فصل اول: وضعیت جهان اسلام
وحدت جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وحدت جهان اسلام

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

وحدت کلمۀ‎ ‎مسلمین

‏برنامۀ ما برنامۀ اسلام است، وحدت کلمۀ مسلمین است، اتحاد ممالک‏‎ ‎‏اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم،‏‎ ‎‏هم پیمانی با تمام دوَل اسلامی است در سراسر جهان؛ مقابل‏‎ ‎‏صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل دوَل استعمارطلب، مقابل کسانی که‏‎ ‎‏ذخایر این ملت فقیر را به رایگان می برند و ملت بدبخت در آتش فقر و‏‎ ‎‏بیکاری و بینوایی می سوزد.(47)‏

15    /  3  / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عزت مسلمین

‏همۀ مسلمین در نظر ما اگر چنانچه عمل به احکام اسلام بکنند عزیزند.‏‎ ‎‏ما ملت اسلام را، ترکش باشد، عربش باشد، عجمش باشد ـ از هر ملت ‏‎ ‎‏افریقا باشد، امریکا باشد، هر جا می خواهد باشد، ما ملت اسلام را عزیز‏‎ ‎‏می داریم.(48)‏

18  / 6  / 43

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

ایستادگی

در مقابل غرب

‏یک وحدت اسلامی واقعی ‏‏[‏‏پیدا کنند‏‏]‏‏. گذشت کنند از بعض شهوات‏‎ ‎‏خودشان، و با هم دست برادری بدهند؛ تفوق از هم نکنند، با هم برادر‏‎ ‎‏بشوند ـ همه مجتمعاً در مقابل غرب؛ غربزده نباشند، در مقابل غرب‏‎ ‎‏بایستند دول شرق.(49)‏

18  / 6  / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توحید کلمه

برای رفع تجاوز

‏اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر‏‎ ‎‏هندو به کشمیر طمع نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما‏‎ ‎‏متحد بشوید. بدانند آنها ـ می دانند هم ـ دستهایی که می خواهند منابع‏‎ ‎‏شما را از دستتان بگیرند، می خواهند ثروت شما را به رایگان ببرند،‏‎ ‎‏می خواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به یغما ببرند، آنها‏‎ ‎‏نمی گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود؛ ایران و مصر با هم متحد‏‎ ‎‏بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد بشود؛ همه شان با هم وحدت کلمه پیدا‏‎ ‎‏کنند. نخواهند گذاشت.‏

‏     ولی شما تکلیفتان این نیست.(50)‏

23  / 8  / 44

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلام،

عامل سیادت

‏تا وحدت کلمه نباشد، تا روسای اسلام، وحدت کلمه در خودشان ایجاد‏‎ ‎‏نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختیهای ملتهای اسلام، بدبختیهای اسلام،‏‎ ‎‏بدبختیهای احکام اسلام، غربت اسلام و قرآن کریم، سیادت نمی توانند‏‎ ‎‏بکنند. باید فکر کنند، عمل کنند، تا سیادت کنند. و اگر این مطلب را‏‎ ‎‏انجام بدهند، سید دنیا خواهند شد. اگر اسلام را آنطوری که هست به‏‎ ‎‏دنیا معرفی کنند و آنطوری که هست عمل بکنند، سیادت با شماست؛‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

‏بزرگی با شماست: ‏لله ِِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِه وَ لِلمومنین.‎[1]‎‏(51)‏

23  / 8  / 44

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد

در مقابل اجانب

‏کراراً دولتهای اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده ام در مقابل‏‎ ‎‏اجانب و ایادی آنها که می خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی ممالک عزیز ما را در تحت اسارت و ذل استعمار نگه‏‎ ‎‏دارند و از مخازن معنوی و مادی آنها استفاده کنند.(52)‏

17  / 3  / 46

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد،

وظیفۀ مسلمین

‏جای تردید نیست که وظیفه یک نفر مسلمانی که در دورترین نقطه های‏‎ ‎‏جهان به سر می برد همان وظیفه ای است که خلق مسلمان فلسطین‏‎ ‎‏امروز به آن مسئول است، مسلمانان به مثابۀ دست واحدند و همه در‏‎ ‎‏مسئولیت عمومی یکسانند.‏‎[2]‎‏ تفرقه جویی و نژادپرستی در کار نیست و‏‎ ‎‏بین ملتهای اسلامی هیچ گونه امتیازی وجود ندارد، جز تقوا و‏‎ ‎‏پرهیزگاری، گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.‏‎[3]‎ حَسبُناالله ُ‎ ‎وَ نِعمَ الوَکیل.‎[4]‎‏(53)‏

