کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأویل در آثار عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایازی، سید محمدعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأویل در آثار عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تأویل در آثار عرفانی امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین سید محمد علی ایازی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله در پی بررسی مسأله «تأویل» از دیدگاه امام خمینی است.‏‎ ‎‏نویسنده معتقد است، برجسته ترین ویژگی آثار امام که به گونه ای در شرح‏‎ ‎‏و توضیح آیات قرآن است، صبغه تأویل است، که از آن گاهی به اشارات،‏‎ ‎‏لطایف و تأویلات نیز یاد شده است. وی، بر این اعتقاد است که بدون شک‏‎ ‎‏این تاویلات از نوع عرفانی است؛ زیرا تأویل در عالم اسلام شاخه ها و‏‎ ‎‏گرایشهای گوناگونی  دارد، و بر اساس جهت گیری قرآن پژوهان متفاوت‏‎ ‎‏گردیده است تأویل کلامی، فلسفی، عقلی، فقهی و تأویل عرفانی نمونه ای‏‎ ‎‏از این گرایشهاء است. نویسنده در این اثر ابتدا، به بررسی معنای تأویل‏‎ ‎‏پرداخته و می نویسد؛ تأویل عرفانی کشف حقایق، عوالم، شناخت مراتب‏‎ ‎‏برای هدایت و راهنمایی سلوک انسانیت و تربیت نفوس و رسیدن به مقام‏‎ ‎‏قرب است. این هدف مهم ترین مسأله عرفان در تأویل است. سپس درباره‏‎ ‎‏علت گرایش به تأویل عرفانی می نویسد امام منبع و علت گرایش به تأویل‏‎ ‎‏عرفانی را قرآن کریم و جهت گیریهای گسترده به مسائل معنوی و سیرو‏‎ ‎‏سلوکی می داند، نه نهضت ترجمه و انتقال علوم یونانی و یهودی و‏‎ ‎‏اشراقات ایران پیش از اسلام.‏

‏وی برجسته ترین ویژگی تأویل در عرفان امام را متکی بودن ایشان به‏‎ ‎‏روایات و آموزه های اهل بیت می داند. روش تأویل عرفانی امام را از دیگر‏‎ ‎‏مباحث است که نویسنده آن را مورد توجه قرار داده و می نویسد روش‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 236

‏تأویل عرفانی امام به دو روش علمی و عملی است که البته امام  در تمام‏‎ ‎‏علوم عرفانی را به علوم عملی برمی گرداند. حتی علم توحید و کلمه توحید‏‎ ‎‏را که از باب تفعیل است از کثرت به وحدت رفتن و سیر و سلوک در جهت‏‎ ‎‏مستهلک شدن در حق تأویل می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 237