کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عرفان و قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حبیبی، حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عرفان و قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

  عرفان و قرآن از دیدگاه امام خمینی(ره)

حجة الاسلام حسین حبیبی

‏ ‏

‏ ‏

‏بحث اصلی مقاله رابطه بین عرفان و قرآن است. اینکه چه نسبتی بین‏‎ ‎‏عرفان و قرآن برقرار است دغدغه اصلی نویسنده می باشد، نویسنده ابتدا با‏‎ ‎‏اشاره به آیات و روایات میان عرفان و قرآن پیوند عمیق و ناگسستنی ایجاد‏‎ ‎‏کرده معتقد است کلمات نوع عارفان، بیانات قرآن و حدیث است و عرفای‏‎ ‎‏اسلام با استفاده از ادعیه ها، روایات و قرآن به درجه عرفان نائل شده اند.‏‎ ‎‏مقاله در ادامه می افزاید حضرت امام خمینی هم بر این عقیده بود که اساسا‏‎ ‎‏دعا و حدیث و قرآن را نمی شود از عرفان جدا کرد. امام خمینی(ره) رابطه‏‎ ‎‏دعا و قرآن را چونان رابطه پیامبر و قرآن قلمداد می کند که چنانچه پیامبر‏‎ ‎‏مفسر و شارح قرآن بود ادعیه نیز مفسر و مبیّن قرآن هستند در یک جمله‏‎ ‎‏این چنین اعتقاد دارند که قرآن عرفان رسول الله است و عرفان رسول الله‏‎ ‎‏همان آیات قرآن است.‏

‏نویسنده، به تفسیر سوره حمد از دیدگاه حضرت امام(ره) می پردازدو‏‎ ‎‏آن را دلیلی بر پیوند ناگسستنی عرفان و قرآن قلمداد می کند. در پایان معتقد‏‎ ‎‏است بین عرفان و قرآن عموم و خصوص مطلق بر قرار است. به این معنا‏‎ ‎‏که تمام قرآن عرفان است، ولی تمام عرفان قرآنی نیست با این بیان بر این‏‎ ‎‏باور است که برهان هم می تواند در تبیین این رابطه نقش ایفا کند. با این‏‎ ‎‏توضیح که اگر چه حقایق عرفانی حاصل بصیرت و کشف و شهودات‏‎ ‎‏است اما عقل (برهان) می تواند آنها را به گونۀ مخصوصی به قلمرو خویش‏‎ ‎‏وارد کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 64