19  / 7  / 47

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

عدم وحدت،‎ ‎موجب تاسف

‏من آنچه گفتنی است چه در ایران و چه در حال تبعید گفته ام و هر چه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

‏بگویم جزئی از مصیبتهای امت است ولی ناچارم برای چندمین بار تکرار‏‎ ‎‏کنم که تاسف شدید من در عدم وحدت کلمۀ سران دول اسلامی است‏‎ ‎‏خصوصاً دول عرب. تا زمزمۀ وحدت و اتفاق می شود عمال استعمار با‏‎ ‎‏نیرنگهای خاص خودشان موجبات اختلاف و تفرقه ایجاد می کنند.‏‎ ‎‏هفتصد میلیون یا بیشتر مسلم و صد میلیون یا بیشتر عرب نتوانسته اند‏‎ ‎‏استقلال حقیقی به دست بیاورند. و نتوانسته اند از چنگ استعمار رهایی‏‎ ‎‏یابند و نتوانسته اند مشتی یهود اسرائیل غاصب را که سرزمین مردم و‏‎ ‎‏تاریخ و میراث ما را به خطر تهدید می کنند عقب بزنند و سرزمینهای‏‎ ‎‏خودشان را پس بگیرند.(54)‏

13  / 8  / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کنار گذاشتن‎ ‎اختلافات

سوال: ‏[‏‏آیا از طرف خود پیامی برای ملت عرب دارید؟‏‏]‏

جواب: ‏پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید‏‎ ‎‏اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید و همگام و‏‎ ‎‏هم پیمان با همۀ برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را تکیه گاه خود‏‎ ‎‏قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادی که از حساب افزون است و از همۀ‏‎ ‎‏آنها مهمتر ذخیرۀ الهی و معنوی، که اسلام است، می توانید قدرتی‏‎ ‎‏باشید که هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر شما را نکنند و اینگونه شما را از‏‎ ‎‏چپ و راست، مورد حمله قرار ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.(55)‏

2  / 9  / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه، عامل تسلط‎ ‎بیگانگان

‏این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است که اجانب بر ما تسلط‏‎ ‎‏پیدا بکنند. این تفرقۀ مسلمین است که از اول با دست اشخاص جاهل‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 28

‏تحقق پیدا کرد، و الآن هم ما گرفتار هستیم. واجب است بر همۀ مسلمین‏‎ ‎‏که با هم باشند.(56)‏

17  / 11  / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه مسلمین،‎ ‎منشا ذلت

‏همۀ ملتهای اسلام باید یکی بشوند. اگر ملتهای اسلام و دولتهای اسلام‏‎ ‎‏متفرق نبودند ـ دولت اسلامی که نمی دانم داریم یا نداریم! و شاید شما‏‎ ‎‏بدانید که نداریم، امید است که پیدا بکنیم ـ اگر مسلمین با هم بودند،‏‎ ‎‏اینطور ذلیل نبودند زیر دست اجانب و عمال اجانب. مسلمین قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیتند ولی یک میلیارد جمعیت متفرق، جدا از هم. اگر یک‏‎ ‎‏حکومت بود مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این روز‏‎ ‎‏نمی نشستیم. آنها ـ اجانب ـ جدیت کردند تا حکومتها را به نفع خودشان‏‎ ‎‏متفرق کردند، تکه تکه کردند.(57)‏

16  / 12  / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت،

عامل سرفرازی

‏اگر وحدت کلمۀ اسلامی بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم پیوسته‏‎ ‎‏بودند، معنا نداشت که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست‏‎ ‎‏قدرتها باشد. اگر این قدرت ـ قدرت بزرگ الهی ـ مُنضَم بشود به قدرت‏‎ ‎‏ایمان و همه با هم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها‏‎ ‎‏غلبه نخواهد کرد.(58)‏

31  / 1  / 58

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

جرثومۀ فساد

‏بر مسلمین و بر دولتهای اسلامی است که با هم متحد بشوند و این‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 29

جرثومۀ فساد

‏جرثومۀ فساد را از بن و بیخ برکنند و ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ کسانی که پشتیبانی آنها را‏‎ ‎‏می کنند اجازه ندهند که پشتیبانی کنند.(59)‏

