همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س)
تجلیات معارف قرآنی در دیوان اشعار امام خمینی رحمة الله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سلطانی رنانی، مهدی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

تجلیات معارف قرآنی در دیوان اشعار امام خمینی رحمة الله

 

 

‏ ‏

تجلیات معارف قرآنی

 

در دیوان اشعار امام خمینی(رحمةالله)

 

 

مهدی سلطانی رنانی

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 349

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 350

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

چکیده

‏اشعار قرآنی حضرت امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ بازنمای چهره عارفی است که با یک دست، جام ‏‎ ‎)شَرَاباً طَهُوراً‎[1]‎‏ ‏‏برگرفته و با دست دگر زلف یار ازلی را شانه می‌زند. عارفی که در ‏‎ ‎‏سلوک خود به مقصد اعلی و غایت قصوی رسیده و برهان و عرفان و قرآن را یک‌جا ‏‎ ‎‏دریافته است. در کلام او، پرده‌های پندار و اوهامی ‌که برخی متصوفه، میان قرآن و ‏‎ ‎‏عرفان ‌انداخته‌اند، برچیده شده و درهم آمیختگی این دو، هر چه بیش‌تر آفتابی شده ‏‎ ‎‏است. در دیوان امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ به شیوه‌های گوناگون از مضامین عالی قرآنی و الفاظ آن ‏‎ ‎‏بهره گرفته شده است و به شیوه‌هایی چون تجلّی واژگانی، اقتباسی، تضمینی، تلمیحی، ‏‎ ‎‏تحلیلی، گزارشی و تأویلی از الفاظ شریف قرآنی آمده است. در این نوشتار ابتدا به ‏‎ ‎‏توضیح هر یک از شیوه‌ها و انواع تجلّی قرآنی مذکور در شعر پرداخته و سپس ‏‎ ‎‏پژواک‌ها و جلوه‌های هر یک در دیوان اشعار امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ مورد بررسی قرار می‌گیرد.‏

‏کلید واژه‌ها: قرآن، امام خمینی، شعر، تجلی ‏

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 351

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏پرداخت هشیارانه به قرآن مجید، منشأ تألیف کتاب‌های بسیاری در تفسیر و قرآن‌پژوهی ‏‎ ‎‏شده است. پیدایی و پایایی هر تألیفی، بسته به میزان هشیاری و گستره آگاهی‌های ‏‎ ‎‏مؤلف آن است و از این قاعده، تحقیقات قرآنی، مستثنا نیست. اما نوعی دیگر از ‏‎ ‎‏رویکرد به قرآن مشاهده می‌شود که از سنخ تألیف و تحقیق نیست، که می‌توان آن را ‏‎ ‎‏«پرداخت ناهشیارانه به قرآن» نامید، گونه‌هایی از اشارات، تلمیحات و به گوشه چشم ‏‎ ‎‏نگریستن‌های شاعرانِ ارزشی و معرفتی از این دست است. آن‌گاه که شاعری با دوبال ‏‎ ‎‏معرفت و ذوق، به پرواز در می‌آید، گاه خود را در فضاهایی می‌یابد که بر سردرِ آن‌ها، ‏‎ ‎‏آیتی از قرآن نوشته‌اند، و یا رنگ و بوی قرآن همه‌جا را آکنده است. حضرت امام ‏‎ ‎‏خمینی‏‏(رحمةالله) ‏‏هر دو پرداخت پیش‌گفته را در کارنامه سپید خود ثبت کرده است: هم در ‏‎ ‎‏شکافتن معانی آیات و سوره‌هایی از قرآن، هشیارانه سخن گفته است و هم «محرم ‏‎ ‎‏هوشِ» قرآن در عین مدهوشی بوده است:‏

‏محرم این هوش، جز بی‌هوش نیست ‏ ‏     مر زبان را مشتری جز گوش نیست‏‎[2]‎

‏مدهوشی امام راحل را در برابر جمال قرآن، بیش از همه می‌توان در میان ابیات ‏‎ ‎‏دل‌انگیز دیوان شعرش تماشا کرد. او در این تحفه روحانی که از نفخه رحمانی جان ‏‎ ‎‏گرفته است، از قیل‌ و قال مدرسه، که «جز حرف دلخراش، پس از آن همه خروش» ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 352

