کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
پسند خویش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مسعودی، عبدالهادی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

پسند خویش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  پسند خویش

حجة الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی

 

‏ ‏

‏این مقاله به بررسی یکی از خطرناک ترین بیماری های روحی بشر،‏‎ ‎‏یعنی عُجب از دیدگاه امام خمینی می پردازد. امام خمینی به پیروی از‏‎ ‎‏روایات وارد شده  در این باب، اعجاب نفس را از امهات رذایل نفسانی و‏‎ ‎‏مبدأ غالب رذیلت های اخلاقی و نفسانی می داند، به ویژه آنکه در کتاب‏‎ ‎‏«آداب الصلوة» هر یک از دو صفت عُجب و کِبر را از مها لک نفسانی و‏‎ ‎‏برای هلاکت و شقاوت آدمی، سببی مستقل و موجبی منفرد می داند. بدین‏‎ ‎‏سبب، عجب را از نشانه های تسلط شیطان بر انسان و آن را از جمله‏‎ ‎‏معاصی قلب بر می شمرد و در «سر الصلوة» نیز به نشانه بزرگی این‏‎ ‎‏مصیبت، کلمه استرجاع را بر زبان جاری می کنند.‏

‏امام خمینی به استناد پاره ای از روایات،  عُجب را مختص شادمانی از‏‎ ‎‏عبادات و اعمال ظاهری و به تعبیر خودشان «اعمال قالبی» نمی کند، بلکه‏‎ ‎‏شامل اعمال قلبی هم می داند. در واقع، معنایی که آن فقیه از عجب‏‎ ‎‏می نماید، برگرفته از روایت علی بن سوید از امام کاظم علیه السلام است.‏‎ ‎‏حضرت در این باره می فرماید: عُجب درجاتی دارد؛ یکی آن که بنده عمل‏‎ ‎‏زشتش به دیده اش تزیین گردد و آن را زیبا ببیند و از این رو، خوشش آید و‏‎ ‎‏پندارد که کار نیکویی کرده است و دیگر آن که، عبد به پروردگارش بگرود‏‎ ‎‏و در حالی که خدا بر او منت دارد، بر خداوند عزوجل منت نهد.‏

‏گذشته از این، عجب دارای پی آمدها و تبعات بسیار نابهنجار است که‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 325

‏به دیده امام، مایه هلاکت و یا نابود کننده ایمان و تباه کننده اعمال انسانی‏‎ ‎‏است که از مهم ترین زیان های عجب به شمار می رود. تسلط شیطان، به‏‎ ‎‏دیده نیآوردن گناهان، کوتاه شدن سقف رشد علمی و تعالی اخلاق، به دیده‏‎ ‎‏حقارت به دیگران نگریستن، تکبر ورزیدن و به دیگران فخر فروختن،‏‎ ‎‏خودنمایی و عیوب خود را پنهان کردن، از دیگر  مفاسد عجب به شمار‏‎ ‎‏می آیند که به تعبیر امام خمینی، هر یک از این آثار برای هلاک ابدی و خلود‏‎ ‎‏در عذاب، خود سببی مستقل است. با این همه، امام خمینی برای درمان‏‎ ‎‏چنین بیماری مهلکی به شیوۀ گداختن روی می آورد؛ شیوه ای که همواره‏‎ ‎‏انسان به خود تلقین کند عمل و عبادتش همواره برای خودخواهی و‏‎ ‎‏پرستش نفس انجام گرفته تا بر آن نبالد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 326