فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏[‏ پیشگفتار ‏]‏‏··· 3‏

‏مقدّمةٌ··· 7‏

مقالۀ اُولیٰ: ‏در نقل لفظ حدیث شریف است، تیمّناً و تبرّکاً··· 15‏

‏تنبیه··· 19‏

مقالۀ دوّم: ‏در بیان شمّه ‏‏[‏‏ ای‏‏]‏‏ از حقیقت عقل و جهل و بیان مراد حدیث ‏‎ ‎‏شریف··· 21‏

مقالۀ سوم: ‏در شمه ای از خصایص و صفات این دو حقیقت عقلیه و جهلیه، ‏‎ ‎‏به حسب آنچه در این حدیث شریف به آن اشاره فرموده··· 25‏

‏در بیان صفات جهل··· 32‏

‏توجیه دیگر در معنی اجاج··· 34‏

‏حکمة الهیّة: در بیان سرّ آنکه عقل به نور حق نسبت داده شده و جهل به ‏‎ ‎‏بحر اجاج··· 35‏

مقالۀ چهارم: ‏در بیان شمه ای از حقیقت اقبال و ادبار عقل و جهل کلّی ‏‎ ‎‏و جزئی··· 39‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه V

‏در توجیه دیگر از اقبال و ادبار عقل است··· 41‏

‏تنبیه شریف و تحقیق لطیف: بیان تفاوت بین ادبار عقل و جهل است··· 45‏

‏لطیفةٌ عرفانیةٌ و حقیقةٌ إیمانیةٌ··· 50‏

مقالۀ پنجم: ‏در شرح اجمالی از بعض الفاظ حدیث شریف··· 57‏

‏نکتةٌ··· 61‏

مقالۀ ششم: ‏در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه که مقصود ‏‎ ‎‏از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه··· 73‏

مقصد اوّل: ‏[‏‏در بیان «خیر» و «شر»‏‏]‏‏··· 75‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از خیر و شر‏‏]‏‏··· 75‏

‏فصل دوّم: در توضیح و تشریح این مقصود است··· 78‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه، فطرت مخمورۀ بی حجاب وزیر عقل و مبدأ ‏‎ ‎‏خیرات است و خود خیر است، و فطرت محجوبۀ به طبیعت وزیر جهل ‏‎ ‎‏و مبدأ شرور و خود شرّ است··· 80‏

‏فصل چهارم: ‏‏[‏‏ ضرورت اصلاح نفس‏‏]‏‏··· 83‏

مقصد دوم:‏ در بیان «ایمان» و «کفر» است··· 87‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏ مقصود از ایمان‏‏]‏‏··· 87‏

‏فصل دوّم: در توضیح و تتمیم این مطلب است··· 89‏

‏فصل سوم: در استشهاد برای این مقصد به دلیل نقلی··· 91‏

‏فصل چهارم: در بیان آنکه ایمان بر طبق فطرت است و کفر خارج از طریقۀ ‏‎ ‎‏فطرت است··· 98‏

‏فصل پنجم: ‏‏[‏‏ راه تحصیل ایمـان‏‏]‏‏··· 103‏

مقصد سوم:‏ در بیان «تصدیق» و ضد آن است که «جحود» است··· 113‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه VI

‏فصل اول: ‏‏[‏‏ مقصود از تصدیق و جحود‏‏]‏‏··· 113‏

‏فصل دوم: ‏‏[‏‏ اصلاح نفس از جحود‏‏]‏‏··· 118‏

مقصد چهارم:‏ در «رجاء» و ضد آن است که «قنوط» است··· 129‏

‏فصل اول: در بیان آنکه رجاء و امیدواری از جنود عقل است، و قنوط ‏‎ ‎‏و ناامیدی از جنود جهل و ابلیس است··· 129‏

‏فصل دوم: در بیان فرق مابین رجاء و غرور است··· 131‏

‏فصل سوم: در فرق میان خوف، که از جنود عقل و رحمان است، و میان قنوط، ‏‎ ‎‏که از جنود جهل و شیطان است··· 137‏

‏فصل چهارم: در کیفیت جمع بین خوف و رجا است··· 142‏

مقصد پنجم:‏ در بیان «عدل» و ضد آن است که «جور» است··· 147‏

‏فصل اول: ‏‏[‏‏ مقصود از عدالت وجور‏‏]‏‏··· 147‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏ عدالت و جور در کتب اخلاقیّه‏‏]‏‏··· 151‏