31  / 1  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت

و قطع ید اجانب

‏مجاهدات شما جوانان و مسلمین برومند ایران ـ همۀ طبقات ـ که با‏‎ ‎‏وحدت کلمه دست اجانب را کوتاه کردید، الگویی است برای همۀ‏‎ ‎‏مستضعفین؛ من امیدوارم که همۀ مستضعفین ـ که زیر بار مستکبرین‏‎ ‎‏هستند ـ به واسطۀ این مجاهدات شما به خود بیایند و خودشان را نجات‏‎ ‎‏بدهند.(60)‏

2  / 2  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمین، ید واحده

‏خدا می داند که اسلام و آنی که ما می خواهیم ـ و همه مان تابع اسلامیم ‏‎ ‎‏بین هیچ یک فرقی نمی گذارند؛ همۀ حقوق را ملاحظه می کنند.‏‎ ‎‏مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند.(61)‏

7  / 2  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد دول اسلامی

‏دولتهای اسلامی باید به منزلۀ یک دولت باشند؛ کَاَنَّه یک جامعه‏‎ ‎‏هستند.(62)‏

17  / 2  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد، سبب رفع‎ ‎مشکلات

‏اگر مسلمین به حسب امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 30

وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً و لاَتَفَرَّقُوا‎[5]‎‏ اگر به همین یک امر و نهی عمل‏‎ ‎‏می کردند، تمام مشکلاتشان ـ مشکلات سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی شان رفع می شد؛ و هیچ قدرتی نمی توانست با آن مقابله کند.‏‎ ‎‏لکن مع الاسف به واسطۀ غفلت بعضی و عدم توجه بعضی و تغافل بعضی،‏‎ ‎‏از این امر محروم ماندند؛ و تا این امر الهی تحقق پیدا نکند، باید مسلمین‏‎ ‎‏انتظار گرفتاریهای بیشتر داشته باشند.(63)‏

‏ ‏

26  / 4  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد کلمه، مبنای‎ ‎جمهوری اسلامی

‏امیدوارم جمهوری اسلامی ما که بر اساس اتحاد کلمه و بر مبنای انقلاب‏‎ ‎‏پرارج اسلامی و محو رژیم طاغوتی بنا شده ـ در همبستگی و اتفاق‏‎ ‎‏مسلمانان جهان و پیروزی و تعالی روزافزون اسلام و آسایش مسلمین،‏‎ ‎‏نقش موثر و ارزنده ای را ایفا نماید.(64)‏

13  / 5  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلافات،

منشا گرفتاریها

‏مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همۀ ستمگران. و امیدوارم که با‏‎ ‎‏وحدت کلمه بین ما و شما که بحمدالله حاصل است و با وحدت کلمه بین‏‎ ‎‏سایر قشرهای مسلم و خصوصاً دولتهای اسلامی، موجب بشود که‏‎ ‎‏گرفتاریهای ما و گرفتاریهای شما و گرفتاری سایر مسلمین رفع بشود.‏

‏     ما می دانیم و مسلمین هم، بلکه مهم دولتهای اسلامی هم، همه‏‎ ‎‏می دانند که آنچه به ما می رسد و رسیده است از دو مشکل است: یکی‏‎ ‎‏مشکلۀ بین خود دولتهاست، که مع الاسف تا کنون نتوانسته اند این‏‎ ‎‏مشکل را حل بکنند و آن مشکل؛ اختلافات بین خودشان است و آنکه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31

‏می دانند منشا همۀ گرفتاریهای مسلمین این اختلافات است و ما هم‏‎ ‎‏بیش از قریب به بیست سال است که در این موضوع هِی سفارش کردیم،‏‎ ‎‏هِی گفتیم، نوشتیم، دعوت کردیم سران دولتها را بر این اتحاد، لکن‏‎ ‎‏مع الاسف تا کنون حاصل نشده است.(65)‏

24  / 6  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی،

رمز پیروزی

‏ای مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، اختلاف کلمه و عدم هماهنگی است و رمز پیروزی،‏‎ ‎‏وحدت کلمه و ایجاد هماهنگی است. که خداوند تعالی در یک جمله بیان‏‎ ‎‏فرموده: ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا‏. «اعتصام به حبل الله » بیان‏‎ ‎‏هماهنگی جمیع مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای‏‎ ‎‏مصالح مسلمین، و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی ـ که اساس همۀ‏‎ ‎‏بدبختیها و عقب افتادگیهاست. از خداوند متعال عظمت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین و وحدت کلمۀ مسلمانان جهان را خواستارم.(66)‏

