امام خمینی و هیات های دینی مبارز: خاطرات محمدعلی اسدی، هاشم امانی،سعید امانی همدانی، اکبر حسینی صالحی،حبیب الله عسگر اولادی،فضل الله فرخ،محسن لبانی،سید محمود محتشمی پور،ابراهیم نظری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و هیات های دینی مبارز: خاطرات محمدعلی اسدی، هاشم امانی،سعید امانی همدانی، اکبر حسینی صالحی،حبیب الله عسگر اولادی،فضل الله فرخ،محسن لبانی،سید محمود محتشمی پور،ابراهیم نظری

5

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه I


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه II

امام خمینی و هیات‌های دینی مبارز

‏ ‏

(یـادها ـ 23)

‏ ‏

به کوشش: محمدجواد مرادی‌نیا

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات:

‏1. محمد علی اسدی‏

‏2. هاشم امانی‏

‏3. سعید امانی همدانی‏

‏4. اکبر حسینی صالحی‏

‏5. حبیب‌الله عسگراولادی‏

‏6. فضل ‌الله فرخ‏

‏7. محسن لبانی‏

‏8. سید محمود محتشمی ‌پور‏

‏9. ابراهیم نظری‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

معاونت پژوهشی ـ گروه تاریخ

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه III