احکام طهارت
راه نجس شدن چیزهای پاک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

راه نجس شدن چیزهای پاک

مساله 125ـ ‏اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر‏‎ ‎‏باشد که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نجس می شود. و اگر تری به قدری کم‏‎ ‎‏باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده نجس نمی شود.‏

مساله 126ـ‏ اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا یکی‏‎ ‎‏از آنها تر بوده یا نه، آن چیز پاک نجس نمی شود.‏

مساله 127ـ ‏ دو چیزی که انسان نمی داند کدام پاک و کدام نجس است اگر چیز‏‎ ‎‏پاکی با رطوبت به یکی از آنها برسد، نجس نمی شود، ولی اگر یکی از آنها قبلاً نجس‏‎ ‎‏بوده و انسان نداند پاک شده یا نه، چنانچه چیز پاکی به آن برسد نجس می شود.‏

مساله 128ـ‏ زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد هر قسمتی که‏‎ ‎‏نجاست به آن برسد نجس می شود و جاهای دیگر آن پاک است و همچنین است‏‎ ‎‏خیار و خربزه و مانند اینها.‏

مساله 129ـ‏ هرگاه شیره و روغن روان باشد همین که یک نقطه از آن نجس شد،‏‎ ‎‏تمام آن نجس می شود. ولی اگر روان نباشد نجس نمی شود.‏

مساله 130ـ‏ اگر مگس یا حیوانی مانند آن، روی چیز نجسی که تر است بنشیند‏‎ ‎‏و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه‏‎ ‎‏آن حیوان بوده، چیز پاک نجس می شود، و اگر نداند پاک است.‏

مساله 131ـ‏ اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آن جا به جای‏‎ ‎‏دیگر برود، هر جا که عرق به آن برسد نجس می شود، و اگر عرق به جای دیگر نرود‏‎ ‎‏جاهای دیگر بدن پاک است.‏

مساله 132ـ‏ اخلاطی که از بینی یا گلو می آید، اگر خون داشته باشد، جایی که‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 20

‏خون دارد نجس، و بقیۀ آن پاک است، پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد، مقداری‏‎ ‎‏را که انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده، نجس است، و محلی را که‏‎ ‎‏شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه، پاک می باشد.‏

مساله 133ـ‏ اگر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند‏‎ ‎‏چنانچه آب طوری زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود، آب آفتابه‏‎ ‎‏نجس می شود، ولی اگر آبی که از زیر آفتابه خارج می شود در زمین فرو رود یا جاری‏‎ ‎‏شود به نحوی که با آب داخل آن یکی حساب نشود، آب آفتابه نجس نمی شود.‏

مساله 134ـ‏ اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتی که بعد‏‎ ‎‏از بیرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاک است، پس اگر اسباب اماله یا آب آن در‏‎ ‎‏مخرج غائط وارد شود، یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون‏‎ ‎‏آمدن، به نجاست آلوده نباشد نجس نیست. و همچنین است آب دهان و بینی اگر در‏‎ ‎‏داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 21