کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نقد دریافت اندیشمندان غرب از تفکر معنوی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : زاهد، سعید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نقد دریافت اندیشمندان غرب از تفکر معنوی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  نقد دریافت اندیشمندان غرب از تفکر معنوی امام خمینی

دکتر سعید زاهد

‏ ‏

‏ ‏

‏انقلاب اسلامی بازتاب بسیار گسترده ای در جهان داشته است.‏‎ ‎‏اندیشمندان مختلف علاقمند به مسائل جهان و به خصوص مسائل‏‎ ‎‏خاورمیانه، دربارۀ انقلاب اسلامی آثار متنوع و گوناگونی به رشته تحریر‏‎ ‎‏درآورده اند و به تحلیل و ریشه یابی آن پرداخته اند. این مقاله ابتدا به‏‎ ‎‏بررسی مفهوم ایدئولوژی از دیدگاه های مختلف پرداخته و نقش آن را‏‎ ‎‏درجنبش های اجتماعی که انقلاب نیز یکی از انواع آن می باشد، به بحث‏‎ ‎‏گذاشته است.‏

‏نویسنده، سپس به کاوش در تحلیل های پنچ نفر از اندیشمندان و‏‎ ‎‏تحلیل گران غربی انقلاب اسلامی؛ یعنی فیشر، زبیدا، ری، فوران، و کدی‏‎ ‎‏پرداخته و دیدگاه های آنان را در مورد تأثیر ایدئولوژی اسلامی و سازمان‏‎ ‎‏دینی در انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داده است. از آن جا که‏‎ ‎‏ایدئولوژی، خود دارای دو بُعد مادی و معنوی است، نویسنده این موضوع‏‎ ‎‏را در آثار تحلیل گران غربی پی گیری کرده که آیا در این آثار به بُعد معنوی‏‎ ‎‏اندیشه های امام خمینی نیز توجه شده است یا خیر؟‏

‏وی پس از بررسی نظریات محققین غربی در مورد نقش و نوع‏‎ ‎‏ایدئولوژی امام خمینی در انقلاب اسلامی، می نویسد: دامنه اندیشه‏‎ ‎‏متفکران غربی حداکثر تا حد ساخت فیزیکی یا نمادین مذهب اسلام یا‏‎ ‎‏احساسات فردی آن پیش می رود و ابعاد غیبی و معنوی آن را نمی بینند،‏‎ ‎‏حال آن که انقلاب اسلامی که توسط حضرت امام عرضه شد، دارای‏‎ ‎‏گستره معنوی با تکیه بر مفاهیم غیب نیز می باشد که در واقع، روح و جهت‏‎ ‎‏دهنده به حرکت مردم و موجب برانگیختن آنان شد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 301