بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل اول: شرح حال خاندان ما
1. مرحوم سید مرتضی (معروف به سید آقا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1. مرحوم سید مرتضی (معروف به سید آقا)

‎ ‎

‏مرحوم سید آقا (سید مرتضی) عموی ما تقریباً در سال 1287 یا 1288 در عنفوان‏‎ ‎‏جوانی به رحمت ایزدی پیوسته (تاریخ تولدش را نمی دانم ولی در تاریخ شوال 1281‏‎ ‎‏قمری برابر صلح نامه ای که مرحوم سید بیشتر اموال خود را به اولادش صلح کرده بود‏‎ ‎‏این پسر بالغ و ارشد بوده است.)‏

‏پدر ایشان قبلاً فوت شده و مادرشان در سال 1281 هجری حیات نداشته است‏‎ ‎‏شاید سن ایشان حدود بیست و دو سه سال بوده است. رحمت الله علیه و علینا. توضیحاً‏‎ ‎‏ایشان قزوین نرفته اند و در سال 1308 هجری قمری در زمان تحریم تنباکو زنده نبوده اند‏‎ ‎‏و نشریه ای که نوشته ایشان در بازار قزوین قلیان می کشیده بر رد فتوای مرحوم میرزا‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 48

‏شیرازی یک دروغ و افترای بی پروا است. نظایر این چرندها و دروغ در کتابهای مطبوع و‏‎ ‎‏سایر کتابها زیاد است. مرحوم سید آقا (سید مرتضی) بیست و یک سال قبل از تحریم‏‎ ‎‏تنباکو فوت شده است و نگارنده (پسندیده) پنج سال و چند ماه بعد از تحریم تنباکو‏‎ ‎‏متولد شده ام. حدود یک صد و شصت سال قمری قبل که جدمان به ایران و خمین‏‎ ‎‏آمده اند اصلاً هیچ کدام از ما قدم به عرصه دنیا نگذاشته بودیم و همگی در خمین و‏‎ ‎‏همین عمارت موجود متولد شده ایم. این تکرار و تاکید برای رفع افتراهای گذشته و‏‎ ‎‏تهمت ها و دروغ ها ضرورت داشته و دارد. مرحوم سید مرتضی (سید آقا) طبق قباله های‏‎ ‎‏موجود بالغ و رشید بوده و اهل علم و درس و بحث به حساب می آمده اند دو مهرنامه‏‎ ‎‏داشته اند که مهر بزرگتر وی با خط نستعلیق (الراجی الی الله الغنی مرتضی بن احمد‏‎ ‎‏الموسوی) که مهر علمای روز اینطور بوده است و در موقع امضای اوراق، مرحوم سید‏‎ ‎‏مرتضی، (اقل الطلبه)، امضا می کرده است.‏

‏سابق تمام قباله ها و اوراق فقط با مهر بود و حتی علما پس از نوشتن وقوع یا شهادت یا‏‎ ‎‏ثبوت و غیره بعضی می نوشتند و انا الآثم، اناالجانی، الاحقر، الداعی الی الله و غیره. مهر‏‎ ‎‏می زدند، و اسم نمی نوشتند و امضا معمول نبود حتی در قبوض مالیاتی و ممیزی و مستمری‏‎ ‎‏و احکام و قوانین و فرامین مهر بسیار بزرگ شاه در بالای فرمان بود و مهر ولیعهد و هم طراز‏‎ ‎‏مقامات صدراعظم و نایب السلطنه در طرف راست کاغذ طرف بالا بود و علما اکثراً در بالا‏‎ ‎‏مهر می زدند در مهر هم تقلباتی می شد. به حکاک ها شکل مهر علما را نشان می دادند و‏‎ ‎‏حکاک شبیه مهر را حک می کرد و فقط یک حرف یا یک تاریخ را مثل مهر اصلی حک‏‎ ‎‏نمی نمود تا اگر قصد تقلب دارند کارشناس ها تفاوت مهر را بشناسند. بعضی رجال و‏‎ ‎‏معاریف غیر دولتی و درباری و غیر علما در مهر علاقه داشتند در شعری نامشان نوشته شود‏‎ ‎‏و معمول بود در فرامین معمولاً پشت ورق ها را منشی ها مستوفی ها و عَزب دفترها و‏‎ ‎‏صاحبان دفاتر مهر می کردند و بالای مهر می نوشتند ثبت شد و ثبت می کردند بعضی مهرها‏‎ ‎‏عکس آدم داشت نمی دانم عکس صاحب مهر بود یا عکس دیگر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 49