فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی

‎   ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول

‏ مرجعیت امام‏ .................................................... ‏11‏

‏ تبعید امام‌‏ ........................................................ ‏14‏

‏ نفوذی‌ها‏ ......................................................... ‏16‏

‏ سفر به نجف‌‏ .................................................... ‏16‏

‏ فتوای امام درباره کمک به مبارزات فلسطین‌‏ ........... ‏17‏

‏ کتاب ولایت فقیه‏ ............................................... ‏18‏

‏ نحوه توزیع و تکثیر کتاب ولایت فقیه‌‏ ...................... ‏19‏

‏ جشن‌های 2500 ساله‌‏ ....................................... ‏21‏

‏ زمینه‌‌های رشد نهضت‌‏ ....................................... ‏22‏

‏ هسته‌‌های مقاومت و جنبش‌های چریکی‏ ............. ‏22‏

‏ تعطیلی مدرسه فیضیه در سال 54‏ ........................ ‏23‏

‏ مقابله رژیم با مجالس مذهبی و وعاظ‏ .................. ‏24‏


‏ تبعیدی‌‌ها‏ ......................................... ‏25‏

‏ وکلای امام در ایران‌‏ ............................................ ‏26‏

‏ شهریه امام‏ ...................................................... ‏26‏

‏ کمک به خانواده تبعیدی‌ها‏ ................................... ‏26‏

‏ تبلیغات رژیم‌‏ ..................................................... ‏27‏

‎ ‎‏عوامل مؤثر بر پیشبرد انقلاب‏ .................................. ‏28‏

‎ ‎‏کانون‌های پخش رساله‌‏ ...................................... ‏29‏

‎ ‎‏پخش اعلامیه‌‏ ................................................... ‏29‏

‎ ‎‏کانون‌های فرهنگی و آموزشی‌‏ ............................. ‏30‏

‎ ‎‏نحوه تهیه اسلحه‏ .............................................. ‏31‏

‎ ‎‏نقش دکتر شریعتی‏ ............................................. ‏31‏

‎ ‎‏سخنرانی دکتر شریعتی در دانشگاه اهواز‏ ............. ‏33‏

‎ ‎‏بازتاب درگذشت دکتر شریعتی‌‏ ............................. ‏33‏

‎ ‎‏جشن نیمه شعبان‏ ............................................. ‏34‏

‎ ‎‏شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی‏ ..................... ‏35‏

