احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
مسائل متفرقه شیردادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه شیردادن

مساله 2489ـ‏ مستحب است از زنها جلوگیری کنند که هر بچه ای را شیر ندهند،‏‎ ‎‏زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده اند و بعداً دو نفر محرم با‏‎ ‎‏یکدیگر ازدواج نمایند.‏

مساله 2490ـ‏ کسانی که بواسطۀ شیر خوردن، خویشی پیدا می کنند مستحب‏‎ ‎‏است یکدیگر را احترام نمایند، ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حقهای خویشی که‏‎ ‎‏انسان با خویشان خود دارد برای آنان نیست.‏

مساله 2491ـ‏ در صورتی که ممکن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام‏‎ ‎‏شیر بدهند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 392

مساله 2492ـ‏ اگر بواسطۀ شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، زن می تواند بدون‏‎ ‎‏اجازۀ شوهر، بچۀ کس دیگر را شیر دهد، ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که‏‎ ‎‏بواسطۀ شیردادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلاً اگر شوهر او دختر‏‎ ‎‏شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن‏‎ ‎‏دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر می شود و بر او حرام می گردد.‏

مساله 2493ـ‏ اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، باید دختر‏‎ ‎‏شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند و در آن دو روزبا شرایطی که در‏‎ ‎‏مساله 2474 گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد.‏

مساله 2494ـ‏ اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند بگوید بواسطۀ‏‎ ‎‏شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده: مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه‏‎ ‎‏تصدیق او ممکن باشد، نمی تواند با آن زن ازدواج کند. و اگر بعد از عقد بگوید و خود‏‎ ‎‏زن هم حرف او را قبول نماید عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده‏‎ ‎‏باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن، زن بداند بر آن مرد حرام‏‎ ‎‏است، مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهر‏‎ ‎‏او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد.‏

مساله 2495ـ‏ اگر زن پیش از عقد بگوید بواسطۀ شیر خوردن بر مردی حرام‏‎ ‎‏شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمی تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد‏‎ ‎‏بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم‏‎ ‎‏آن در مساله پیش گفته شد.‏

مساله 2496ـ‏ شیردادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می شود:‏

‏اول: خبر دادن عدّه ای که انسان از گفتۀ آنان یقین پیدا کند.‏

‏دوم: شهادت دو مرد عادل یا چهارزن که عادل باشند، ولی باید شرایط شیر‏‎ ‎‏دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند ما دیده ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از‏‎ ‎‏پستان فلان زن شیرخورده و چیزی هم در بین نخورده، و همچنین سایر شرطها را که‏‎ ‎‏در مساله 2474  گفته شد شرح دهند، ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می دانند و‏‎ ‎‏در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده مخالفت ندارند لازم‏‎ ‎‏نیست شرایط را شرح دهند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 393

مساله 2497ـ‏ اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است شیر‏‎ ‎‏خورده یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیرخورده بچه به کسی محرم‏‎ ‎‏نمی شود ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 394