‏حاصلی نداشت،‏‎[3]‎‏ به میخانه عشق پناه می‌برد و پس از شکستن قلم و از هم دریدن ‏‎ ‎‏دفتر، به شرح جلوه والای دوست می‌نشیند. این نوشتار قدمی‌ است در این مسیر، که ‏‎ ‎‏تأثیر، جایگاه و پژواک‌های اصیل قرآنی را در دیوان آن مرشد طریق حق و شاعر ‏‎ ‎‏باریک‌بین و آگاه به الطاف معنوی و حقایق قرآنی یعنی حضرت امام خمینی‏‏(رحمةالله) ‏‏نمایان ‏‎ ‎‏سازد و جوش و خروش‌های وی را در دیوان اشعارش با صبغه قرآنی آشکار نماید. ‏

اقسام تجلیات قرآنی در شعر

‏تجلّیات قرآنی در شعر شاعران عبارتند از: تجلّی واژگانی، اقتباسی، تضمینی، تلمیحی، ‏‎ ‎‏تحلیلی، گزارشی و تأویلی.‏

1 ـ تجلّی واژگانی:‏ در این شیوه شاعر از پاره‌ای واژه‌ها و ترکیب‌های واژگانی ‏‎ ‎‏قرآنی وام می‌گیرد و بر شیوایی و فصاحت و بلاغت و بلندی معنای شعر خود ‏‎ ‎‏می‌افزاید، واژگانی را از قرآن می‌گیرد که ریشه قرآنی داشته باشند، حال مستقیم و یا ‏‎ ‎‏غیر مستقیم که می‌تواند از شعر شاعران دیگر گرفته باشد. تجلّی واژگانی، خود به دو ‏‎ ‎‏شیوه تجلّی واژگانی مستقیم و تجلّی واژگانی مترجم تقسیم می‌شود. در تجلّی واژگانی ‏‎ ‎‏مستقیم، واژه یا ترکیبی قرآنی با همان ترکیب و ساختار عربی خویش، بی‌هیچ دگرگونی ‏‎ ‎‏یا با ‌اندک تفاوتی در شعر راه می‌یابد. مانند:‏

‏نوشته‌اند بر ایوان جنة المأوی  ‏‎ ‎

‏ ‏

‏که هر که عشوه دنیا خرید وای بر او‏‎ ‎

‏در بیت فوق، ترکیب «جنة المأوی» ترکیبی است قرآنی و برگرفته از آیه شریفه ‏‎ ‎)وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً اُخْرَی * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأوَی‎[4]‎‏ در تجلّی واژگانی ‏‎ ‎‏مترجم، شاعر از گردانیده شده و یا پارسی شده ترکیب قرآنی استفاده نموده، از آن در ‏‎ ‎‏شعر خود بهره می‌گیرد، مثلاً:‏


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 353

‏آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است‏

‏یا رب این تأثیر از سوی کدامین کوکب است؟‏

‏که در این بیت، واژه «شب قدر» در حقیقت پارسی شده واژه «لیلة القدر» است که در قرآن آمده است.‏

2. تجلّی اقتباسی:‏ در این شیوه، شاعر، عبارت قرآنی یا عبارت روایی و یا بیت ‏‎ ‎‏معروفی از دیگر شاعران در شعر خود می‌آورد، بدان سبب که معلوم باشد قصد اقتباس ‏‎ ‎‏است نه سرقت. مانند این بیت رضی‌الدین نیشابوری:‏

‏چو رسی به طور سینا «ارنی» مگو و بگذر‏‎ ‎

‏ ‏

‏که نیرزد این تمنّا به جواب «لن ترانی»‏‎ ‎

‏ ‏

3. تجلّی تضمینی:‏ در این شیوه، شاعر، آیتی از قرآن و یا حدیثی یا مصراعی یا بیتی ‏‎ ‎‏از شعر در سروده خود می‌آورد مانند:‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‎ ‎

‏ ‏

‏هست کلید در گنج حکیم‏‎ ‎

4. تجلّی تلمیحی:‏ در این شیوه، شاعر پارسی‌گوی، سخن خویش را بر پایه نکته‌ای ‏‎ ‎‏قرآنی یا روایی بنا می‌نهد، اما آن را به عمد با اشاره و نشانه‌ای همراه می‌سازد تا ‏‎ ‎‏خواننده اهل معرفت را به آنچه خود نظر داشته، رهنمون گرداند.‏‎[5]‎‏ مانند:‏