‎ ‎‏مقاله روزنامه اطلاعات‏ ......................................... ‏36‏

‎ ‎‏شعار‌ها و سرودها‏ ............................................. ‏39‏

‎ ‎‏اربعین شهدا و تشدید مبارزات‏ ............................... ‏39‏

‎ ‎‏تشدید حرکت‌های انقلاب در شهرها‏ ...................... ‏40‏

‏ اربعین‌‏ ............................................................. ‏41‏

‎ ‎‏نقش مراجع در مبارزه‌‏ ......................................... ‏42‏

‏ نقش روحانیون در حرکت‌‌های انقلابی / توزیع اعلامیه‌‏ ‏42‏

‏ سخنرانی در اردبیل‌‏ ........................................... ‏44‏

‎ ‎‏دستگیری و زندان‌‏ .............................................. ‏45‏

‎ ‎‏بازتاب حوادث شهرستان‌ها در قم‏ ......................... ‏46‏

‎ ‎‏آزادی زندانیان سیاسی‌‏ ...................................... ‏46‏


‏ دستگیری‌ها‏ ..................................... ‏47‏

‏ چگونگی تشکیل کمیته‌ها‏ ................................... ‏48‏

‏ محاکمه سران رژیم‌‏ ........................................... ‏49‏

‎ ‎‏دولت موقت‏ ....................................................... ‏49‏

‎ ‎‏رفراندوم جمهوری اسلامی و غائله خلق بلوچ‏ ......... ‏50‏

‏ ‏

فصل دوم

‎ ‎‏اولین دیدار با امام‌‏ .............................................. ‏58‏

‎ ‎‏تأثیر سخنرانی امام بر مردم‏ ................................. ‏59‏

‎ ‎‏شکل‌گیری مرجعیت امام‏ .................................... ‏59‏

‎ ‎‏تأکید بر مرجعیت امام‌‏ ......................................... ‏60‏

‎ ‎‏چاپ رساله امام‏ ................................................ ‏61‏

‎ ‎‏توزیع رساله‌، آغاز مبارزه‏ ..................................... ‏61‏

‎ ‎‏رساله امام‌، محور دوستی‌‌ها و آشنایی‌‌ها‏ ............. ‏62‏

‎ ‎‏انتقال و توزیع رساله امام به شهرها‏ ..................... ‏63‏

‎ ‎‏فعالین نهضت، مرتبطین با امام‏ ............................. ‏64‏

‎ ‎‏اقبال عمومی اصفهانی‌ها نسبت به مرجعیت امام‏ ... ‏64‏

‎ ‎‏امام و برخورد قاطع با لوایح ششگانه‌‏ .................... ‏64‏

‎ ‎‏15‏‏خرداد 42‏ ..................................................... ‏65‏

‏ تبعید امام‌‏ ........................................................ ‏65‏

‎ ‎‏تغییر تبعیدگاه از ترکیه به عراق‌‏ ............................. ‏67‏

‎ ‎‏درخشش امام در نجف‌‏ ....................................... ‏67‏

‎ ‎‏سرکشی به خانواده زندانیان‌‏ ................................ ‏68‏

‎ ‎‏نوع و شکل مبارزه در زمان شاه‏ ........................... ‏68‏

‎ ‎‏ایجاد کانون انقلابی در قم‌‏ .................................... ‏69‏

‎ ‎‏پادرمیانی امام موسی‌صدر جهت تعلیق اعدام سران‏‎ ‎‏مجاهدین خلق‏ ‏69‏


‏ بعضی از فعالیت‌های انقلابی‏ ................ ‏70‏

‎ ‎‏دستگیری و زندان‏ .............................................. ‏70‏

‎ ‎‏کسب آمادگی برای شکنجه‌‏ ................................ ‏72‏

‎ ‎‏هم‌سلولی کمونیست‏ .......................................... ‏75‏

‎ ‎‏سپیده سحر‏ .................................................... ‏76‏

‎ ‎‏سلول شماره 20‏ .............................................. ‏76‏

‎ ‎‏خاطرات تلخ و شیرین زندان‏ .................................. ‏77‏

‎ ‎‏وضعیت عمومی زندان‏ ......................................... ‏78‏

‎ ‎‏ورزش صبحگاهی‌‏ .............................................. ‏79‏

‎ ‎‏سهمیه درمانگاه‌‏ ............................................... ‏79‏

‎ ‎‏گروه‌های فعال زندان‌‏ .......................................... ‏80‏

‎ ‎‏ملاقات زندانیان‏ .................................................. ‏81‏

‎ ‎‏جرم زندانیان مسلمان‌‏ ........................................ ‏82‏

‎ ‎‏اذیت‌‌های عجیب و غریب‏ ....................................... ‏82‏

‎ ‎‏حاکمیت دموکرات‌ها در آمریکا و تأثیر آن در زندان‌های ایران‏ ‏83‏

‎ ‎‏وکیل بند‏ ......................................................... ‏84‏

‎ ‎‏اطلاع از مسائل بیرون زندان‌‏ ................................. ‏85‏

‎ ‎‏همگامی زندانیان با مردم و نهضت فراگیر آنها‏ ......... ‏85‏

‎ ‎‏شرایط زندان پس از شکستن اعتصاب غذا‏ ............. ‏88‏

‎ ‎‏آزادی زندانیان سیاسی‌‏ ...................................... ‏88‏

‎ ‎‏استقبال از زندانیان سیاسی‌‏ ............................... ‏89‏

‎ ‎‏تظاهرات در ابهر‏ ................................................ ‏91‏

‎ ‎‏ورود به قم‌‏ ....................................................... ‏92‏

‎ ‎‏دی ماه 57 حرکت به سوی تبریز‏ ........................... ‏92‏

‎ ‎‏ویژگی شهر تبریز‏ .............................................. ‏93‏

‎ ‎‏بهمن 57‏ ......................................................... ‏93‏


‎ ‎‏تبریز ـ بهمن 57 ـ در آستانه پیروزی‌‏ ....... ‏94‏

‎ ‎‏22بهمن ـ روز پیروزی‌‏ .......................................... ‏95‏

