کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
آموزه‌ های‌ امام ‌خمینی‌ در آسیب ‌شناسی‌ فرهنگی جوامع اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بختیار نصرآبادی، حسنعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

آموزه‌ های‌ امام ‌خمینی‌ در آسیب ‌شناسی‌ فرهنگی جوامع اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 آموزه های امام خمینی درآسیب شناسی فرهنگی جوامع اسلامی‎ ‎با تاکید بر عوامل خارجیدکتر حسنعلی بختیار نصر آبادی

‏ ‏

‏ ‏

‏ارتباط متقابل انسان ها در محدوده جغرافیای طبیعی، جامعه و‏‎ ‎‏ساختارهای آن را شکل بخشیده است.‏

‏جامعه انسانی دارای حیات و هویتی است که با تعامل افراد انسانی‏‎ ‎‏بستگی مستقیم دارد. تداوم حیات اجتماعی افراد نیز بستگی متقابلی  با نظام‏‎ ‎‏اجتماعی جامعه دارد. این ارتباط متقابل ، موجب نشر افکار و اندیشه های‏‎ ‎‏متفاوت و گاه متعارض اجتماعی در مورد اصالت فردی و یا اصالت جامعه‏‎ ‎‏شده است.‏

‏نظام فرهنگی یکی از عمده نظام های داخلی نظام جامعه است که تا‏‎ ‎‏زمان معاصر کم تر در محور مباحث نظری قرار گرفته است. قرار دادن این‏‎ ‎‏نظام در محور دیدگاه نظری جریان تعامل اجتماعی، پیآمد و نتایج بسیار‏‎ ‎‏ارزشمندی را فرا راه این دیدگاه و توسعه علم اجتماعی و جامعه شناختی‏‎ ‎‏قرار می دهد و راهگشای تبیین و تحلیل بعد علمی واقعیت‏‎ ‎‏اجتماعی می شود.‏

‏مقاله حاضر با روشی تحلیلی ـ استنباطی سعی نموده با استنباط از‏‎ ‎‏دیدگاه فرهنگی امام خمینی(ره)، به یک دیدگاه نظری جامعه شناختی‏‎ ‎‏دست یازد که ضمن برجسته نمودن نقش نظام های فرهنگی موثر در‏‎ ‎‏جریان تعامل اجتماعی، به عنوان یک متغیر مستقل، آسیبهای ناشی از این‏‎ ‎‏عنصر را از ناحیه عوامل خارجی که با واقعیات اجتماعی جهان سوم و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 315

‏جوامع اسلامی بیشتر همخوانی داشته باشد؛ نشان می دهد. نتایج به دست‏‎ ‎‏آمده، نشان می دهد که اندیشه اجتماعی امام می تواند به عنوان یک نظریه،‏‎ ‎‏آسیب ها و پی آمدهای نظام های استعماری را در تعاملات اجتماعی، به‏‎ ‎‏خصوص در بعد فرهنگی و اخلاقی نشان دهد. در این راستا، دو دسته از‏‎ ‎‏پی آمدهای و شخصیتی و اجتماعی نظام های استعماری مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏می گیرد و اثرات آن بر عنصر فرهنگ در جوامع اسلامی، نشان‏‎ ‎‏داده می شود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 316