فصل دوم : فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و دانشجویی
امام و دکتر شریعتی‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام و دکتر شریعتی‌

‏در مورد دکتر شریعتی به مناسبتهای مختلفی نکاتی از امام شنیده بودم. مثلاً یک بار ‏‎ ‎‏گفتند کسی که به این زیبایی کتاب نیایش را نوشته چرا به کتاب مفاتیح حمله می کند؟ ‏‎ ‎‏بعضی از آخوندهایی که کج اندیشند همین را وسیله قرار می دهند که مفاتیح به عنوان ‏‎ ‎‏کتاب مقدسی است. گفتم خودتان می دانید که ایشان به مجموع مفاتیح و ادعیه های ‏‎ ‎‏منقول از معصومین که دارای مضامینی بکر و سازنده روح باشد نتاخته، خیلی از ‏‎ ‎‏چیزهایی که در مفاتیح مورد قبول شما هم نیست و ایراد دارد را نفی می کند.‏

‏از مجموع سخنان امام، من احساس کردم که ایشان نسبت به دکتر شریعتی آن نظری که اکثر از روحانیون غیر مبارز و رجعت گرا داشتند که ملحد و مرتد و نجس است و ‏‎ ‎‏یا سنی و غالی است و علیه تشیع ماموریت دارد و از این قبیل تعابیر، هرگز این اعتقاد ‏‎ ‎‏را نداشتند، برعکس یک عنایتی از طرف امام نسبت به دکتر شریعتی احساس می کردم. ‏‎ ‎‏البته گله ها و اعتراضاتی هم داشتند که من اینها را توسط دوستان و یا نامه ‏‎[1]‎‏ به دکتر ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 143

‏شریعتی منتقل کردم.‏

‏بعد از درگذشت دکترشریعتی تلگراف های زیادی از اروپا و نقاط دیگر برای امام ‏‎ ‎‏فرستاده شد. من به عراق رفتم که پاسخی بگیرم. ایشان گفتند من نمی توانم به تک تک ‏‎ ‎‏این نامه ها پاسخ بدهم، برایم مشکل است. من عرض کردم اینها با یک شوق و علاقه ای ‏‎ ‎‏این نامه ها را برای شما نوشته اند و پاسخ شما به دانشجویان و علاقمندان خیلی دلگرمی می دهد. البته می دانستم که ایشان محذوراتی دارند. یکی ـ دو روز روی این مسئله فکر شد که چه پاسخی بدهند. قرار شد که متن تلگراف را خطاب به من بنویسند که من از جانب ایشان از اشخاص و گروه هایی که تلگراف تسلیت در فقد دکتر شریعتی فرستاده بودند تشکر بکنم. ضمناً نامه مشابهی خطاب به دکتر یزدی مرقوم داشتند. از مجموع دو نامه مذکور و نیز پاره ای اظهارات شفاهی ایشان در مقاطع مختلف دریافتم که موضع ایشان موضعی است انتقادی در عین حال تحسین آمیز. و این همان موضعی است که شهید بهشتی در مدرسه حقانی خطاب به طلاب و در پاسخ به اظهارات آقای مصباح ‏‎ ‎‏یزدی بیان کرده بودند. این کلمه «فقد » برای ما کافی بود تا علیه آن گروه موسوم به ‏‎ ‎‏«ولایتی ها» که علیه شریعتی جنجال راه می انداختند، موضع گیری کنیم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 144

  • . غالباً ایراداتی را که به آثار ایشان گرفته می شد چه سره و چه ناسره و چه بسا از ناحیه بزرگانی همچون امام و  یا امام موسی صدر و دیگران بوسیله نامه و ندرتاً پیام شفاهی به ایشان منتقل می کردم. یک بار نامه مفصلی که  به گمانم از 30 صفحه دستنویس تجاوز می کرد توسط برادرمان حشمت الله نیکخواه (از اعضای اتحادیه و مقیم  اتریش که داماد مرحوم شادروان حاجی مانیان می باشند) برای دکتر شریعتی فرستادم. و در همین نامه بعضی  تعابیر ستایش آمیزی را که از شهید سید محمدباقر صدر نسبت به او اظهار و عنوان شده بود ذکرکردم. در  پاسخی که دکتر شریعتی به نامه دیگری از شهید صدر نگاشته بود به این چند نکته نیز اشاره شده است. (رک:  با مخاطب های آشنا، مجموعه آثار دکتر شریعتی)