‏ 23بهمن و نقش تصرف پادگان‌‏ ............................... ‏96‏

‏ اولین حکم از طرف شورای انقلاب‌‏ ......................... ‏99‏

‏ حمله به انبار اسلحه‏ .......................................... ‏100‏

‏ آیت‌الله بنی‌فضل‏ ................................................ ‏100‏

‏ تشکیل کمیته‌‌های انقلاب‌‏ ................................... ‏101‏

‏ تشکیل دادگاه انقلاب‌‏ ......................................... ‏101‏

‏ جهاد سازندگی در تبریز‏ ...................................... ‏101‏

‏ حضور در دانشگاه‌‏ .............................................. ‏102‏

‏ همکاری با حوزه علمیه‌‏ ....................................... ‏102‏

‏ استانداران تبریز بعد از انقلاب‏ ............................... ‏103‏

‏ ‏

فصل سوم

‏ ورود به مبارزه‏ ................................................... ‏109‏

‏ سفر به قم و زیارت علما‏ ..................................... ‏110‏

‏ آشنایی با سید حسین دربندی‏ ............................ ‏110‏

‏ پخش اعلامیه در مجیدیه‏ ..................................... ‏111‏

‏ درگیری در چهار راه سیروس‏ ................................ ‏111‏

‏ رو آوردن به طلبگی‏ ............................................ ‏111‏

‏ مراسم ختم شهید سعیدی‏ ................................ ‏112‏

‏ رفتن از مدرسه مجتهدی‏ ..................................... ‏113‏

‏ ورود به مدرسه فیضیه و اولین دستگیری‏ ............... ‏113‏

‏ قزل‌قلعه‌‏ .......................................................... ‏114‏

‏ شیوه دستگیری اول من‌‏ ..................................... ‏114‏

‎ ‎‏تأثیرات زندان‏ ..................................................... ‏116‏


‎ ‎‏برخورد با بیژن جزنی‌‏ ........................... ‏116‏

‎ ‎‏جشن آزادی‏ ...................................................... ‏117‏

‎ ‎‏گفتنی‌‌های سال 51‏ .......................................... ‏117‏

‎ ‎‏یکی از ماندگارترین خاطرات سال 51‏ ...................... ‏119‏

‎ ‎‏شروع مجدد فعالیت‌های انقلابی در فیضیه‏ ............ ‏119‏

‎ ‎‏بزرگداشت سالگرد 15 خرداد در فیضیه‌، دستگیری و زندان‏ ‏120‏

‎ ‎‏انتقال به زندان قزل‌قلعه‌‏ ...................................... ‏123‏

‎ ‎‏زندگی در زندان قصر!‏ .......................................... ‏123‏

‎ ‎‏نگهبان ساده‌لوح‏ ............................................... ‏124‏

‎ ‎‏نمونه‌‌هایی از همکاری نگهبان‌های زندان‏ ............... ‏124‏

‎ ‎‏حرکت‌های خودجوش در حوزه‌‏ .............................. ‏125‏

‎ ‎‏دو طیف مبارز در قم‏ ........................................... ‏125‏

‎ ‎‏حاکمیت چریک‌های فدایی و مجاهدین در امر مبارزه‌ در سال 52ـ50‏ ‏126‏

‎ ‎‏زندانیان پیش‌کسوت‌‏ ........................................... ‏126‏

‎ ‎‏غذای زندانیان‌‏ ................................................... ‏127‏

‎ ‎‏اوضاع زندان‌های پس از سال 50‏ ........................... ‏127‏

‎ ‎‏شدت درگیری مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها در زندان‏ .. ‏128‏

‎ ‎‏برنامه‌‌های روزمره در زندان‌‏ ................................... ‏128‏

‎ ‎‏سربازی طلبه‌ها‏ ................................................ ‏129‏

‎ ‎‏شهید جاوید‏ ..................................................... ‏130‏

‎ ‎‏برپایی مراسم هفتم شهید غفاری در قم‏ .............. ‏131‏

‎ ‎‏تبلیغ در روستا‌های دورافتاده ایران‌‏ ....................... ‏132‏

‎ ‎‏سال 54 و سالگرد 15 خرداد‏ ................................ ‏133‏

‎  ‎‏دستگیری و زندان سوم‏ ..................................... ‏136‏

‎ ‎‏شکنجه جهت گرفتن اقرار‏ ................................... ‏137‏

‎ ‎‏توسل به فاطمه زهرا (س)‏ .................................. ‏138‏


‎ ‎‏خاطرات سومین زندان‏ .......................... ‏139‏

‎ ‎‏ملاقاتی‌‏ .......................................................... ‏140‏

‎ ‎‏درگیری با مسئول تلویزیون زندان‏ ............................ ‏141‏

‎ ‎‏آزادی از زندان‌‏ ................................................... ‏143‏

‎ ‎‏دستگیری مجدد‏ ................................................ ‏143‏

‎ ‎‏فوت حاج آقا مصطفی‌‏ ......................................... ‏144‏

‎ ‎‏مأموریت به خوزستان‌‏ ......................................... ‏145‏

‎ ‎‏شیخ علی اوسطی‌ (فلاخن‌انداز)‏ .......................... ‏146‏

‎ ‎‏خاطرات شب‌های قم‌ (حکومت نظامی‌)‏ .................. ‏146‏

‎ ‎‏دوازده بهمن ـ ورود امام‌‏ ....................................... ‏147‏

‎ ‎‏فتح کلانتری‌‌های قم‏ .......................................... ‏147‏

‎ ‎‏دیدار با امام‌‏ ...................................................... ‏148‏

‎ ‎‏تشییع جنازه امام‏ .............................................. ‏148‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