7  / 7  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کنار گذاشتن‎ ‎اختلافات

‏من بیش از بیست سال در خطابه هایم، در گفتارم به اینها توصیه کردم،‏‎ ‎‏به سران دولتها که این اختلافات محلی جزئی را کنار بگذارند، و برای‏‎ ‎‏اسلام و برای پیشبرد اهداف اسلام با هم همفکری کنند و با هم اتحاد‏‎ ‎‏داشته باشند.(67)‏

22  / 7  / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32

کوشش جهت رفع‎ ‎گرفتاریها

‏دولتهای اسلامی با هم وحدت کلمه داشته باشند؛ و برای اسلام و تحت‏‎ ‎‏لوای اسلام برای رفع گرفتاریهای ملتهای ضعیف از دست شرق و غرب‏‎ ‎‏کوشش کنند.(68)‏

28  / 7  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به فرهنگ‎ ‎اسلام

‏من امیدوارم که مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتاری های‏‎ ‎‏خود و منشا آن را بدرست ادراک کنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتکال به‏‎ ‎‏اسلام و در زیر پرچم پرافتخار آن از قید و بندهای استعمارگران رهایی‏‎ ‎‏یابند. مسلمین که در آستان این قرن دردهای جانفرسای خود را یافته، و‏‎ ‎‏از قدرتهای شیطانی بزرگ جز گرفتاریهای گوناگون و چپاولگریها و‏‎ ‎‏جنایات چیزی ندیده اند، باید با به هم پیوستگی صمیمانه و توجه به‏‎ ‎‏خداوند بزرگ و اسلام عزیز به فکر چاره برآیند. چاره، و یا مقدمۀ اساسی‏‎ ‎‏آن است که ملتهای مسلمان و دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا‏‎ ‎‏وابستگی فکری خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند،‏‎ ‎‏و فرهنگ مترقی اسلام را ـ که الهام از وحی الهی می گیرد ـ بشناسند و‏‎ ‎‏بشناسانند.(69)‏

8  / 8  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پناه آوردن به اسلام

‏ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به دست هم دهید و به‏‎ ‎‏خدای بزرگ رو آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه مستکبران و‏‎ ‎‏متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید.(70)‏

3  / 8  / 58

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

اتحاد قلبی‎ ‎مسلمین، عامل‎ ‎قدرت

‏مسلمین باید با هم ید واحده باشند. «هُم یَدٌ واحِدةٌ علی مَن سِواه».‏‎[6]‎‏ اینها‏‎ ‎‏باید دست واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند. خودشان را از هم جدا‏‎ ‎‏ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند. مرزها جدا، قلبها با هم.‏‎ ‎‏مسلمین دارای قدرت بسیار هستند، و دارای خزاین بسیار. چنانچه با‏‎ ‎‏هم مجتمع بشوند، چنانچه مسلمین با هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ‏‎ ‎‏مرزهای خودشان، لکن قلبهایشان با هم متحد بشود، اینها جمعیت‏‎ ‎‏بسیار کثیری هستند؛ یک میلیارد جمعیت. شاید الآن بیشتر باشند. و‏‎ ‎‏خزاین بسیار دارند. و احتیاج به هیچ کشوری ندارند. و همۀ کشورها‏‎ ‎‏تقریباً به آنها محتاج هستند.(71)‏

1  / 9  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد ممالک‎ ‎اسلامی

‏ممکن است بعضی از روسای مسلمین هم روی اشتباهات و تبلیغاتی که‏‎ ‎‏برایشان شده، یک اشتباهاتی کنند. لکن من امیدوارم که آنها از اشتباه‏‎ ‎‏بیرون بیایند و همۀ ممالک اسلامی با هم متحد بشوند و حساب‏‎ ‎‏خودشان را از حساب ابرقدرتهایی که می خواهند آنها را بچاپند، جدا‏‎ ‎‏کنند.(72)‏

9  / 9  / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد، عامل نجات

‏امید است ملل اسلامی با اتحاد و همکاری بیشتر بتوانند بر دشمنان‏‎ ‎‏داخلی و خارجی پیروز گشته و از تحت سلطۀ استعمارگران شرق و غرب‏‎ ‎‏خصوصاً امریکا نجات یابند.(73)‏

