آیت الله محمدحسن قدیری
برکت عمر امام حاصل نظم دقیق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

برکت عمر امام حاصل نظم دقیق

‏     ‏‏از جمله خاطراتی که از حضرت امام(س) دارم، سفارش ایشان بود‏

‏در منظم بودن و تقسیم وقت و هر کاری را در وقت مقرر انجام دادن.‏‎ ‎‏می فرمودند وقتی اوقات و کارهای شما برکت پیدا می کند که آنها را‏‎ ‎‏منظم کنید. این مطلب را دقیق در مورد خود ایشان می دیدیم. وقت‏‎ ‎‏مطالعه کسی با ایشان نمی توانست ملاقات کند. سر وقت درس، تشریف‏‎ ‎‏می آوردند. سر وقت، مرتب حرم می رفتند. بعد از درس، آن را‏‎ ‎‏می نوشتند.‏

‏     بعضی نوشته های ایشان را که من دیده ام، به قدری خوش خط و منظم‏‎ ‎‏و بادقت و علاقه نوشته شده که هر بیننده را متوجه می کند. از جمله آنها‏‎ ‎‏حاشیه «وسیله» که به خط مبارک نوشته اند و در جلد بسیار خوبی به‏‎ ‎‏صورت کتابی تمیز موجود است. مکاسب محرمه ایشان که در دو جلد با‏‎ ‎‏خط مبارک بسیار خوبی با فاصله بین خطوط و کاغذ و جلد بسیار تمیز‏‎ ‎‏نوشته شده و همین طور جلد اول اصول که به خط مبارک بسیار خوب و‏‎ ‎‏کاغذ و جلد عالی نوشته شده است. ‏

‏     البته بقیه اصول را هم مرقوم فرموده بودند، لکن به این صورت با جلد‏‎ ‎‏نبود و این ظرافت و دقت معلول همان نظم و ترتیب و استفاده از اوقات‏‎ ‎‏است که در غیر ایشان ندیده ایم. اینها نوشته های ایشان است که در قم‏‎ ‎‏مرقوم فرموده اند.‏

‏     نوشته های درسهای نجف را هم که با نظم و ترتیب، حتی در انتخاب‏‎ ‎‏کیفیت دفتر و کاغذ مرقوم فرموده اند و چاپ شده است، دیده ایم.‏

‏     و از برکات این نظم و ترتیب این است که بعد از فوت مرحوم آقای‏‎ ‎‏بروجردی رضوان الله علیه، تنها مرجعی که هم حاشیه عروه و هم حاشیه‏‎ ‎‏وسیله داشتند، ایشان بودند. با اینکه مراجع بنام در آن وقت متعدد بودند‏‎ ‎‏و بسیاری از ایشان در نجف بودند؛ ولی این ویژگی فقط در حضرت امام‏‎ ‎‏بود. جالب این است که هر دو حاشیه بسیار دقیق و علمی و در بعضی‏

‏موارد استدلالی است که من گاهی که به آن مراجعه و فکر می کنم که‏‎ ‎‏وقتی را ایشان با این دقت صرف کرده اند، از خودم خجالت می کشم که‏‎ ‎‏چگونه عمری آن طور برکت پیدا می کند و ما با اینکه در خدمت این‏‎ ‎‏بزرگوار بوده ایم، فاصلۀ ما با ایشان در این حد زیاد باشد. از خدا‏‎ ‎‏می خواهم که ما را توفیق عنایت کند که لااقل شباهتی به این مرد بزرگ‏‎ ‎‏پیدا کنیم. ‏

‏ ‏

‎ ‎