‏جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه‏

‏ ‏

‏چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند‏‎ ‎

‏این بیت اشاره‌ای به روایت پیامبر اسلام‏‏(صلی الله علیه و آله و سلم)‏‏ دارد که آن حضرت فرمود: ‏«إنّ اُمّتی ‎ ‎ستفترق بعدی علی ثلاثة وسبعین فرقة، فرقة منها ناجیة واثنتان وسبعون فی النار».‎[6]‎

5. تجلّی تحلیلی:‏ در این شیوه، شاعر برای آذین‌بندی سخن خویش از آیه و یا ‏‎ ‎‏حدیثی بهره می‌جوید و به ناچار بیش ‌از ‌پیش ساختار آن را در هم می‌ریزد و طرحی ‏‎ ‎‏دیگر می‌اندازد که این شیوه بیش‌تر در اشعار مولوی به چشم می‌خورد، مانند:‏

‏گفت موتوا کلکم من قبل أن‏‎ ‎

‏ ‏

‏یأتی الموت تموتوا بالفتن‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 354

‏که این بیت گزارشی است بس درهم ریخته از حدیث مشهور ‏«موتوا قبل أن تموتوا»‏.‏‎[7]‎

6. تجلّی گزارشی:‏ در این شیوه، شاعر، مضمون آیه یا حدیثی را به صورت ترجمه ‏‎ ‎‏و یا تفسیر به زبان پارسی بیان می‌کند، مانند: ‏

‏قیمت هر کس به قدر علم اوست‏‎ ‎

‏ ‏

‏این چنین گفتا امیرالمؤمنین‏‎ ‎

‏ ‏

‏ که این بیت، ترجمه این حدیث علی‏‏(علیه السلام)‏‏ است: ‏«قیمة کلّ امرء ما یعلم».‎[8]‎

7. تجلّی تأویلی:‏ در این شیوه، شاعر یک آیه یا روایت را مدّ نظر داشته و به تأویل ‏‎ ‎‏و تفسیر آن می‌پردازد، مانند حدیثی که می‌فرماید: ‏«حبّ الوطن من الإیمان».‎[9]‎‏ در این ‏‎ ‎‏حدیث وطن را تأویل به وطن آن سویی و ملکوتی انسان کرده‌اند.‏‎[10]‎

تجلّیات معارف قرآنی در دیوان اشعار امام خمینی(رحمةالله)

‏پس از بیان و توضیح انواع تجلّی قرآن در شعر، نگاهی نو و عمیق به دیوان شعر بزرگ ‏‎ ‎‏معمار انقلاب، حضرت امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ خواهیم نمود و پژواک‌های متجلّی قرآنی را در ‏‎ ‎‏اشعار ایشان ذکر می‌کنیم.‏

1. تجلی واژگانی

‏واژگانِ قرآنیِ موجود در دیوان حضرت امام‏‏(رحمةالله)‏‏ فراوان‌تر از آن است که استقرای آن‌ها ‏‎ ‎‏در این مقال بگنجد و مقدور باشد. اوصاف و صفات الهی، نام پیامبران، اوصاف بهشت ‏‎ ‎‏یا دوزخ و... از جمله این مفردات به شمار می‌آیند. در این نوشتار برای نمونه به دوازده ‏‎ ‎‏مورد از اثرپذیری‌های واژگانی بسنده می‌کنیم:‏

‏دل درویش به دست آر که از سرّ الست‏‎ ‎

‏ ‏

‏پرده برداشته آگاه ز تقدیرم کرد‏‎[11]‎‎ ‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 355

‏برگرفته شده از آیه شریفه: ‏)وَإِذْ أخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ‎ ‎وَأشْهَدَهُمْ عَلَی أنْفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَی‏.‏‎[12]‎

‏یک سو نوای بلبلان، یک سو گل و ریحان وبان‏

‏یک سو نسیم خوش وزان، یک سو روان ماء معین‏‎[13]‎

‏برگرفته شده از آیه شریفه: ‏)قُلْ أرَأیْتُمْ إِنْ أصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمَاء ‎ ‎مَّعِین‏.‏‎[14]‎

