فصل سوم : گفتگـو
آراء خلاف مشهور امام صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آراء خلاف مشهور امام صدر

با توجه به مطلبی که عنوان کردید، این افراد در برخی از مسائل فقهی مستحدثه، آرائی خلاف مشهور داشته‌اند! لطفاً برخی از آراء خلاف مشهور امام موسی صدر را بفرمایید:

‏در مسائل فقهی، درک و فهم و استخراج احکام فقهی یک بخش قضیه است و ‏‎ ‎‏تشخیص موضوعات امر دیگری است. من خودم در این زمینه صلاحیت اظهارنظر ‏‎ ‎‏ندارم، اما آنچه نقل می‌کنم از فضلای حوزه همچون استاد مطهری، شهید بهشتی ‏‎ ‎‏آیت‌الله موسوی اردبیلی و دیگران است. به گفته این بزرگان آقای صدر در تشخیص ‏‎ ‎‏موضوعات گاه پنجاه سال از زمان خود جلوتر بود. آیت‌الله موسوی اردبیلی در ‏‎ ‎‏مصاحبه‌ای با فصلنامه مفید یک عبارتی نظیر این دارد که «وقتی آقا موسی طلبه‌ای در ‏‎ ‎‏قم بود، مسایلی را می‌دید که ما امروز آنها را می‌بینیم».‏

‏هم امام موسی صدر و هم آیت‌الله سید محمدباقر صدر در احکام و هم در ‏‎ ‎‏موضوع‌شناسی، آراء خلاف مشهور زیاد داشتند. بعضی از آنها را هنوز خیلی از فقهای ‏‎ ‎‏امروز نمی‌پذیرند یا شهامت اظهار آن را ندارند. بعضی به من تذکر داده‌اند که برخی ‏‎ ‎‏آرای فقهی جدید امام صدر را در بعضی محیط‏‎ ‎‏‌ها نقل نکنم. زیرا علیه آقای صدر ‏‎ ‎‏سوءاستفاده می‌کنند. مثلاً همانطور که اشاره کردم، ایشان به طهارت اهل کتاب قائل بود ‏‎ ‎‏و ذبیحه اهل کتاب را هم پاک می‌دانست. در مورد دست دادن با خانم‌ها در اروپا هم ‏‎ ‎‏روش دیگری داشتند.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 35

‏حقیقت آن است که فضای امروز جامعه، هنوز آمادگی هضم برخی از این نظرات را ‏‎ ‎‏نیافته است! زمان لازم است تا اینگونه نظرات جا بیفتند! من مواردی از دایی‌جان، آقای ‏‎ ‎‏بهشتی و مرحوم پدرم در اروپا مشاهده کرده‌ام که اگر بازگو شوند، بسیاری از مردم ‏‎ ‎‏تعجب خواهند نمود! با این وجود و در چارچوب محذورات، به برخی اشاره می‌کنم.‏

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 36