کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
معیارهای اخلاقی سیاسی اسلام در جامعه مدنی‌ از دیدگاه ‌امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سید باقری، سید کاظم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

معیارهای اخلاقی سیاسی اسلام در جامعه مدنی‌ از دیدگاه ‌امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  معیارهای اخلاقی سیاسی اسلام در جامعه مدنی ازدیدگاه امام

 سیدکاظم سید باقری

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله، سعی دارد تا با تبیین جامعه مدنی و شاخصه ها و‏‎ ‎‏ویژگیهای آن و همچنین معیارهای اخلاقی سیاسی اسلام به ویژه از دیدگاه‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) ضمن بحثی مقایسه ای و تطبیقی به تناض یا تطابق این‏‎ ‎‏معیارها با یکدیگر بپردازد.‏

‏نویسنده در بخش اول، مفاهیم اساسی بحث همچون جامعۀ مدنی،‏‎ ‎‏جامعۀ دینی و... ، را تبیین می نماید و پس از اشاره به پیشینۀ بحث،‏‎ ‎‏مؤلفه های اخلاق اجتماعی ـ سیاسی اسلام را بر می شمارد.‏

‏از نظر نویسنده، عدالت، مسئولیت و رضایت عمومی مسلمانان، رعایت‏‎ ‎‏قانون، مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت «ائمه مسلمین» از‏‎ ‎‏مؤلفه های اساسی اخلاق اجتماعی ـ سیاسی اسلام است که نویسنده با‏‎ ‎‏تأکید بر اندیشه های امام، این مؤلفه را بازیابی و تبیین می نماید.‏

‏سپس در بخش بعدی مقاله، مؤلفه های جامعۀ مدنی را ـ تعقل و‏‎ ‎‏خرد ورزی، پذیرش اختلاف عقیده و رقابت، قانون و رعایت حقوق و‏‎ ‎‏آزادی شهروندان، حق انتخاب و مشارکت و نظارت و کنترل قدرت‏‎ ‎‏برمی شمرد.‏

‏در پایان نیز، ضمن بحث تطبیقی و مقایسه ای مؤلفه های سازگار و‏‎ ‎‏ناسازگار در دو حوزه را برشمرده و سرانجام به این نتیجه می رسد که، با‏‎ ‎‏اینکه برخی از مؤلفه ها در دو حوزه با هم ناسازگارند، ولی از طرف دیگر‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 163

‏نمی توان گفت که همۀ مؤلفه های جامعۀ مدنی با مؤلفه های اخلاق‏‎ ‎‏اجتماعی ـ سیاسی اسلام ناسازگارند و امکان ایجاد جامعۀ مدنی‏‎ ‎‏اسلامی وجود ندارد، بلکه در عمل و اجرا می توان این تزاحم ها را با تغییر‏‎ ‎‏در مبانی جامعۀ مدنی غربی کم رنگ و سرانجام از بین برد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 164