‏عاشق‏‏ ‏‏روی‏‏ ‏‏تو‏‏ ‏‏ام‌ ای گل بی مثل و مثال‏‎ ‎

‏ ‏

‏به خدا غیر تو هرگز هوسی نیست مرا‏‎[15]‎‎ ‎

‏در این بیت، آیه شریفه: ‏)لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ‎[16]‎ ‏به نحو واژگانی مترجم تجلّی نموده ‏‎ ‎‏است.‏

‏رسد جانم به فوق قاب قوسین‏‎ ‎

‏ ‏

‏که خورشید شب تارم تو باشی‏‎[17]‎‎ ‎

‏این بیت تجلّی واژگانی مستقیم است از آیه شریفه: ‏)فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أوْ أدْنَی‏.‏‎[18]‎

‏آب کوثر نخورم، منّت رضوان نبرم‏‎ ‎

‏ ‏

‏پرتو روی تو ‌ای دوست جهانگیرم کرد‏‎[19]‎‎ ‎

‏برگرفته شده از ‏)وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أکْبَرُ‎[20]‎‏ است.‏

‏از درس و بحث مدرسه‌ام حاصلی نشد‏‎ ‎

‏ ‏

‏کی می‌توان رسید به دریا از این سراب‏‎[21]‎‎ ‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 356

‏برگرفته شده از ‏)وَالّذِینَ کَفَرُواْ أعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَة یَحْسَبُهُ الظّمْئَانُ مَاءً‎[22]‎‏ است.‏

‏تابشی از لطف آن، بهشت مخلّد‏‎ ‎

‏ ‏

‏سایه‌ای از قهر این، جحیم مقعّر‏‎[23]‎‎ ‎

‏برگرفته شده از ‏)وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ‏.‏‎[24]‎

‏دارالسلام روی سلامت نشان نداد‏‎ ‎

‏ ‏

‏بگذشت جان از آن و به دارالعجب رسید‏‎[25]‎‎ ‎

‏برگرفته شده از ‏)وَاللهُ یَدْعُواْ إِلَی دَارِ السَّلامِ‏.‏‎[26]‎

‏امرش قضا، حکمش قدر، حبّش جنان، بغضش سقر‏

‏خاک رهش زیبد، اگر بر طرّه ساید حور عین‏‎[27]‎

‏برگرفته شده از ‏)کَذَلِکَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ‏.‏‎[28]‎

‏ما عاشقان ز قله کوه هدایتیم‏‎ ‎

‏ ‏

‏روح الامین به سدره پی جست‌جوی ماست‏‎[29]‎‎ ‎

‏برگرفته از ‏)وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً اُخْرَی  * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی‏.‏‎[30]‎

‏آنکه از جلوه رخسار چو ماهت پیش است‏‎ ‎

‏ ‏

‏بی‌گمان معجزه شق قمر باید کرد‏‎[31]‎‎ ‎

‏برگرفته از: ‏)اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ‏.‏‎[32]‎

‏زد خلیل، عالم چون شمس و قمر را به کنار‏‎ ‎

‏ ‏

‏جلوه دوست نباشد چو من و آفل من‏‎[33]‎‎ ‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 357

‏برگرفته شده از: ‏)قَالَ هَذا رَبِّی فَلَمَّا أفَلَ قَالَ لا اُحِبُّ الآفِلِینَ‏.‏‎[34]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 358

2. تجلّی اقتباسی

‏در دیوان حضرت امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ موارد بسیاری را می‌توان یافت که عین عبارتی قرآنی ‏‎ ‎‏با‌ اندکی تغییر در لابه‌لای اشعار اقتباس شده است. برای نمونه به مواردی از این نوع ‏‎ ‎‏اشاره می‌شود. ‏

‏قدسیان را نرسد تا‌که به ما فخر کنند‏‎ ‎

‏ ‏

‏قصه علم الاسما به زبان است هنوز‏‎[35]‎‎ ‎

‏به آیه ‏)وَعَلّمَ ءَادَمَ اْلأسْمَاءَ کُلّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلاَئِکَةِ‎[36]‎‏ اشاره رفته است.‏