‏فصل سوّم: ‏‏[‏‏ در تحصیل فضیلت عدالت‏‏]‏‏··· 153‏

مقصد ششم:‏ در «رضا» و ضد آن است که «سخط» است··· 161‏

‏فصل اول: ‏‏[‏‏ مقصود از رضا و سخط‏‏]‏‏··· 161‏

‏فصل دوم: در بیان آنکه رضا از جنود عقل و لازمه فطرت مخموره است؛ ‏‎ ‎‏چنانچه سخط از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است··· 164‏

‏فصل سوم: در بیان مراتب رضا است··· 166‏

‏فصل چهارم: ‏‏[‏‏ مبادی مقام رضا‏‏]‏‏··· 170‏

‏فصل پنجم: ‏‏[‏‏ در بیان ابتلاء مؤمنین‏‏]‏‏··· 172‏

‏فصل ششم: در فضیلت رضا و ذم سخط از طریق نقل··· 175‏

مقصد هفتم:‏ در «شکر» و ضد آن است که «کفران» است··· 181‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه VII

‏فصل اول: در معنی شکر است··· 181‏

‏فصل دوم: ‏‏[‏‏در مراتب شـکر‏‏]‏‏··· 182‏

‏فصل سوم: در بیان آنکه شکر از جنود عقل و لازمۀ فطرت مخموره است، ‏‎ ‎‏چنانچه کفران از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است··· 185‏

‏فصل چهارم: در نقل بعض احادیث شریفه در این باب··· 188‏

مقصد هشتم:‏ در «طمع» و ضد آن است که «یأس» است··· 193‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏ مقصود از طمع و یأس‏‏]‏‏··· 193‏

‏فصل دوم: ‏‏[‏‏در بیان تأثیر طمع و یأس‏‏]‏‏··· 195‏

مقصد نهم:‏ در «توکل» است، و ضد آن که «حرص» است··· 199‏

‏فصل اوّل: در بیان معنی توکل است··· 199‏

‏فصل دوم: در ارکان توکل است··· 200‏

‏فصل سوم: در تعقیب این باب و موعظت اُولوا الألباب است··· 206‏

‏فصل چهارم: در معرفت بعض مراتب و درجات توکل است··· 212‏

‏فصل پنجم: در بیان آنکه توکل از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است، ‏‎ ‎‏و اشارۀ به معنی حرص و این که از جنود جهل و ابلیس و از لوازم فطرت ‏‎ ‎‏محجوبه است··· 215‏

‏فصل ششم: در مدح توکّل و ذمّ حرص از طریق نقل··· 217‏

‏تتمّـةٌ··· 224‏

مقصد دهم و یازدهم:‏ در «رأفت» و «رحمت» و ضد آنها است که «قسوت» ‏‎ ‎‏و «غضب» است··· 229‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از رأفت و قسوت‏‏]‏‏··· 229‏

‏فصل دوم: ‏‏[‏‏در بیان تأثیر رأفت‏‏]‏‏··· 232‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه VIII

‏فصل سوم: ‏‏[‏‏فرق میان قساوت و غضب‏‏]‏‏··· 237‏

‏فصل چهارم: ‏‏[‏‏در بیان آنکه رأفت از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل ‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏··· 240‏

‏فصل پنجم: ‏‏[‏‏در بیان ثمرات قوّه غضبیه‏‏]‏‏··· 241‏

‏فصل ششم: ‏‏[‏‏در بیان انحراف قوّه غضبیّه‏‏]‏‏··· 244‏

‏فصل هفتم: در ذکر جمله‏‏[‏‏ ای‏‏]‏‏ از احادیث شریفه در این باب··· 246‏

‏فصل هشتم: در ذکر مختصری برای علاج غضب··· 250‏

‏فصل نهم: در ذکر علاج غضب، در حال سکونت نفس به قلع مادّۀ آن، ‏‎ ‎‏و علاج اسباب مهیّجۀ آن··· 253‏

مقصد دوازدهم:‏ در «علم» است و ضد آن که «جهل» است··· 257‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از علم و جهل‏‏]‏‏··· 257‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان آنکه علم از افضل فضایل است‏‏]‏‏··· 259‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه علم، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است ‏‎ ‎‏و جهل، از لوازم فطرت محجوبه و از جنود ابلیس است··· 261‏