27  / 11  / 58


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

کسب استقلال‎ ‎واقعی

‏امید است عموم ملل مستضعف جهان و بخصوص ملتهای اسلامی با‏‎ ‎‏اتحاد و همبستگی کامل و رفع اختلافات خود در برابر قدرتهای پوشالی‏‎ ‎‏استعمارگران قیام نموده و سلطۀ آنان و بخصوص امریکای جهانخوار را از‏‎ ‎‏کشورهای خویش قطع نموده، استقلال واقعی خود را باز یابند.(74)‏

17  / 1  / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد، عامل‎ ‎شکست قدرتها

‏ما می خواهیم که همۀ ممالک اسلامی اولاً، در محیطی که خودشان‏‎ ‎‏هستند، به حسب حکم اسلام، بین حکومت و بین مردم مخالفت نباشد‏‎ ‎‏و همه با هم باشند و ممالک اسلامی همه با هم باشند و همه متحد بشوند‏‎ ‎‏تا اینکه آسیبی برای آنها واقع نشود. شما دیدید که ما وقتی که در ایران‏‎ ‎‏ملتمان اتحاد پیدا کرد، چه قدرت بزرگی را شکست داد. ما می خواهیم‏‎ ‎‏که یک میلیارد جمعیت دنیا از مسلمین، اینطور با هم متحد بشوند. اگر‏‎ ‎‏متحد بشوند، نه قضیۀ قدس دیگر باقی می ماند و نه قضیۀ افغانستان و نه‏‎ ‎‏قضایای دیگر و اگر وعّاظ السلاطین بگذارند و اتحاد ما را به هم نزنند،‏‎ ‎‏ان شاءالله ، پیروز خواهیم شد و دوَل اسلامی و ممالک اسلامی پیروز‏‎ ‎‏خواهند شد.(75)‏

21  / 5  / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد

تحت پرچم توحید

‏مسالۀ اصلی برای جهانخواران شرق و غرب، اسلام است که می تواند‏‎ ‎‏مسلمانان جهان را تحت پرچم پر افتخار توحید مجتمع و دست‏‎ ‎‏جنایتکاران را از کشورهای اسلامی و از سلطه بر مستضعفان جهان کوتاه‏‎ ‎‏و مکتب ارزشمند و مترقی الهی را بر جهان عرضه نماید. جهان عرب باید‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏بداند امروز ضربه ای که صدام و سادات‏‎[7]‎‏ به آنها زده اند چنان وحشتناک‏‎ ‎‏است که تنها با اتحادشان می توانند جبران نمایند.(76)‏

15  / 6  / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت مسلمین

‏اگر این دولتهای اسلامی، این دولتهایی که همه چیز دارند، این‏‎ ‎‏دولتهایی که افراد زیاد دارند، این دولتهایی که ذخایر زیاد دارند، اگر اینها‏‎ ‎‏با هم اتحاد پیدا بکنند، در سایۀ اتحاد احتیاج به هیچ چیز و هیچ کشوری‏‎ ‎‏و هیچ قدرتی ندارند، بلکه آنها به اینها محتاج هستند. اگر مسلمین و‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی با هم آن پیوند اخوتی که خدای تبارک و تعالی در قرآن‏‎ ‎‏کریم فرموده است حفظ کنند و ایجاد کنند، نه افغانستان مورد هجمه‏‎ ‎‏واقع می شود و نه فلسطین مورد حمله واقع می شود و نه سایر کشورها.‏‎ ‎‏اگر دولتهای اسلامی با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، چه احتیاج به این‏‎ ‎‏است که ما دستمان را پیش امریکا دراز کنیم یا پیش شوروی؟ ما چه‏‎ ‎‏احتیاجی به آنها داریم؟ احتیاج وقتی پیدا می شود که مثل حالا متفرق‏‎ ‎‏باشند؛ کشورها از هم جدا باشند. چرا باید کشورها که یک همچو پشتوانه‏‎ ‎‏عظیم دارند و آن قرآن کریم و اسلام عزیز و خدای بزرگ است، چرا باید با‏‎ ‎‏یک همچو پشتوانه ای که آنها را دائم دعوت می کند به وحدت و از‏‎ ‎‏تفرقه اندازی و تفرقه آنها را منع می کند، چرا باید ما در مقابل کتاب خدا و‏‎ ‎‏در مقابل اسلام عزیز تفرقه بیندازیم؟(77)‏