‏زاده اسماء را با جنة المأوی چه کاری‏‎ ‎

‏ ‏

‏در چم فردوس می‌ماندم اگر شیطان نبودی‏‎[37]‎‎ ‎

‏تعبیر قرآنی «جنة المأوی» اقتباسی است از: ‏)عِنْدَهَا جَنّةُ الْمَأوَی‏.‏‎[38]‎

‏عارفان رخ تو جمله ظلومند و جهول‏‎ ‎

‏ ‏

‏این ظلومی ‌و جهولی، سر و سودای من است‏‎[39]‎‎ ‎

‏بیت حاضر اقتباسی است لفظاً و معناً از آیه ‏)إِنّا عَرَضْنَا اْلأمَانَةَ عَلَی السَّماواتِ ‎ ‎وَاْلأرْضِ وَالْجِبالِ فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَهَا وَأشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا اْلإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً‏.‏‎[40]‎

‏‌ای موسی صعق دیده در عشق‏‎ ‎

‏ ‏

‏از جلوه طور لا مکانی‏‎[41]‎‏ ‏‎ ‎

‎ ‎

‏به وضوح بیت مذکور، اقتباسی است از آیه 143 سوره اعراف و ماجرای بیهوشی ‏‎ ‎‏حضرت موسی در کوه طور را ذکر می‌نماید. ‏

‏مرشد از دعوت به سوی خویشتن بردار دست‏

‏لا الـهـت را شنـیـدستم ولـی الا چـه شـد‏‎[42]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 359

‏این بیت تجلّی اقتباسی است از آیات شریفه‌ای همچون: ‏)اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ‏.‏‎[43]‎

‏هیهات که تا اسیر دیو نفسی‏‎ ‎

‏ ‏

‏از راه «دنی» سوی «تدلی» گذری‏‎[44]‎‎ ‎

‏این بیت تجلّی اقتباسی است از آیه شریفه: ‏)ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّی‏.‏‎[45]‎

‏دعوی ایاک نعبد یک دروغی بیش نیست‏‎ ‎

‏ ‏

‏من که در جان و سرم باشد هوای بندگی‏ [46]  

‏این بیت تجلّی اقتباسی است از آیه شریفه ‏)إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ‏.‏‎[47]‎

‏‌ای دورنمای پور آزر‏‎ ‎

‏ ‏

‏نادیده افول حق ز منظر‏‎[48]‎‎ ‎

‏این بیت تجلّی است از آیه شریفه ‏)وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأبِیهِ ءَازَرَ...‏.‏‎[49]‎

3. تجلّی تضمینی

‏در دیوان اشعار امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ بیش‌تر از نوع تضمینی به آیات قرآنی به کار رفته و ‏‎ ‎‏متجلّی گردیده است.‏

‏گـر تـو آدم زاده هستـی، علّـم الاسـمـا چه شد‏

‏قاب قوسینت کجا رفته است، أو أدنی چه شد؟‏‎[50]‎

‏در این بیت از آیه شریفه ‏)فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أوْ أدْنَی‎[51]‎ ‏تضمین شده است.‏

‏کشم بار امانت با دلی زار‏‎ ‎

‏ ‏

‏امانت دار اسرارم تو باشی‏‎[52]‎‎ ‎

‏این بیت تضمینی مناسب و الگویی از بیت حافظ است: ‏

‏آسمان بار امانت نتوانست کشید‏‎ ‎

‏ ‏

‏قرعه کار به نام من دیوانه زدند‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 360

‏فخر است برای من فقیر تو شدن‏‎ ‎

‏ ‏

‏از خویش گسستن و اسیر تو شدن‏‎[53]‎‎ ‎

‏در این بیت اشاره صریح به روایت مشهور نبوی: ‏«الفقر فخری»‏ شده است.‏

4. تجلّی تلمیحی

‏در بسیاری از ابیات حضرت امام، بی‌آنکه صراحت یا ذکری مستقیم از آیه‌ای به میان ‏‎ ‎‏آید، به مضمون آن اشاره شده است، اینک نمونه‌هایی از این نوع تجلّی.‏

‏هر طرف رو کنم تویی قبله‏‎ ‎

‏ ‏

‏قبله، قبله‌نما نمی‌خواهم‏‎[54]‎‎ ‎

‏در این بیت آیه شریفه ‏)وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأیْنَمَا تُوَلّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ ‎ ‎وَاسِعٌ عَلِیمٌ‎[55]‎‏ تجلّی تلمیحی است.‏

