کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اطلاق یا نسبیت‌ ارزش ‌های‌ اخلاقی در مکتب اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جواهری، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اطلاق یا نسبیت‌ ارزش ‌های‌ اخلاقی در مکتب اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 اطلاق یانسبیت ارزشهای اخلاقی در مکتب اخلاقی امام خمینی

دکتر محمدرضا جواهری

 

‏ ‏

‏یکی از مباحث مهم در اخلاق بحث از اطلاق و جاودانگی یا نسبیت‏‎ ‎‏ارزشهای اخلاقی است. مبدأ این بحث به پیش از اسلام و به دوران یونان‏‎ ‎‏باستان می رسد، ولی پس از رنسانس در غرب فاصله گرفتن از مذهب، در‏‎ ‎‏مرحله جدید مطالعات و تحقیقات غربی ها، این موضوع یکی از‏‎ ‎‏دغدغه های بزرگ و اساسی فیلسوفان اخلاق در غرب شده است و در‏‎ ‎‏تاریخ اخلاقی معاصر مورد توجه ویژه قرار گرفته و از زوایای گوناگون‏‎ ‎‏مورد گفتگو قرار گرفته است.‏

‏امام خمینی(ره) که اخلاق و سیاست، انقلاب و مذهب، آزادی و‏‎ ‎‏عرفان، و مادیت و معنویت را در قرن بیستم میلادی به هم آمیخت و جهان‏‎ ‎‏را با اخلاق اسلامی آشنا کرد، در جای جای مباحث اخلاقی خویش، به‏‎ ‎‏جاودانگی واطلاق ارزشهای اخلاقی اسلامی اشاره نموده اند. البته از‏‎ ‎‏موضوع اطلاق یا نسبیت اخلاق به طور مستقیم و مستقل در یک فصل و‏‎ ‎‏بخش ویژه درون آثار اخلاقی امام خمینی بحث نشده است و همه مباحث‏‎ ‎‏مرتبط به این موضوع در یک جا مورد بررسی قرار نگرفته است و در عین‏‎ ‎‏حال مکتب اخلاقی و مشرب عرفانی و مواضع و اندیشه های دینی امام از‏‎ ‎‏درون مجموعه آثار اخلاقی ایشان به دست می آید و با نظر به نصوص و‏‎ ‎‏ظواهر جملات و تعبیرهای ایشان در نوشتارها و سخنرانی ها، رویکرد و‏‎ ‎‏نظر امام در این موضوع آشکار می گردد.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 335

‏نویسنده در این مقاله پرسشهای اساسی و مهم در موضوع اخلاق و‏‎ ‎‏نسبیت اخلاق را طرح می کند و سپس مفاهیم و  واژه های کلیدی بحث‏‎ ‎‏نظیر اطلاق و نسبیت را تبیین می نماید و آنگاه وارد بحث از نسبیت اخلاق‏‎ ‎‏و معرفی نسبی گرایان و تبیین دلایل و استدلالهای آنان نقد و ارزیابی آن‏‎ ‎‏دلایل می پردازد و پیامدها و آثار و اشکالات نسبیت گرایی اخلاقی را در‏‎ ‎‏محورهای متعددی گزارش می نماید.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 336