‏فصل چهارم: در ذکر شمّۀ مختصری در فضایل علم از طریق نقل··· 263‏

مقصد سیزدهم:‏ در «فهم» است و ضد آن که «حُمْق» است··· 269‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از فهم و حمق‏‏]‏‏··· 269‏

‏فصل دوّم: در تعقیب این مقصد و موعظت در این باب··· 271‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه «فهم» از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است، ‏‎ ‎‏و «حمق» از لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل است··· 274‏

مقصد چهاردهم:‏ در «عفت» است و ضد آن «هتک» است··· 277‏

‏فصل اوّل: در بیان معنی عفّت است··· 277‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه IX

‏تتمیم··· 279‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان ثمرات قوّه شهویّه‏‏]‏‏··· 279‏

‏فصل سوّم: ‏‏[‏‏در بیان تأثیر اعمال در قلب‏‏]‏‏··· 281‏

‏فصل چهارم: ‏‏[‏‏موعظت برای اصلاح نفس‏‏]‏‏··· 285‏

‏فصل پنجم: در ذکر بعضی روایات در فضیلت عفّت··· 289‏

مقصد پانزدهم:‏ در «زهد» است و ضد آن که «رغبت» است··· 293‏

‏فصل اول: در معنی زهد و رغبت است··· 293‏

‏فصل دوّم: در درجات و مراتب زهد است··· 294‏

‏فصل سوّم: در بیان منزلت زهد نسبت به مقام سلوک انسانیّت و کمال ‏‎ ‎‏روحانیّت··· 297‏

‏فصل چهارم: ‏‏[‏‏در بیان آنکه رغبت به دنیا موجب احتجاب از حق است‏‏]‏‏··· 300‏

‏فصل پنجم: در بیان آنکه «زهد» از فطریات و لوازم فطرت مخموره است، ‏‎ ‎‏و «رغبت» از لوازم احتجاب فطرت است··· 302‏

‏فصل ششم: در استشهاد به ادلّۀ نقلیّه، در این باب··· 304‏

‏و امّا روایات:··· 307‏

مقصد شانزدهم:‏ در «رفق» و ضدّ آن است که «خرق» است··· 313‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏در بیان معنی رفق و خرق‏‏]‏‏··· 313‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان دخالت رفق در امور انسان‏‏]‏‏··· 315‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه «رفق» و «مدارا» از جنود عقل و از لوازم فطرت ‏‎ ‎‏مخموره است، و «خرق» و «عنف» از جنود جهل و ابلیس و از لوازم ‏‎ ‎‏فطرت محجوبه است··· 318‏

‏فصل چهارم: در ذکر بعض از اخبار شریفه در این باب و بیان اجمالی آنها··· 320‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه X

مقصد هفدهم:‏ در «رهبت» است و ضد آن «جرئت» است··· 325‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏در بیان معنی رهبت‏‏]‏‏··· 325‏

‏فصل دوّم: در بیان اختلاف درجات خوف است··· 326‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه خوف و رهبت از فطریات مخموره و جنود عقل ‏‎ ‎‏و رحمان است، و جرئت از احتجاب فطرت و جنود جهل و شیطان ‏‎ ‎‏است··· 329‏

مقصد هیجدهم:‏ در «تواضع» است و ضدِّ آن «کبر» است··· 333‏

‏فصل اوّل: در معنی تواضع و کبر است··· 333‏

‏فصل دوّم: در بیان درجات تواضع و تکبر است··· 334‏

‏فصل سوّم: ‏‏[‏‏شرح صدر و ضیق صدر‏‏]‏‏··· 336‏

‏فصل چهارم: ‏‏[‏‏موعظت در این باب‏‏]‏‏··· 339‏

‏فصل پنجم: در شمّه‏‏[‏‏ ای‏‏]‏‏ از احادیث شریفه در این باب··· 346‏

‏فصل ششم: در شمّه‏‏[‏‏ ای از‏‏]‏‏ احادیث دربارۀ تکبُّر··· 350‏

‏فصل هفتم: در بیان آنکه «تواضع» از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره ‏‎ ‎‏است، و «تکبّر» از جنود جهل و از لوازم فطرت محجوبه است··· 353‏