‏ذرات جهان ثنای حق می‌گویند‏‎ ‎

‏ ‏

‏تسبیح‌کنان لقای او می‌جویند‏‎[56]‎‎ ‎

‏ذره‌ای نیست به عالم که در آن عشقی نیست‏‎ ‎

‏ ‏

‏بارک الله که کران تا به ‌کران حاکم اوست‏‎[57]‎‎ ‎

‏در این بیت‌ها آیه شریفه ‏)تُسَبِّحُ لَهُ السَّموَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْء ‎ ‎إِلا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیماً غَفُوراً‎[58]‎‏ تجلّی تلمیحی است.‏

‏سر زلف تو بافشاندن آن‏‎ ‎

‏ ‏

‏ذره خورشید شد و قطره همی‌دریا شد‏‎[59]‎‎ ‎

‏در این بیت، مضمون بازگشت ذرّه به خورشید و قطره به دریا، یادآور مضمون ‏‎ ‎‏قرآنی است که بسیاری دیگر از عرفا در چنین مواردی بدان استناد می‌ورزند: ‏)إِنّا للهِ ‎ ‎وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ‎[60]‎‏ و نیز آیه ‏)وَتَقَطّعُواْ أمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ‏.‏‎[61]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 361

‏یوسفم گر نزند بر سر بالینم سر‏‎ ‎

‏ ‏

‏همچو یعقوب، دل آشفته بویش باشم‏‎[62]‎‎ ‎

‏در این بیت، به صراحت اثرپذیری تلمیحی ذهن و زبان امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ را از قرآن و ‏‎ ‎‏ماجرای روشن شدن چشم حضرت یعقوب از بوی پیراهن یوسف، درمی‌یابیم:‏

)اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذا فَألْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أبِی یَأتِ بَصِیراً وَ أتُونِی بِأهْلِکُمْ أجْمَعِینَ * وَ ‎ ‎لَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أبُوهُمْ إِنِّی لاََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْ لاَ أنْ تُفَنِّدُونِ‏.‏‎[63]‎

‏گر بر سر کوی دوست راهی دارم‏‎ ‎

‏ ‏

‏در سایه لطف او پناهی دارم‏‎[64]‎‎ ‎

‏آری اگر به کوی دوست راه یابیم و او را دوست بداریم، او نیز ما را در سایه ‏‎ ‎‏خویش جای خواهد داد. این همان بیان الهی است که: ‏)قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ ‎ ‎فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ‏.‏‎[65]‎

‏وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی‏‎ ‎

‏ ‏

‏فاش گردد که چه در خرقه این مهجور است‏‎[66]‎‎ ‎

‏این بیت تجلّی تلمیحی است از آیه شریفه: ‏)یَوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ‏.‏‎[67]‎

5. تجلّی تحلیلی

‏از این نوع نیز در دیوان حضرت امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ بسیار است که به ذکر نمونه‌هایی از آن ‏‎ ‎‏در این نوشتار بسنده می‌شود.‏

‏طی شد شب هجر و مطلع فجر نشد‏‎ ‎

‏ ‏

‏یارا دل مرده، تشنه پاسخ تو است‏‎[68]‎‎ ‎

‏که در این بیت به شیوه حلّ (تحلیل)، برگرفته از آیه پنجم سوره قدر است: ‏)سَلاَمٌ ‎ ‎هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ‏.‏


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 362

‏دک کن جبل خودیّ خود، چون موسی‏‎ ‎

‏ ‏

‏تا جلوه کند جمال او بی أرنی‏‎[69]‎‎ ‎

‏امام خمینی در این بیت، ضمن آنکه واژگان آیه را در بیت خود حلّ و درج کرده، ‏‎ ‎‏تحلیلی کامل از حادثه فروپاشی کوه را نشان می‌دهد.‏

6. تجلّی گزارشی (تفسیری)

‏‌ای جلوه‌ا‌ت جمال‌ده هر چه خوبرو‏‎ ‎

‏ ‏

‏ای غمزه‌ات هلاک‌کن هرچه شیخ و شاب‏‎[70]‎‎ ‎

‏این بیت را می‌توان تجلی گزارشی تفسیری از آیه نور دانست. ‏)اللهُ نُورُ السَّموَاتِ ‎ ‎وَاْلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ...‏.‏‎[71]‎

