احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
شکار کردن با سگ شکاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شکار کردن با سگ شکاری

مساله 2609ـ‏ اگر سگ شکاری حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند پاک‏‎ ‎‏بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:‏

‏اول: سگ بطوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار‏‎ ‎‏بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد ولی اگر در وقت نزدیک شدن‏‎ ‎‏به شکار با جلوگیری نایستد مانع ندارد و احتیاط واجب آن است که اگر عادت دارد‏‎ ‎‏که پیش از رسیدن صاحبش شکار را می خورد از شکار او اجتناب کنند، ولی اگر اتفاقاً‏‎ ‎‏شکار را بخورد اشکال ندارد.‏

‏دوم: صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را‏‎ ‎‏شکار کند خوردن آن حیوان حرام است. بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و‏‎ ‎‏بعداً صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگر چه بواسطۀ صدای‏‎ ‎‏صاحبش شتاب کند، بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند.‏

‏سوم: کسی که سگ را می فرستد باید مسلمان باشد یا بچۀ مسلمان باشد که‏‎ ‎‏خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏می کند سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است.‏

‏چهارم: وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن‏‎ ‎‏شکار حرام است، ولی اگر از روی فراموشی باشد اشکال ندارد. و اگر وقت فرستادن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 416

‏سگ نام خدا را عمداً نبرد و پیش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید از آن شکار اجتناب نماید.‏

‏پنجم: شکار بواسطۀ زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگ،‏‎ ‎‏شکار را خفه کند، یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست.‏

‏ششم: کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده‏‎ ‎‏است به اندازۀ سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازۀ سر بریدن‏‎ ‎‏وقت باشد مثلاً حیوان چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین بزند،‏‎ ‎‏چنانچه سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست.‏

مساله 2610ـ‏ کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را‏‎ ‎‏ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلاً کارد را بیرون آورد و وقت سر بریدن‏‎ ‎‏بگذرد و آن حیوان بمیرد حلال است، ولی اگر مثلاً بواسطۀ زیاد تنگ بودن غلاف یا‏‎ ‎‏چسبندگی آن بیرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد حلال نمی شود و نیز اگر‏‎ ‎‏چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد، واجب آن است که‏‎ ‎‏از خوردن آن خودداری کند.‏

مساله 2611ـ‏ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه‏‎ ‎‏همۀ آنها دارای شرطهایی که در صفحۀ گذشته گفته شده بوده اند، شکار حلال است‏‎ ‎‏و اگر یکی از آنها دارای آنها شرطها نبوده، شکار حرام است.‏

مساله 2612ـ‏ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری‏‎ ‎‏را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری‏‎ ‎‏شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می باشند.‏

مساله 2613ـ‏ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها کافر باشد، یا‏‎ ‎‏عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است. و نیز اگر یکی از سگهایی را که‏‎ ‎‏فرستاده اند بطوری که در صفحۀ گذشته گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام‏‎ ‎‏می باشد.‏

مساله 2614ـ‏ اگر باز یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری حیوانی را شکار کند،‏‎ ‎‏آن شکار حلال نیست ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در‏‎ ‎‏شرع معین شده سر آن را ببرند حلال است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 417