احکام روزه
کَفّارۀ روزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کَفّارۀ روزه

مساله 1660ـ‏ کسی که کفارۀ روزۀ رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد‏‎ ‎‏کند یا به دستوری که در مسالۀ بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 252

‏سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند‏‎ ‎‏اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، هر چند مد که می تواند به فقرا طعام‏‎ ‎‏بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند، اگرچه مثلاً یک مرتبه بگوید‏‎ ‎استغفرالله ‏و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند، کفاره را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 1661ـ‏ کسی که می خواهد دو ماه کفارۀ روزۀ رمضان را بگیرد، باید سی و‏‎ ‎‏یک روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیۀ آن پی در پی نباشد اشکال ندارد.‏

مساله 1662ـ‏ کسی که می خواهد دو ماه کفارۀ روزۀ رمضان را بگیرد، نباید‏‎ ‎‏موقعی شروع کند که در بین سی و یک روز، روزی باشد که مانند عید قربان، روزۀ آن‏‎ ‎‏حرام است.‏

مساله 1663ـ‏ کسی که باید پی در پی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک‏‎ ‎‏روز روزه نگیرد، یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزۀ آن واجب‏‎ ‎‏است، مثلاً به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد، باید روزه ها را از سر‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 1664ـ‏ اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد عذری مثل‏‎ ‎‏حیض یا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید، بعد از‏‎ ‎‏برطرف شدن عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد بلکه بقیه را بعد از برطرف‏‎ ‎‏شدن عذر به جا می آورد.‏

مساله 1665ـ ‏اگر به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام‏‎ ‎‏باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد، مثل نزدیکی کردن با عیال خود‏‎ ‎‏در حال حیض، بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود یعنی باید یک بنده آزاد‏‎ ‎‏کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً‏‎ ‎‏ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد. و چنانچه هر سه برایش ممکن‏‎ ‎‏نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد.‏

مساله 1666ـ‏ اگر روزه دار دروغی را به خدا و پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نسبت دهد، کفارۀ‏‎ ‎‏جمع که تفصیل آن در مسالۀ پیش گفته شد بنابر احتیاط بر او واجب می شود.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 253

مساله 1667ـ‏ اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند، یک‏‎ ‎‏کفاره بر او واجب است. ولی اگر جماع او حرام باشد یک کفارۀ جمع واجب می شود.‏

مساله 1668ـ‏ اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع کار‏‎ ‎‏دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، برای همۀ آنها یک کفاره کافی است.‏

مساله 1669ـ‏ اگر روزه دار جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نماید یک‏‎ ‎‏کفاره جمع کافی است.‏

مساله 1670ـ‏ اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند، انجام‏‎ ‎‏دهد، مثلاً آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند انجام‏‎ ‎‏دهد، مثلاً غذای حرامی بخورد، یک کفاره کافی است.‏

مساله 1671ـ‏ اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمداً آن‏‎ ‎‏را فرو ببرد، روزه اش باطل است. و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب‏‎ ‎‏می شود، و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلاً موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از‏‎ ‎‏صورت غذا بودن خارج شده، به دهان او بیاید و عمداً آن را فرو برد، باید قضای آن‏‎ ‎‏روزه را بگیرد و بنابر احتیاط، کفارۀ جمع هم بر او واجب می شود.‏

مساله 1672ـ‏ اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً‏‎ ‎‏روزۀ خود را باطل کند، باید یک بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به‏‎ ‎‏شصت فقیر طعام دهد.‏

مساله 1673ـ‏ اگر به گفتۀ کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد‏‎ ‎‏مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب می شود. ولی اگر خبر دهنده عادل بوده‏‎ ‎‏فقط قضای آن روز واجب است.‏

مساله 1674ـ‏ کسی که عمداً روزۀ خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت‏‎ ‎‏کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی شود بلکه اگر‏‎ ‎‏قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند، بنابر احتیاط کفاره بر او واجب است.‏

مساله 1675ـ‏ اگر عمداً روزۀ خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یا‏‎ ‎‏نفاس یا مرض برای او پیدا شود، کفاره بر او واجب نیست.‏

مساله 1676ـ‏ اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزۀ خود را‏‎ ‎‏باطل کند بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 254

مساله 1677ـ‏ اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوال و عمداً‏‎ ‎‏روزۀ خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست.‏

مساله 1678ـ‏ اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند،‏‎ ‎‏چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفارۀ روزۀ خودش و روزۀ زن را باید بدهد، و اگر‏‎ ‎‏زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود.‏

مساله 1679ـ‏ اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یا کار‏‎ ‎‏دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، واجب نیست کفارۀ روزۀ شوهر را بدهد.‏

مساله 1680ـ‏ اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه دار است جماع‏‎ ‎‏کند، چنانچه بطوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته باشد و در‏‎ ‎‏بین جماع زن راضی شود، باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد، و اگر با اراده و‏‎ ‎‏اختیار عمل را انجام دهد اگرچه مجبورش کرده باشد مرد باید کفارۀ خودش و زن را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 1681ـ‏ اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است‏‎ ‎‏جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می شود و روزۀ زن صحیح است و کفاره هم بر او‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مساله 1682ـ‏ اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را‏‎ ‎‏باطل می کند به جا آورد، کفارۀ زن را نباید بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست.‏

مساله 1683ـ‏ کسی که بواسطۀ مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد، نمی تواند زن‏‎ ‎‏روزه دار خود را مجبور به جماع کند، ولی اگر او را مجبور نماید بنابر احتیاط باید‏‎ ‎‏کفاره اش را بدهد.‏

مساله 1684ـ‏ انسان نباید در به جا آوردن کفاره کوتاهی کند، ولی لازم نیست‏‎ ‎‏فوراً آن را انجام دهد.‏

مساله 1685ـ‏ اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد،‏‎ ‎‏چیزی بر آن اضافه نمی شود.‏

مساله 1686ـ‏ کسی که باید برای کفارۀ یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر‏‎ ‎‏به شصت فقیر دسترسی دارد، نباید به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریباً ده‏‎ ‎‏سیر است طعام بدهد، یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید، ولی چنانچه‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 255

‏انسان اطمینان داشته باشد که فقیر طعام را به عیالات خود می دهد یا به آنها‏‎ ‎‏می خوراند می تواند برای هر یک از عیالات فقیر اگرچه صغیر باشند یک مد به آن‏‎ ‎‏فقیر بدهد.‏

مساله 1687ـ‏ کسی که قضای روزۀ رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری‏‎ ‎‏که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر‏‎ ‎‏است طعام بدهد و اگر نمی تواند بنابر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 256