کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
رذائل اخلاقی (ریا، حسد)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : برادران سلمانی، مهری

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

رذائل اخلاقی (ریا، حسد)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  رذائل اخلاقی (ریا، حسد)

مهری برادران سلمانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ریا به معنای تظاهر به کاری و نشان دادن آن به غیر است. بدین معنا که‏‎ ‎‏فرد به ظاهر کار خوبی انجام دهد و قصدش نشان دادن به مردم و خوشایند‏‎ ‎‏آنان باشد نه تقرب به حق در رضای خدا و یا وا نمود کردن چیزی از اعمال‏‎ ‎‏حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه به مردم برای منزلت پیدا کردن در‏‎ ‎‏قلوب. امام در چهل حدیث ریا را به سه مقام تقسیم نموده اند و برای هر‏‎ ‎‏یک دو وجهه ذکر کرده اند. مقام اول: ریا در عقیده و اظهار مسائل اعتقادی‏‎ ‎‏است، و مقام دوم ریا در اظهار صفات حمیده و ملکات فاضله، و مقام سوم:‏‎ ‎‏ریای در اعمال عبادی و رفتار و سکنات است.‏

‏ریا را در عقاید و اظهار مسائل اعتقادی سخت ترین ریاها نام برده‏‎ ‎‏است، زیرا بنیان حیات معنوی بشر اعتقادات اوست! ابراز اعتقادات و‏‎ ‎‏بینش اصولی و اظهار آن باید با ایمان درونی همراه گردد که در غیر این‏‎ ‎‏صورت آن اعتقادات ریایی و ظاهری خواهد بود.‏

‏در توصیف مقام دوم ریا این چنین آمده است: آن نیز ده مرتبه است‏‎ ‎‏یکی اظهار خصال حمیده و ملکات فاضله و دیگری تبری جوئی از‏‎ ‎‏مقابلات آنها.‏

‏ریشه اصلی ریا خود نمایی است، و این رذیله خود خواهی و خود‏‎ ‎‏محوری است که موجب بیماری دنیا طلبی و تظاهر و مردم فریبی می گردد،‏‎ ‎‏و تنها انسان می تواند خود را به غیر آنچه هست جلوه دهد و اظهار فضل و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 67

‏صفات پسندیده و حسنه نماید و از زشتی و رذایل برائت جوید؛ در‏‎ ‎‏صورتی که درون او چیز دیگری را گواهی می دهد.‏

‏مقام سوم ریا: ریای نزد فقها است که یکی از وجوه آن ایتان به عمل و‏‎ ‎‏عبادات شرعی و عقلی به قصد ارائه به مردم و جلب قلوب، چه آنکه، ذات‏‎ ‎‏عمل را به قصد ریا کند، یا کیفیت یا شرط یا جزء آن را.‏

‏در فرهنگ اسلامی تأکید فراوانی برانگیزه و هدف در عمل شده است،‏‎ ‎‏و همواره انسانها را بر آن داشته است که در عمل و کردار،«هدف» ملاک و‏‎ ‎‏معیار سنجش خواهد بود. پس بهوش باشید تا انگیزه کردار را خالص‏‎ ‎‏گردانید. در غیر این صورت آن عمل از درجه اعتبار ساقط شده و به‏‎ ‎‏فرموده امام در سجّین قرار خواهد گرفت.‏

‏از عواملی که انسان را به اعمال ریایی وا دارد و او را از هدف منحرف‏‎ ‎‏ساخته عمل او را ساقط می کند.احساس نیاز به احترام است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 68