احکام زکات
نِصاب گوسفند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نِصاب گوسفند

مساله 1913ـ ‏گوسفند پنج نصاب دارد:‏

‏اول: چهل، و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏دوم: صد و بیست و یک، و زکات آن دو گوسفند است.‏

‏سوم: دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است.‏

‏چهارم: سیصد و یک، و زکات آن بنابر احتیاط واجب، چهار گوسفند است.‏

‏پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و‏‎ ‎‏برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد. و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها‏‎ ‎‏بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 292

‏است ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی بی اشکال است که برای فقرا‏‎ ‎‏بهتر باشد، اگرچه لازم نیست.‏

مساله 1914ـ‏ زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای‏‎ ‎‏کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک‏‎ ‎‏است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و‏‎ ‎‏همچنین است در نصابهای بعد.‏

مساله 1915ـ‏ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب‏‎ ‎‏است، چه همۀ آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.‏

مساله 1916ـ‏ در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود و شتر عربی‏‎ ‎‏و غیرعربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق‏‎ ‎‏ندارند.‏

مساله 1917ـ ‏اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلاً داخل سال دوم شده‏‎ ‎‏باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.‏

مساله 1918ـ‏ گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش مختصری از‏‎ ‎‏گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت‏‎ ‎‏آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.‏

مساله 1919ـ‏ اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به‏‎ ‎‏نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است‏‎ ‎‏زکات واجب نیست.‏

مساله 1920ـ ‏اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی‏‎ ‎‏هم به اندازۀ نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.‏

مساله 1921ـ‏ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند،‏‎ ‎‏باید زکات آنها را بدهد.‏

مساله 1922ـ‏ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر‏‎ ‎‏باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان‏‎ ‎‏باشند نمی تواند زکات آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 293

‏سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دستۀ دیگر بی عیب، و مقداری پیر و‏‎ ‎‏مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و‏‎ ‎‏جوان بدهد.‏

مساله 1923ـ‏ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که‏‎ ‎‏دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس‏‎ ‎‏عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مساله 1924ـ‏ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را‏‎ ‎‏از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شمارۀ آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را‏‎ ‎‏بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست‏‎ ‎‏مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که‏‎ ‎‏گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها‏‎ ‎‏بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 294