کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بخش دوم: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بخش دوم: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

بخش دوممبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 111

‏افزون بر شناختهای درجۀ اول نسبت به اصل رخداد و تعالیم عاشورا، مباحث معرفت شناختی ناظر به شناخت ها و دیدگاهها دربارۀ عاشورا، نیز وجود دارند که در این بخش، با اندکی تفصیل به آنها پرداخته شده است. مباحث معرفت شناختی در این بخش در دو فصل شکل پذیرفته اند:‏

‏1-مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا‏

‏2-تاریخنگاری عاشورا‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 112