کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
زیر ساختهای‌ عرفانی ‌اسلامی ‌در آموزه‌ های‌ عرفانی ‌و ‌اخلاقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فائضی، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

زیر ساختهای‌ عرفانی ‌اسلامی ‌در آموزه‌ های‌ عرفانی ‌و ‌اخلاقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 زیرساخت های عرفانی اسلامی درآموزه های عرفانی و اخلاقی

علی فائضی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله، ضمن تبیین دیدگاههای مختلف موجود در جهان اسلام و‏‎ ‎‏غرب در خصوص رابطه علم با عرفان، بر آن است که معرفت را به اعتبار‏‎ ‎‏موجبات و اسباب آن مورد بررسی قرار دهد. و تبیین انواع معرفت نوع‏‎ ‎‏چهارم آن را که از راه قلب و باطن حاصل می شود با الهام از اندیشه عرفانی‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) مورد کنکاش قرار داده است و با بیان مفهوم اخلاص از‏‎ ‎‏دیدگاه امام(ره) آن را عنصری مهم در طی مدارج انسانیت قلمداد کرده‏‎ ‎‏است در بحث بعدی با اشاره به نظریه بزرگ ترین علمای اسلام به تبیین‏‎ ‎‏چگونگی راهیابی معرفت به دل عارف می پردازد و معتقد است انسان‏‎ ‎‏وقتی عارف می گردد، بانفس اماره به جهاد بر می خیزد. نگارنده با بیان‏‎ ‎‏اصطلاحات عرفا به درک مقاصد آنها اشاره می کند و یک برداشتی از خدا‏‎ ‎‏گونه شدن عارفان را پیش روی خواننده می گذارد، و در پایان با تفسیر‏‎ ‎‏آموزه های عرفانی و اخلاقی  امام خمینی هر کدام از آموزه های اخلاقی را‏‎ ‎‏برای سیر و سلوک لازم می داند و بین آموزه های سیاسی  و عرفانی امام‏‎ ‎‏خمینی پیوستگی و نوعی رابطه برقرار می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 87