احکام خُمس
5ـ جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

5ـ جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید

مساله 1819ـ‏ اگر بواسطۀ غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لولو و مرجان یا‏‎ ‎‏جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا‏‎ ‎‏معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت‏‎ ‎‏آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا‏‎ ‎‏بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند‏‎ ‎‏جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به‏‎ ‎‏18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 276

مساله 1820ـ‏ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورد و‏‎ ‎‏بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر‏‎ ‎‏احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد،‏‎ ‎‏در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به‏‎ ‎‏تنهایی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید.‏

مساله 1821ـ‏ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا‏‎ ‎‏می گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای‏‎ ‎‏دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.‏

مساله 1822ـ‏ اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو‏‎ ‎‏رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1823ـ ‏اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن‏‎ ‎‏جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند‏‎ ‎‏صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً‏‎ ‎‏جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.‏

مساله 1824ـ‏ اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و‏‎ ‎‏جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 1825ـ‏ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18‏‎ ‎‏نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا‏‎ ‎‏به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار‏‎ ‎‏کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید‏‎ ‎‏خمس آن را بدهد.‏

مساله 1826ـ‏ کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس‏‎ ‎‏آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را‏‎ ‎‏بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 277

مساله 1827ـ‏ اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام‏‎ ‎‏داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا بواسطۀ فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد،‏‎ ‎‏ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 278