7  / 10  / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تنازع،

موجب نابودی

‏قرآن کریم اخطار کرده است به اینکه اگر تنازع کنید فشل می شوید. شما‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏آثار فشل را در مسلمین مشاهده می کنید، آثار فشل را در کشورهای‏‎ ‎‏عربی مشاهده می کنید.(78)‏

‏ ‏

21  / 11  / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد ملتها،

تابع اتحاد دولتها

‏شما اگر با هم متحد بشوید، همین حکومت های عرب با هم متحد‏‎ ‎‏بشوند، سایر مسلمین هم همراه آنها هستند، ما هم همراه آنها هستیم.‏‎ ‎‏متحد باید بشوند.(79)‏

‏ ‏

13  / 7  / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات سوء‎ ‎امریکا

‏امیدوارم که دولتهای منطقه هم به خود بیایند و از تبلیغات سوئی که این‏‎ ‎‏آخوندها می کنند، خودشان را کنار بکشند، و از تبلیغات سوئی که امریکا‏‎ ‎‏و عمال او می کنند خودشان را کنار بکشند و با یک وحدت کلمه بروند تا‏‎ ‎‏اینکه اسلام را از دست این خونخوارها نجات بدهند، و بلاد مسلمین را از‏‎ ‎‏دست این اشخاصی که می خواهند ببلعند همه بلاد مسلمین را، نجات‏‎ ‎‏بدهند.(80)‏

15  / 6  / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین

با ملت ایران

‏اگر چنانچه ملت های سایر کشورهای مسلمین به اینجا ملحق بشوند و‏‎ ‎‏همه با هم دست به هم بدهند و در مقابل اینهمه جنایاتی که به بشر و‏‎ ‎‏بشریت می شود، بایستند کارها اصلاح می شود، لکن مع الاسف نشده‏‎ ‎‏است این کار و نمی دانم که چه خواهد شد.(81)‏

1  / 1  / 64


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

وحشت قدرتها

از وحدت مسلمین

‏همان طور که همه می دانیم، در سده های اخیر آتش افروز این معرکۀ‏‎ ‎‏خطرناک قدرتهای جهانخوار شرق و غرب می باشند، که از وحدت بیش‏‎ ‎‏از یک میلیارد مسلمان وحشت دارند، و با تمام قوا، مستقیماً یا به دست‏‎ ‎‏عمال منحرف خود، به این اختلافات دامن می زنند، تا بر مقدرات‏‎ ‎‏مسلمانان جهان مسلط و بر آنها حکومت نموده و ذخایر بی پایان آنان را‏‎ ‎‏چپاول نمایند.(82)‏

28  / 4  / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه

عامل خلاص شدن

از توطئه ها

‏دولت و ملت ایران به تبعیت از احکام اسلام با تمام کشورهای اسلامی به‏‎ ‎‏حکم اخوت منصوص در قرآن مجید می خواست دست برادری دهد تا با‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتحاد بین تمام مسلمین از شرّ قدرتهای بزرگ سلطه گر و‏‎ ‎‏توطئه های ابرچپاولگران و جنایتکاران کشورهای اسلامی خلاص شوند.‏‎ ‎‏و همه دیدند که اتحاد بین یک قشر کوچک 35 میلیونی با تمسک به‏‎ ‎‏قرآن مجید و اسلام عزیز چه معجزه ای آفرید؛ و تمام قدرتهای بزرگ و‏‎ ‎‏کوچک پشتیبان محمدرضا مخلوع و قدرت عظیم رژیم سلطنتی را با‏‎ ‎‏شکست روبه رو کرد.(83)‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

  • )) «عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است»؛ (منافقون   /  8).
  • )) بحارالانوار؛ ج 28، ص 204.
  • )) حجرات   /  13.
  • )) «خداوند برای ما کافی است و او چه خوب سرپرستی است»؛ (آل عمران   /  173).
  • )) «و همگی به رشتۀ دین خدا چنگ زده و به راههای متفرق نروید»؛ (آل عمران   /  103).
  • )) آنها (مسلمانان) به مثابه یک دست واحدند که در مقابل هر که جز آنان است برافراشته است.
  • )) انور سادات، رئیس جمهور اسبق مصر که توسط سروان شهید خالد اسلامبولی به هلاکت رسید.