کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حکما، عرفا و متکلمین اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حجازی، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حکما، عرفا و متکلمین اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حکما، عرفا و متکلمین اسلامی

سید محمد رضا حجازی

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه ای مشتمل بر نام، تاریخ تولد، تاریخ فوت، مشرب، اساتید،‏‎ ‎‏شاگردان و آثار 196 تن از حکما و عرفا و متکلمین اسلامی است. نویسنده‏‎ ‎‏اسامی آنان را بترتیب تاریخ فوت تنظیم کرده و هر مورد به معرفی مهمترین‏‎ ‎‏آثار آنان اکتفا نموده است. به باور نویسنده دانستن این ترتیب تاریخی‏‎ ‎‏کمکی برای دستیابی به سیر تحولات فکری این اندیشمندان و تأثیر پذیری‏‎ ‎‏آنان از پیشینیان خود، می باشد، ولی با توجه به اینکه  خصوصیات و‏‎ ‎‏ویژگی های ارائه شده از مأخذ و منابع تاریخی متفاوتی اخذ گردیده،‏‎ ‎‏صحت و سقم آنها ضمانت قطعی در بر ندارد. در پایان این مقال ترتیب‏‎ ‎‏الفبائی اسامی مذکور ثبت گردیده تا در صورت نیاز بتوان با سرعت‏‎ ‎‏بیشتری به نام و خصوصیات فرد مورد نظر مراجعه کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 271