احکام روزه
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

مساله 1725ـ‏ کسی که بواسطۀ پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقت‏‎ ‎‏دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد که‏‎ ‎‏تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.‏

مساله 1726ـ‏ کسی که بواسطۀ پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند‏‎ ‎‏روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه هایی را که نگرفته به جا آورد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 261

مساله 1727ـ‏ اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی‏‎ ‎‏را تحمل کند، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم‏‎ ‎‏باید برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که بیشتر از مقداری که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه‏‎ ‎‏بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید.‏

مساله 1728ـ‏ زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد‏‎ ‎‏روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند‏‎ ‎‏اینها به فقیر بدهد، و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت‏‎ ‎‏روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید.‏

مساله 1729ـ‏ زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است چه مادر بچه، یا دایه‏‎ ‎‏او باشد، یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد روزه‏‎ ‎‏بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به‏‎ ‎‏فقیر بدهد، و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هایی را‏‎ ‎‏که نگرفته باید قضا نماید، ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا‏‎ ‎‏برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد اجرت‏‎ ‎‏بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 262