‏هر کسی از گنهش پوزش و بخشش طلبد‏‎ ‎

‏ ‏

‏دوست در طاعت من غافر و تواب من است‏‎[72]‎‎ ‎

‏این بیت تجلّی گزارشی از آیه ‏)وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ کَانَ تَوَّاباً‏.‏‎[73]‎

7. تجلّی تأویلی

‏من به یک دانه به دام تو به خود افتادم‏‎ ‎

‏ ‏

‏چه گمان بود که در ملک جهان دامم نیست‏‎[74]‎‎ ‎

‏این بیت تجلّی تأویلی است از آیه ‏)وَعَلّمَ ءَادَمَ الأسْمَاءَ کُلّهَا‎[75]‎ ‏که تأویل به زاده ‏‎ ‎‏اسماء شده است.‏

‏جز فیض وجود او نباشد هرگز‏‎ ‎

‏ ‏

‏جز عکس نمود او نباشد هرگز‏‎ ‎

‏مرگ است اگر هستی دیگر بینی‏‎ ‎

‏ ‏

‏بودی جز بود او نباشد هرگز‏‎[76]‎‎ ‎

‏این ابیات تجلّی تأویلی است از آیات شریفه 115 سوره بقره و 35 سوره نور: ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 363

)فَأیْنَمَا تُوَلّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ‏.‏

)اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأرْضِ‏؛‏‎[77]‎‏ زیرا نور موجب دیده شدن اجسام می‌باشد و نیز ‏‎ ‎‏با نور است که عکس همه اجسام در چشم ایجاد می‌شود. ‏

‏یاد روی تو غم هر دو جهان از دل برد‏‎ ‎

‏ ‏

‏صبح امید، همه ظلمت شب باطل کرد‏‎[78]‎‎ ‎

‏این بیت شاید تجلّی تأویلی از آیه شریفه: ‏)ألَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب‎[79]‎‏ باشد که از آن ‏‎ ‎‏تعبیر شده به صبح امیدواری، صبح پیروزی و صبحی که شب دیجور را زدود، و ‏‎ ‎‏صبحی که حضرت لوط و اهلش به جز همسر کافرش که همراه با قوم لوط شبانگاه به ‏‎ ‎‏هلاکت رسیدند، نجات یافتند.‏

نتیجه

‏خواننده اشعار امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ با انتخاب هر قالب شعری از دیوان اشعار آن پیر فرزانه در ‏‎ ‎‏می‌یابد که بینش عرفانی وی همراه با بصیرت و معنویت خاص، بی‌شک برخاسته از ‏‎ ‎‏مشرق آیات قرآنی و جوشیده از جویبار زلال قرآن کریم است. امام‏‏(رحمةالله)‏‏ از آن‌جا که خود ‏‎ ‎‏مفسر قرآن و مدرّس برهان بوده، ناخودآگاه جامه کلام خود را در خُم معارف و آیات ‏‎ ‎‏ربّانی قرآن فرو برده و به تمام آن رنگ الهی (صبغة الله) بخشیده است. از این رو آیات ‏‎ ‎‏آسمانی در تار و پود کلام او در نشسته و تفکیک آنها به راحتی میسر نیست. در دیوان ‏‎ ‎‏آن رهبر عالی‌قدر به شیوه‌های مختلف از معارف قرآنی و در قالب الفاظ و نمودهای ‏‎ ‎‏شعری بهره گرفته شده و به صور مختلفی چون واژگانی، اقتباسی، تضمینی، تلمیحی، ‏‎ ‎‏تحلیلی، گزارشی و تأویلی متجلی گردیده است.‏

‏با این وجود بر ماست که از اشعه‌های شاعرانه معنوی و کلید واژه‌های عرفانی وی ‏‎ ‎‏در اشعار و گفته‌ها و سروده‌هایش متمتع گردیم، تا پس از عبور از خودی خود و وادی ‏‎ ‎‏شرّ شیطانی به وادی ایمن الهی و نظاره بر جمال والای او برسیم، ان شاء الله.‏

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 364

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتاب‌نامه

‏1.‏ ‏تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی‏‏، سیدمحمد راستگو، انتشارات سمت، تهران، ‏‎ ‎‏چاپ اول، 1376.‏

