احکام اِرث
ارث زن و شوهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ارث زن و شوهر

مساله 2770ـ‏ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همۀ مال را شوهر او و‏‎ ‎‏بقیه را ورثۀ دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار‏‎ ‎‏یک همۀ مال را شوهر و بقیه را ورثۀ دیگر می برند.‏

مساله 2771ـ‏ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و‏‎ ‎‏بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک‏‎ ‎‏مال را زن و بقیه را ورثۀ دیگر می برند، و زن از همه اموال منقول ارث می برد ولی از‏‎ ‎‏زمین و قیمت آن ارث نمی برد و نیز از خود هوایی ارث نمی برد مثل بنا و درخت و‏‎ ‎‏فقط از قیمت هوایی ارث می برد.‏

مساله 2772ـ‏ اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد تصرف کند، باید‏‎ ‎‏از ورثۀ دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را نداده اند، بنابر احتیاط واجب نباید‏‎ ‎‏در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد بدون اجازۀ او تصرف کنند و‏‎ ‎‏چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه‏‎ ‎‏دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است.‏

مساله 2773ـ‏ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب‏‎ ‎‏کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم‏‎ ‎‏زن را از آن قیمت بدهند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 446

مساله 2774ـ‏ مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی‏‎ ‎‏که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.‏

مساله 2775ـ‏ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد،‏‎ ‎‏چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور‏‎ ‎‏مساوی بین زن های عقدی او قسمت می شود، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا‏‎ ‎‏بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را‏‎ ‎‏عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد.‏

مساله 2776ـ‏ اگر زن درحال مرض، شوهر کند وبه همان مرض بمیرد شوهرش‏‎ ‎‏اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد.‏

مساله 2777ـ‏ اگرزن را به ترتیبی که دراحکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند‏‎ ‎‏و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می برد. و نیز اگر شوهر در بین عدّۀ زن بمیرد،‏‎ ‎‏زن از او ارث می برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّۀ طلاق بائن یکی از‏‎ ‎‏آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.‏

مساله 2778ـ‏ اگر شوهر درحال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن‏‎ ‎‏دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد. اول: آن که در این مدت‏‎ ‎‏شوهر دیگر نکرده باشد. دوم: بواسطۀ بی میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به‏‎ ‎‏طلاق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن‏‎ ‎‏باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد. سوم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را‏‎ ‎‏طلاق داده، بواسطۀ آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب‏‎ ‎‏شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد.‏

مساله 2779ـ‏ لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده‏‎ ‎‏باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 447