احکام نماز
نماز احتیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نماز احتیاط

مساله 1215ـ‏ کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام نماز باید فوراً‏‎ ‎‏نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده‏‎ ‎‏نماید پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد‏‎ ‎‏بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده ،‏‎ ‎‏یک رکعت دیگر مثل رکعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.‏

مساله 1216ـ‏ نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید نیت آن را به زبان نیاورند‏‎ ‎‏و احتیاط واجب آن است که سورۀ حمد و بسم الله آن را هم آهسته بگویند.‏

مساله 1217ـ‏ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد، نمازی که خوانده درست‏‎ ‎‏بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند. واگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست‏‎ ‎‏آن را تمام نماید.‏

مساله 1218ـ‏ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم‏‎ ‎‏بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید آنچه از نماز نخوانده‏‎ ‎‏بخواند و برای سلام بی جا دو سجده سهو بنماید. و اگر کاری که نماز را باطل می کند،‏‎ ‎‏انجام داده، مثلاً پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره به جا آورد.‏

مساله 1219ـ‏ اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط‏‎ ‎‏بوده، مثلاً در شک بین سه و چهار، یک رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را‏‎ ‎‏سه رکعت خوانده، نمازش صحیح است.‏

مساله 1220ـ‏ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز‏‎ ‎‏احتیاط بوده، مثلاً در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 193

‏نماز را سه رکعت خوانده، باید کسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

مساله 1221ـ‏ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز‏‎ ‎‏احتیاط بوده مثلاً در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد‏‎ ‎‏نماز را دو رکعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می کند‏‎ ‎‏انجام داده، مثلاً پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را‏‎ ‎‏باطل می کند انجام نداده باید دو رکعت کسری نمازش را به جا آورد و نماز را هم‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

مساله 1222ـ ‏اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز‏‎ ‎‏احتیاط ایستاده، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده لازم نیست دو رکعت نماز‏‎ ‎‏احتیاط نشسته را بخواند.‏

مساله 1223ـ‏ اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط‏‎ ‎‏نشسته یا یک رکعت ایستاده را می خواند، یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده‏‎ ‎‏باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است.‏

مساله 1224ـ‏ اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز‏‎ ‎‏احتیاط ایستاده را می خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت‏‎ ‎‏خوانده، باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و بنابر احتیاط مستحب‏‎ ‎‏نماز را دوباره بخواند.‏

مساله 1225ـ‏ اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز‏‎ ‎‏احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند، باید آن را‏‎ ‎‏رها کند و کسری نماز را به جا آورد و بنابر احتیاط واجب، نماز را دوباره بخواند، مثلاً‏‎ ‎‏در شک بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می خواند،‏‎ ‎‏یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، چون نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای‏‎ ‎‏دو رکعت ایستاده حساب کند، به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نشسته را رها کند و‏‎ ‎‏دو رکعت کسری نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره به جا آورد.‏

مساله 1226ـ‏ اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به جا آورده یا‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 194

‏نه، چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند، و اگر وقت دارد، در صورتی که‏‎ ‎‏مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مثل روگرداندن از قبله‏‎ ‎‏که نماز را باطل می کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول کار‏‎ ‎‏دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می کند به جا آورده، یا بین نماز و شک او زیاد‏‎ ‎‏طول کشیده، احتیاط استحبابی آن است که نماز احتیاط را به جا آورد و نماز را هم‏‎ ‎‏دوباره بخواند، اگرچه می تواند بنابر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اکتفا نماید.‏

مساله 1227ـ‏ اگر در نماز احتیاط، رکنی را زیاد کند، یا مثلاً به جای یک رکعت‏‎ ‎‏دو رکعت بخواند، نماز احتیاط باطل می شود بنابر احتیاط واجب، و باید دوباره نماز‏‎ ‎‏احتیاط و اصل نماز را بخواند.‏

مساله 1228ـ‏ موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن‏‎ ‎‏شک کند، چنانچه محل آن نگذشته، باید به جا آورد و اگر محلش گذشته، باید به‏‎ ‎‏شک خود اعتنا نکند، مثلاً اگر شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته‏‎ ‎‏باید بخواند، و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.‏

مساله 1229ـ‏ اگر در شمارۀ رکعتهای نماز احتیاط شک کند، باید بنا را بر بیشتر‏‎ ‎‏بگذارد ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، بنابر کمتر گذارد و‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را‏‎ ‎‏اعاده نماید.‏

مساله 1230ـ‏ اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهواً کم یا زیاد شود،‏‎ ‎‏سجدۀ سهو ندارد.‏

مساله 1231ـ‏ اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط‏‎ ‎‏آن را به جا آورده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.‏

مساله 1232ـ‏ اگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش کند، احتیاط‏‎ ‎‏آن است که بعد از سلام آن را قضا نماید، اگرچه واجب نیست.‏

مساله 1233ـ‏ اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو‏‎ ‎‏سجدۀ سهو بر او واجب شود، باید اول نماز احتیاط را به جا آورد.‏

مساله 1234ـ‏ حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین است، مثلاً اگر در نماز‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 195

‏چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده نباید نماز احتیاط‏‎ ‎‏بخواند، ولی اگر در غیر رکعتها گمان پیدا کند باید به احتیاط عمل نماید و دستور در‏‎ ‎‏هر موردی طور مخصوصی است که در کتابهای مفصل گفته شده است.‏

مساله 1235ـ‏ حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای‏‎ ‎‏واجب دیگر فرق ندارد، مثلاً اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو‏‎ ‎‏رکعت، چون شک او در نماز دو رکعتی است، نمازش باطل می شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 196