فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
1325 : سال پایه ‌ریزی جنبش دانشجویی خارج از کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

1325 : سال پایه ‌ریزی جنبش دانشجویی خارج از کشور

‏اولین گردهمایی دانشجویان ایرانی خارج از کشور به سال 1325 باز می گردد که ‏‎ ‎‏علی اصغر حاج سید جوادی جهت ادامه تحصیل به پاریس رفت و «اتحادیه دانشجویان ‏‎ ‎‏ایرانی در فرانسه» را پایه ریزی کرد. علیرغم حضور حاج سید جوادی و تعدادی ‏‎ ‎‏دانشجویان نیمه مذهبی و ملی گرا، فضای سیاسی حاکم بر آن اتحادیه تحت تاثیر ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 166

‏اعضای حزب توده بود. با رویدادهای سیاسی سال های 1330 تا 1332 و روی کار ‏‎ ‎‏آمدن دکتر مصدق، هواداران جبهه ملی و سوسیالیست های موسوم به نیروی سوم، ‏‎ ‎‏سازمانی رقیب حزب توده تاسیس کردند. اولین نشریه دانشجویی خارج از کشور، ‏‎ ‎‏جزوه ای بود دست نویس حدود 40 تا 50 صفحه بنام «نشریه اندیشه» که توسط علی ‏‎ ‎‏اصغر حاج سیدجوادی تهیه و نشر می یافت. در این دوران، ارتباط دانشجویان با ‏‎ ‎‏سفارت شاهنشاهی ارتباطی نسبتاً دوستانه بود.‏

‏به دلیل اوضاع اقتصادی داخل کشور و مشکلات ارزی دولت مصدق، حواله های ‏‎ ‎‏ارزی و شهریه دانشجویان با مشکلاتی مواجه شد.‏

‏در پی این مشکلات و قطع حواله های دانشجویی، توده ای ها به سفارتخانه مراجعه ‏‎ ‎‏کرده و اعتراضات گسترده ای را سامان دادند. دانشجویان مرتبط به جبهه ملی که از ‏‎ ‎‏ریشه مشکلات آگاهی داشتند با توده ای ها درگیر شدند. قرار شد دانشجویان جلسه ای ‏‎ ‎‏تشکیل دهند و از میان خود نمایندگانی را برگزینند تا به کمک کادر سفارت گامهایی ‏‎ ‎‏جهت حل مسئله بردارند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 167