مقصد نوزدهم:‏ در «تُؤَدَه» و ضد آن است که «تسرّع» است··· 357‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏در بیان آنکه تؤده و تسرّع از صفات ظاهره و باطنه است‏‏]‏‏··· 357‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان مقصود از تؤده و تسرّع‏‏]‏‏··· 359‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه تأنّی و تثبُّت از فطریات مخموره و از جنود عقل ‏‎ ‎‏است، و تسرّع و شتابزدگی و بی ثباتی و بی قراری از جنود جهل و ابلیس ‏‎ ‎‏و از فطریات محجوبه است··· 362‏

مقصد بیستم:‏ در «حلم» است و ضد آن که «سَفَه» است··· 367‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه XI

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏در بیان معنی حلم و سفه‏‏]‏‏··· 367‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان ثمرات قوّۀ غضبیّه‏‏]‏‏··· 368‏

‏فصل سوّم: ‏‏[‏‏در بیان خطرات انحراف قوّۀ غضبیّه‏‏]‏‏··· 370‏

‏فصل چهارم: در بیان علاج غضب در حال فَوَران آن··· 375‏

‏فصل پنجم: در علاج اساسی سفه و افراط غضب به علاج اسباب مهیِّجه ‏‎ ‎‏آن··· 377‏

‏فصل ششم: در بیان تحصیل ملکه حلم است··· 379‏

‏فصل هفتم: در ذکر فضایل حلم از طریق منقول··· 382‏

مقصد بیست و یکم:‏ در «صَمت» است، و ضد آن که «هَذَر» است··· 385‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏در بیان فوائد صمت است‏‏]‏‏··· 385‏

‏فصل دوّم: در بیان زیانهای هذر و هذیان و اشتغال به کلام باطل و لغو، ‏‎ ‎‏و سخنان بیهودۀ بی فائده··· 388‏

‏فصل سوّم: در ذکر فضایل «صمت» و عیوب «هَذَر» از طریق نقل··· 391‏

‏فصل چهارم: در بیان آنکه «صمت» به آن معنی که مقصود در این حدیث ‏‎ ‎‏است، از جنود عقل و لازمۀ فطرت مخموره است؛ و «هَذَر» و هذیان ‏‎ ‎‏از جنود جهل و ابلیس و از فطریات محجوبه است··· 395‏

مقصد بیست و دوّم:‏ در «استسلام» است، و ضد آن «استکبار» است··· 397‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از استسلام و استکبار‏‏]‏‏··· 397‏

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان آنکه استسلام از جنود عقل و استکبار از جنود جهل ‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏··· 398‏

مقصد بیست و سوّم:‏ در «تسلیم» و ضد آن است که «شک» است··· 401‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از تسلیم و شک‏‏]‏‏··· 401‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه XII

‏فصل دوّم: ‏‏[‏‏در بیان فوائد تسلیم‏‏]‏‏··· 402‏

‏فصل سوّم: در بیان آنکه «تسلیم» از جنود عقل و رحمان است و لازمه ‏‎ ‎‏فطرت مخموره است، و ضد آن از جنودِ جهل و لازمه فطرت محجوبه ‏‎ ‎‏است··· 404‏

مقصد بیست و چهارم:‏ در «صبر» و ضد آن است که «جزع» است··· 409‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏مقصود از صبر و جزع‏‏]‏‏··· 409‏

‏فصل دوّم: در بیان مراتب صبر است··· 411‏

‏فصل سوّم: در بعض مراتب صبر، که مخصوص به اهل سلوک و کُمَّل ‏‎ ‎‏اولیاء است··· 417‏

‏فصل چهارم: در بیان آنکه «صبر» از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره ‏‎ ‎‏است، و «جزع» و بی تابی از جنود جهل و لوازم فطرت محجوبه است··· 420‏

‏فصل پنجم: ‏‏[‏‏در بیان احادیث در این باب‏‏]‏‏··· 421‏

مقصد بیست و پنجم:‏ در «صفح» و ضد آن است که «انتقام» است··· 425‏

‏فصل اوّل: ‏‏[‏‏در بیان ثمرات صفح و مضرّات انتقام‏‏]‏‏··· 425‏

‏فصل دوّم: در ذکر بعضی از احادیث شریفه در این باب··· 427‏

فهارس‏··· 431‏

‏1ـ فهرست آیات··· 433‏

‏2ـ فهرست روایات··· 443‏

‏3ـ فهرست معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏··· 449‏

‏4ـ فهرست اعلام··· 453‏

‏5ـ فهرست کتب··· 455‏

‏6ـ فهرست منابع··· 457‏

‏7ـ فهرست تفصیلی مطالب··· 467‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه XIII

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه XIV