احکام اِرث
ارث دسته اوّل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ارث دسته اوّل

مساله 2731ـ‏ اگر وارث میت فقط یک نفر از دستۀ اول باشد مثلاً پدر یا مادریا‏‎ ‎‏یک پسر یا یک دختر باشد، همۀ مالِ میت به او می رسد و اگر چند پسر یا چند دختر‏‎ ‎‏باشند، همۀ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر یک پسر و یک دختر‏‎ ‎‏باشد مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد و‏‎ ‎‏اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر‏‎ ‎‏دختر ببرد.‏

مساله 2732ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت‏‎ ‎‏می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر، یا‏‎ ‎‏چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همۀ آنان پدری باشند یعنی‏‎ ‎‏پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه،‏‎ ‎‏اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند، اما بواسطۀ بودن اینها مادر شش‏‎ ‎‏یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند.‏

مساله 2733ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت‏‎ ‎‏دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج‏‎ ‎‏قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد و‏‎ ‎‏اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش‏‎ ‎‏قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک‏‎ ‎‏قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به‏‎ ‎‏دختر می دهند، مثلاً اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5‏‎ ‎‏قسمت آن را به پدرو 4 قسمت آن را به مادر می دهند.‏

مساله 2734ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند، مال را شش‏‎ ‎‏قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و‏‎ ‎‏اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان‏‎ ‎‏قسمت می کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که‏‎ ‎‏هر پسری دو برابر دختر ببرد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 439

مساله 2735ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد مال را‏‎ ‎‏شش قسمت می کنند. یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد.‏

مساله 2736ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش‏‎ ‎‏قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می برد و بقیه را طوری قسمت می کنند‏‎ ‎‏که هر پسری دو برابر دختر ببرد.‏

مساله 2737ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد،‏‎ ‎‏مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.‏

مساله 2738ـ‏ اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد،‏‎ ‎‏مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را‏‎ ‎‏دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.‏

مساله 2739ـ‏ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوۀ پسری او اگرچه دختر باشد،‏‎ ‎‏سهم پسر میت را می برد و نوۀ دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد‏‎ ‎‏مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه‏‎ ‎‏قسمت می کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 440