‏2.‏ ‏تفسیر سوره حمد‏‏، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378.‏

‏3.‏ ‏دیوان امام‏‏، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378.‏

‏4.‏ ‏شمع جمع‏‏ (شرحی بر غزلیات امام خمینی)، محسن بینا، اطلاعات، تهران، 1368.‏

‏5.‏ ‏عیون الحکم والمواعظ‏‏، علی بن محمد اللیثی الواسطی، دارالحدیث، چاپ اول، ‏‎ ‎‏1376.‏

‏6.‏ ‏کشف اسرار‏‏، امام خمینی، انتشارات مصطفوی، قم.‏

‏7.‏ ‏مثنوی معنوی‏‏، جلال الدین محمد بلخی (مولوی)، انتشارات سوره مهر، تهران، ‏‎ ‎‏1380.‏

‏8.‏ ‏مستدرک سفینة البحار‏‏، شیخ علی نمازی شاهرودی، جامعه مدرسین، قم، 1419ق. ‏

‏9.‏ ‏میزان الحکمه‏‏، محمد محمدی ری شهری، دارالحدیث، تهران، چاپ اول. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 1مجموعه مقالاتصفحه 365

 • . انسان (76): 21.
 • . مثنوی معنوی، دیباچه.
 • . از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشدجز حرف دلخراش پس از آن همه خروش (دیوان امام، ص 131)
 • . نجم (53): 13 ـ 15.
 • . ر.ک: تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، ص 30.
 • . مستدرک سفینة البحار، ج 8، ص 190.
 • . ر.ک: تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، ص 34.
 • . عیون الحکم و المواعظ، ص 109.
 • . میزان الحکمة، ج 4، ص 3566.
 • . ر.ک: تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، ص 56.
 • . دیوان امام، ص 83.
 • . أعراف (7): 172.
 • . دیوان امام، ص 259.
 • . ملک (67): 30.
 • . دیوان امام، ص 41.
 • . شوری (42): 11.
 • . دیوان امام، ص 181.
 • . نجم (53): 9.
 • . دیوان امام، ص 83.
 • . توبه (9): 72.
 • . دیوان امام، ص 48.
 • . نور (24): 39.
 • . دیوان امام، ص 256.
 • . شعراء (26): 91.
 • . دیوان امام، ص 119.
 • . یونس (10): 25.
 • . دیوان امام، ص 260.
 • . دخان (44): 54.
 • . دیوان امام، ص 56.
 • . نجم (53): 13 ـ 14.
 • . دیوان امام، ص 79.
 • . قمر (54): 1.
 • . دیوان امام، ص 174.
 • . انعام (6): 76.
 • . دیوان امام، ص 127.
 • . بقره (2): 31.
 • . دیوان امام، ص 180.
 • . نجم (53): 15.
 • . دیوان امام، ص 59.
 • . احزاب (33): 72.
 • . دیوان امام، ص 289.
 • . همان، ص 94.
 • . طه (20): 8.
 • . دیوان امام، ص 244.
 • . نجم (53): 8.
 • . دیوان امام، ص 310.
 • . حمد (1): 5.
 • . دیوان امام، ص 290.
 • . انعام (6): 74.
 • . دیوان امام، ص 94.
 • . نجم (53): 9.
 • . دیوان امام، ص 181.
 • . همان، ص 230.
 • . همان، ص 160.
 • . بقره (2): 115.
 • . دیوان امام، ص 211.
 • . همان، ص 62.
 • . إسراء (17) 44.
 • . دیوان امام، ص 89.
 • . بقره (2): 156.
 • . انبیاء (21): 93.
 • . دیوان امام، ص 153.
 • . یوسف (12): 93 ـ 94.
 • . دیوان امام، ص 221.
 • . آل عمران (3): 31.
 • . دیوان امام، ص 52.
 • . طارق (86): 9.
 • . دیوان امام، ص 196.
 • . دیوان امام، ص 246.
 • . همان، ص 47.
 • . نور (24): 35.
 • . دیوان امام، ص 57.
 • . نصر (110): 3.
 • . دیوان امام، ص 68.
 • . بقره (2): 31.
 • . دیوان امام، ص 217.
 • . نور (24): 35.
 • . دیوان امام، ص 81.
 • . هود (11): 81.