کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تفسیر انفس یا تأویل عرفانی از منظر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : یزدان پناه، یدالله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تفسیر انفس یا تأویل عرفانی از منظر امام

‏ ‏

‏ ‏

  تفسیر انفسی یا تأویل عرفانی از منظر امام

حجة الاسلام والمسلمین یدالله یزدان پناه

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده، مقاله خود را در سه بخش سامان داده است 1. تأویل چیست‏‎ ‎‏و چه نسبتی با تفسیر دارد؟‏

‏2. مبانی تأویل عرفانی کدام است؟‏

‏3. روش حاکم بر تأویل چه روشی است؟‏

‏در بخش نخست پس از بیان مفهوم لغوی تأویل که رسیدن به مفاد و‏‎ ‎‏مقصود کلام در هر سطح و ساحتی است، معنای اصطلاحی تأویل در میان‏‎ ‎‏فقیهان و اصولیان حمل کلام بر خلاف ظاهر و نزد فلاسفه و عرفاء فهم‏‎ ‎‏باطن کلام در مقابل تفسیر که فهم ظاهر کلام است معرفی شده است در‏‎ ‎‏ادامه نکاتی درباره تأویل از نظر عارفان مورد اشاره قرار گرفته که نفی‏‎ ‎‏تناقض میان ظاهر و باطن کلام، مکمل تفسیر ظاهری بودن تأویل، دست از‏‎ ‎‏ظاهر قرآن نکشیدن و تفسیر نفی و باطنی بودن تأویل که با تمسک به‏‎ ‎‏حدیث: ان القرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا و الی سبعین ابطن صورت‏‎ ‎‏می پذیرد از جمله آن نکات است.‏

‏در بخش دوم مقاله مبانی تأویل مورد بررسی واقع شده و طی آن با‏‎ ‎‏تمسک به آیات و روایات متعددی مبنای اول تأویل، دارای بطون متعدد‏‎ ‎‏بودن قرآن معرفی گردیده و در ضمن توضیح مبنا به اشکال برخی که گمان‏‎ ‎‏کرده اند کسی جز رسول خاتم(ص) و اهل بیت، حق تأویل قرآن را ندارند،‏‎ ‎‏چرا که «و مایعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم» و راسخان در علم‏‎ ‎‏تنها این بزرگواران هستند، جواب داده شده است.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 83

‏نویسنده، مبنای دوم را که رمز اصلی تأویل عرفانی و کلید عروج به‏‎ ‎‏ساحت تأویل قلمداد کرده است، روح یگانه معانی طولی و وضع الفاظ‏‎ ‎‏برای آن می داند و می نویسد: لفظ برای روح معنا و حقیقت واحد وضع‏‎ ‎‏شده است و در همه مراتب هستی به نحو حقیقت ـ نه مجازی ـ   به کار‏‎ ‎‏می رود و با اشاره به اینکه درکلام آسمانی و سخنان انبیاء و اولیای معصوم‏‎ ‎‏واژه های گوناگون و فراوانی همچون: قلم، لوح، عرش، کرسی، ید، وجه،‏‎ ‎‏اسم الله، صلوات خداوند، نصرت پروردگار، رمی خداوند، کلمات الهی‏‎ ‎‏بودن مخلوقات، آب و استوار بودن عرش بر او، تکلم با حق، دین آن ذات‏‎ ‎‏پاک، لقای او و....به کار رفته است، از مراتب بالاتر هستی خبر می دهند و‏‎ ‎‏هرگز نمی توان در حد هستی مادّی، آن را تفسیر کرد، مطالبی را از عرفای‏‎ ‎‏اسلامی و حضرت امام در تأیید و توضیح مبنای دوم نقل می کند و در پایان‏‎ ‎‏بخش دوم با تخطئه کسانی که با تمسک به تأویل از عمل به دستورات شرع‏‎ ‎‏سرباز می زنند می نویسد: عرفا در عین پذیرش و تعبّد نسبت به دستورات‏‎ ‎‏شرع و عمل کردن به تکالیف الهی معتقدند که در این دستورات عمقها و‏‎ ‎‏بطن های طولی نهفته است و از آن به عنوان اسرار نماز، روزه، حج و مانند‏‎ ‎‏آن یاد می کنند.‏

‏نویسنده، در بخش پایانی مقاله «روش فنی» که در آن تلاش و پیگری‏‎ ‎‏صورت می گیرد تا با قرائن و شواهدی که به همراه متن است از ظاهر‏‎ ‎‏شریعت به باطن آن سفر شود و به لایه درونی و ژرف متن راهی باز گردد و‏‎ ‎‏روش الهامی«که طی آن عارف صحنه دل را از هر گونه آلودگی پاک می کند‏‎ ‎‏و گوش جان به کلام قدسی می سپارد. که در پی آن الهامات و کشفیاتی‏‎ ‎‏پیرامون متون شریعت، برای او فراهم می آید و با این روش به عمق اسرار‏‎ ‎‏متون دست می یابد، را به عنوان دو روش حاکم بر تأویل مطرح نموده و‏‎ ‎‏اضافه کرده است روش اول عمومی و قابل استفاده برای همگان است‏‎ ‎‏وروش دوم اختصاص و منحصر به صاحبان ذوق و کشف است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 84