کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جایگاه‌ رابطه ‌عرفان ‌و حکومت‌ دینی‌ در اسلام‌ و اندیشه‌ امام ‌خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : باوند، نعمت الله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جایگاه‌ رابطه ‌عرفان ‌و حکومت‌ دینی‌ در اسلام‌ و اندیشه‌ امام ‌خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 جایگاه رابطه عرفان وحکومت دینی دراسلام واندیشه امام خمینی

دکتر نعمت الله باوند

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله در سه بخش سامان یافته است. آغازین آن که مبانی عرفانی‏‎ ‎‏حکومت دین اسلام عموماً، و در تشیع خصوصاً می باشد مؤلف پس از‏‎ ‎‏نقل مقدمه ای در تفکر الهی پیامبران و تعریف آن با آنچه که مساوق هستی‏‎ ‎‏است کمال حکمت متعالیه را با جمع نظر و عمل در معنای وسیع تر با‏‎ ‎‏واقعیت تاریخ با تفکر متجلی در تشیع می داند و جداسازی اخلاق،‏‎ ‎‏سیاست و حکومت از هستی شناسی عمیق انسانی را در دیدگاه فلاسفه‏‎ ‎‏غرب به نقد می نشیند و تناقضات بزرگی که در فلسفه های غربی پدید آمده‏‎ ‎‏را دلیل ناکارایی نظریه های سست آنها می داند. در بخش دوم که جایگاه‏‎ ‎‏حکومت اسلامی در عرفان و اندیشه امام خمینی است از انسان کامل بحث‏‎ ‎‏می کند. انسانی که در نظر اسلام و مذهب تشیع جامع و محصول پیوند و‏‎ ‎‏ارتباط هر دو ساحت عقل نظری و عملی و بلکه وجودی در همه عرصه ها‏‎ ‎‏و ابعاد وسیع آن است از همین رو در اسلام حکیم و فیلسوف الهی دارای‏‎ ‎‏خلق کریم و اوصاف ویژه می باشد به همین جهت انبیاءی بزرگ در کنار‏‎ ‎‏تبلیغ و هدایت مردم موظف به تشکیل حکومت دینی بوده اند، چرا که در‏‎ ‎‏غیر این صورت سلوک اجتماعی آنان کامل نخواهد بود.بر همین اساس‏‎ ‎‏جانشینان انبیاء مثل امام خمینی حفظ نظام جامعه را از واجبات مورد تاکید‏‎ ‎‏شرایع الهی می داند.‏

‏در بخش سوم این اثر نقش مردم و جمهوریت در اندیشه معنوی و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 206

‏سیاسی امام خمینی مطرح می شود با تشکیل حکمت دینی تفکر و معنویت‏‎ ‎‏که ارتباط مستقیم با اخلاق اجتماعی و سیاسی و تاریخ انسانی دارد موجب‏‎ ‎‏می گردد جامعه اسلامی به نوعی رشد، به علت همراهی حکومت و‏‎ ‎‏حضور مردم در صحنه اجتماع نائل گردد، زیرا که چنین نظامی ملتزم به‏‎ ‎‏رعایت حتمی اخلاق ومعنویت است، معنویتی که بر اساس عشق است به‏‎ ‎‏همین جهت احاد این ملت با نشاط و امیدند و صاحب عزّت و کرامت، این‏‎ ‎‏مردم آموزه های خود را از انسان کاملی می گیرند که نظر او به موجودات و‏‎ ‎‏هستی الهی است، یعنی به همه هستی از آن جهت که از او نشأت می گیرند‏‎ ‎‏و مظاهر اویند عشق می ورزد و انجام رسالت خویش را برای رساندن آنجا‏‎ ‎‏به سعادت حقیقی واجب می داند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 207