فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
عملیات چریکی در ایران‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عملیات چریکی در ایران‌

‏همچنانکه گفته شد برنامه نهضت های اسلامی در سه بعد رشد ایدئولوژیک و ارتقاء فقه ‏‎ ‎‏حوزه به فقه حکومتی، رشد سیاسی مردم و آگاهی های اجتماعی و مذهبی ساختن ‏‎ ‎‏دانشگاه و سیاسی کردن حوزه و بالاخره تدارک قوا و نهادهای قهریه، پیش می رفت. ‏‎ ‎‏قیام مسلحانه در دستور کار نهضت و نیز اعتقاد امام نبود. اما:‏

‏در سال 1349 یک گروه مارکسیست از جوانان این مرز و بوم ـ چنانکه پیشتر گفته ‏‎ ‎‏شد با تشکیلاتی بنام «سازمان چریک های فدایی خلق» در منطقه سیاهکل در جنگل های شمال اعلام موجودیت کرده و به چند فقره عملیات مسلحانه از سرقت بانکها و ترور عوامل رده بالای رژیم دست زدند. این حرکت های مسلحانه در اندک زمانی شور و ‏‎ ‎‏نشاطی زاید الوصف در جوانان ایرانی به وجود آورد. بیم آن می رفت که این حرکت ‏‎ ‎‏موجبات اقبال جوانان را به جهان بینی مارکسیسم سبب گردد. درست در همین زمان ‏‎ ‎‏سازمان مجاهدین خلق اعلام موجودیت کرد. این سازمان که از جوانان مسلمان و ‏‎ ‎‏مخلص و پیروان صدیق آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان تشکیل گردیده بود و از ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 289

‏سال ها قبل در تدارک قیام مسلحانه بودند، نگرانی از روی آوردن جوانان مسلمان به ‏‎ ‎‏مکتب کمونیسم را به حداقل رساند، و در عوض اقبال اکثر سیاسیون مسلمان از ‏‎ ‎‏روحانی و دانشگاهی را به سوی خود جلب کرد. در فاصله زمانی کمتر از یک سال ‏‎ ‎‏چتر حمایت ملت ایران و به ویژه دانشگاهیان و طلاب جوان حوزه، بر سر مجاهدین ‏‎ ‎‏خلق سایه افکند. حمایت های مالی و تبلیغاتی و امکانات امنیتی و... از همه طرف به ‏‎ ‎‏سوی آنان سرازیر شد. در خارج از کشور، جوانان مسلمان و خصوصاً اعضای ‏‎ ‎‏انجمن های اسلامی توان تازه ای گرفتند و از زیر ضربات تبلیغاتی چپهای انقلابی و ‏‎ ‎‏کمونیستی رهایی یافتند. این امر تا آنجا پیش رفت که پاره ای از علمای بزرگ حوزه و ‏‎ ‎‏نیز شخصیت های طراز اول انقلابی از علمای بلاد و جماعات گرفته تا یاران نزدیک ‏‎ ‎‏امام به حمایت آنان برخاستند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 290