کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مکتب و روش اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بندرچی، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مکتب و روش اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مکتب و روش اخلاقی امام خمینی

دکتر محمد رضا بندرچی

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر، در صدد است تا مهم ترین ویژگی های اندیشه و روش‏‎ ‎‏اخلاقی امام خمینی را بر شمرد. نویسنده معتقد است، شیوه های اخلاقی‏‎ ‎‏امام دارای نکات برجسته و منحصر به فرد است، زیرا که عنصر اخلاق در‏‎ ‎‏تعالیم امام، در نخستین گام، اساس پیام خود را از کلام الهی گرفته و به‏‎ ‎‏شدت تحت تأثیر مفاهیم قرآنی است. این مقاله در دو بخش سامان یافته‏‎ ‎‏است. 1. اهمیت و جایگاه اساسی اخلاق در دیدگاه امام 2. مبنای اخلاقی‏‎ ‎‏امام. وی، در فصل اول پس از بیان اهمیت و جایگاه اخلاف در نگاه امام به‏‎ ‎‏بررسی ویژگیهای اندیشه و روش اخلاقی امام می پردازد. مؤلف، جامعیت‏‎ ‎‏و همه سونگری، ساده گیری و بی تکلیفی یأس زدایی و امید بخشی،‏‎ ‎‏واقع بینی و اغراق گریزی را از مهم ترین ویژگیهای مکتب اخلاقی امام‏‎ ‎‏خمینی می داند. در فصل دوم ضمن بررسی مبنای اخلاقی امام می نویسد:‏‎ ‎‏در تعالیم اخلاقی امام تهذیب و تربیت بر دو رکن اصلی استوار است.‏‎ ‎‏اخلاص و خودخواهی. امام در بُعد اثباتی خداجویی و اخلاص را عامل‏‎ ‎‏پرواز در ملکوت و مایه تعالی و تکامل می داند و آراستن به آن را لازم‏‎ ‎‏می شمرد. در بُعد سلبی: خود بینی در حب نفس را مانع تکامل و منشأ‏‎ ‎‏بدبختی دانسته و پیراستن از آن را وظیفه و جهاد می نامد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 186