کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
کنز وحدت در بحر کثرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اکبرین، محمدجلال

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

کنز وحدت در بحر کثرت

‏ ‏

‏ ‏

  کنز وحدت در بحر کثرت

محمد جلال اکبرین

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله تحلیلی از اندیشه های امام خمینی در باب لزوم آشنا سازی‏‎ ‎‏مردم با عرفان اسلامی است و در پنج فصل سامان یافته است.‏

‏عنوان فصل اول که حقایق و مبانی عرفانی، شرح انفس قرآن کریم و‏‎ ‎‏صراط مستقیم حق است، وی در ادامه به بررسی مفهوم عرفان و معرفی‏‎ ‎‏عارف پرداخته و تلازم میان شریعت حکمت و معرفت تأکید ورزیده‏‎ ‎‏است. از دیدگاه نویسنده، امام خمینی صریحاً کسانی را که دعوت به‏‎ ‎‏صورت و قشر می کنند و شریعت می کنند و مردم را از آداب باطنیه باز‏‎ ‎‏می دارند، مورد نکوهش قرار داده و آنان را شیاطین طریق الی الله و‏‎ ‎‏خارهای راه، انسانیت نامیده است. در فصل دوم مقاله جایگاه رفیع انسان‏‎ ‎‏در نظام حقه الهی مورد بررسی  قرار گرفته و از او به عنوان مظهر اتم وجود‏‎ ‎‏یاد کرده است که از عرش تا فرش و بلکه فوق عرش امتداد دارد. نویسنده‏‎ ‎‏نتیجه می گیرد امام خمینی با چنین دیدی نسبت به انسانها، مردم را‏‎ ‎‏اساسی ترین هسته های تشکیل و تحکیم  پایه های یک جامعه می داند و‏‎ ‎‏همه جا بر حضور و نقش آنان در صحنه های اجتماعی و سیاسی تأکید‏‎ ‎‏می کند.‏

‏فصل سوم به بررسی راه های رسیدن جامعه به رشد و تعالی اختصاص‏‎ ‎‏یافته و از توحید و صراط مستقیم به عنوان دو رکن اساسی رسیدن به این‏‎ ‎‏هدف یاد شده است. نویسنده، با ارایه ی تحلیلی از نقش امام خمینی در‏‎ ‎‏تأسیس یک جامعه توحیدی و نظام حق مدار و لزوم آشنا سازی مردم با‏‎ ‎‏بطون دینی و حقایق عرفانی سخن به میان آورده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 92