ‎‏است به مقام ذات یا غیب هویت یا اسمای ذاتیه. و آن با آنکه غیب مطلق است‏‎ ‎‏«الله » است که مقام جمع اسما و حضرت واحدیّت است؛ و این کثرت‏‎ ‎‏اسمایی را با وحدت و بساطت مطلقه تنافی نیست؛ پس او احد است. و با‏‎ ‎‏آنکه کثرت کمالی در آن راه دارد، بلکه آن مبدأ آن کثرت است، صمد است و‏‎ ‎‏منزه است از مطلق نقایص؛ پس برای او مهیة و امکان و جوف نیست؛ پس از‏‎ ‎‏او چیزی منفصل نشود و او از چیزی منفصل نشود. و جمیع دار تحقق به او‏‎ ‎‏منتهی شود ظهوراً و تجلّیاً، و فانی در ذات و اسما و صفات او هست وجوداً‏‎ ‎‏و صفةً و فعلاً؛ و از برای او مثل و مثال و کفو و شریک نیست.‏

‏     پس ‏هو‏ اشاره به مقام غیب شد، چنانچه در حدیث نیز وارد است؛‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎الله ‏ به مقام اسمای کمالی و واحدیّت، که مقام اسم اعظم است؛ و از ‏احد‏ تا‏‎ ‎ 

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 93

‏آخر سوره، اسمای تنزیهیّه است؛ پس سورۀ شریفه نسبت حق است به جمیع‏‎ ‎‏مقامات؛ و تواند که ‏هو‏ اشاره به ذات من حیث هو باشد و ‏احد‏ اشاره به اسمای‏‎ ‎‏ذاتیه باشد. والعلم عنده.‏

‎ ‎

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 94

  • )) «و هو اسمٌ مکنّیً مشارٌ الی غائبٍ: فالهاء تنبیهٌ علی معنیً ثابتٍ والواواشارةٌ الی الغائب عن الحواسّ...». التّوحید، ص 88.