فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت
ضرورت آمادگی دفاعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1385

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ضرورت آمادگی دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت‎ ‎بیست‌میلیون تفنگدار در کشور

‏قوای خودتان را مجهز کنید. و یک تعلیمات نظامی خودتان پیدا کنید. به‏‎ ‎‏دوستانتان تعلیم بدهید. به اشخاصی که ـ عرض می کنم ـ که همینطوری‏‎ ‎‏دارند راه می روند تعلیمات نظامی بدهید. مملکت اسلامی باید همه اش‏‎ ‎‏نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد. یکی از ابواب فقه، باب «رمی»‏‎ ‎‏است، که تیراندازی است. خوب، آن وقت تیراندازی بوده، حالا هم‏‎ ‎‏تیراندازی است به یک جور دیگر. در اسلام با اینکه «رهان»‏‎[1]‎‏ یعنی یک‏‎ ‎‏[‏‏شرطی‏‏]‏‏ را بگذارند برای چیزی، که نظیر قماربازی می شود حرام است،‏‎ ‎‏برای رمی حرام نیست. برای اسبدوانی حرام نیست. «سبق و رمایه»‏‎[2]‎‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

‏یکی از مسائل فقه است. برای اینکه همه برای همۀ افراد مستحب است‏‎ ‎‏که سواری را یاد بگیرند. حالا اتومبیل سواری را، رانندگی را یاد بگیرند. و‏‎ ‎‏برای همه مستحب است که تیراندازی را یاد بگیرند. فنون جنگی را یاد‏‎ ‎‏بگیرند.‏

‏     ‏‏اگر یک ملت که همه جوانهایش مجهز باشند به همین جهازی علاوه‏‎ ‎‏بر جهاز دینی و ایمانی که دارند، مجهز به جهازهای مادی هم باشند،‏‎ ‎‏سلاحی هم باشند و یاد گرفته باشند، همچی نباشند که یک تفنگی‏‎ ‎‏دستشان آمدند ندانند با آن چه بکنندش. باید یاد بگیرید و یاد بدهید‏‎ ‎‏رفقایتان را. جوانها را یادشان بدهید. و همه جا باید اینطور بشود که یک‏‎ ‎‏مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری با بیست میلیون جوان‏‎ ‎‏که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته‏‎ ‎‏باشد. و این یک همچه مملکتی آسیب بردار نیست. و الآن هم الحمدلله ‏‎ ‎‏آسیب بردار نیست. الآن هم ما پشتیبانمان خداست. و ما برای او نهضت‏‎ ‎‏کردیم. برای پیاده کردن دین او نهضت کردیم. و خدا با ماست.‏

‏     و من امیدوارم که شکست برای شما نباشد.(80)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تجهیز به‎ ‎سلاح و صلاح

‏دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است در این‏‎ ‎‏موقع حساس که ملت با دشمنان سرسخت و ابرقدرتها خصوصاً امریکا که‏‎ ‎‏با مداخلۀ جنایتکارانۀ خودش در طول سلطنت غاصبانۀ محمدرضا‏‎ ‎‏پهلوی، ملت ما را از رشد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بازداشت، و‏‎ ‎‏ذخایر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است، اگر غفلت شود و با قدرت‏‎ ‎‏و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا نکند، و با بسیج عمومی‏‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60

‏که به خواست خداوند متعال هیچ قدرتی نمی تواند با آن مقابله کند‏‎ ‎‏مهیای دفاع از کشور اسلام نشود، خود را و کشور خود را با دست خود به‏‎ ‎‏تباهی کشانده است. من از آنچه تاکنون به همت مردان و زنان با شرف و‏‎ ‎‏رزمنده شده است، امید آن دارم که در بسیج همه جانبۀ آموزش نظامی و‏‎ ‎‏عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی با تایید خداوند متعال موفق شوند، و دورۀ‏‎ ‎‏تعلیمات و تمرینهای عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته، و‏‎ ‎‏به‌طوری که سزاوار یک ملت اسلامی بپاخاسته است، به پایان رسانند. ‏

‏     ‏‏بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال به‏‎ ‎‏خدای قادر، مجهز شوید به سلاح و صلاح؛ که خدای بزرگ با شماست؛ و‏‎ ‎‏دست قدرتی که قدرتهای شیطانی را در هم شکست پشتیبان جامعۀ‏‎ ‎‏الهی است.(81)‏

1 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس دشمن از‎ ‎آمادگی رزمی ما

‏ما امروز که مواجه هستیم با قدرتهای بزرگ و شیطنتهای بزرگ باید مهیا‏‎ ‎‏بشویم برای دفاع. البته این احتمال بسیار کم است که ما یکوقت محتاج‏‎ ‎‏به دفاع نظامی بشویم. کم است احتمال. برای اینکه قدرتهای بزرگ هم‏‎ ‎‏می دانند که نباید حالا هجوم کنند. لکن هر چه هم احتمال کم است لکن‏‎ ‎‏از باب اینکه دفاع از یک مملکتی است، دفاع از اسلام است، این محتمل‏‎ ‎‏بزرگ است. از این جهت، ما باید مهیا بشویم. مهیا شدن یکی این است‏‎ ‎‏که با قوه، چه قوۀ افرادی و چه قوای دیگر، باید مهیا بشود. چنانچه قرآن‏‎ ‎‏کریم دستور داده. و مهیا شدنمان هم به طوری باشد که با این مهیا شدن‏‎ ‎‏بترسند آنهایی که بنای، خیال هجمه دارند. دشمنانتان بترسند از قوۀ‏‎ ‎‏شما. اگر بنا شد که در یک کشور سی و چند میلیونی، بیست میلیون قیام‏‎ ‎‏کردند برای اینکه مهیا کنند خودشان را از برای دفاع، ولو آن تتمه هم در‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61

‏وقتی که مقتضی شد و محتاج به دفاع شد آنها هم باید بکنند. لکن حالا‏‎ ‎‏که می خواهیم ما مهیا بشویم، باید این بیست میلیون، یعنی همۀ جوانها‏‎ ‎‏همۀ اشخاصی که ازشان کاری برمی آید، باید خودشان را مهیا کنند. آن‏‎ ‎‏روزی را ملاحظه کنند که یکوقت دشمن رو آورد به طرفشان. هم باید‏‎ ‎‏تجهیزات مهیا بشود به قدری که بترساند دشمنها را، و هم باید قوای‏‎ ‎‏افراد، قوای نظامی، قوای چریکی، قوای پارتیزانی باید مهیا بشود، و هم‏‎ ‎‏قوۀ ایمان باید زیاد بشود ... و من امیدوارم که شما هم آن چیزهایی که در‏‎ ‎‏نظام هست و یا در چریکی هست و یا در پارتیزانی هست و در این چیزها‏‎ ‎‏که هست، به شایستگی، به خوبی یاد بگیرید. و هم تجهیزات به مقداری‏‎ ‎‏که امکان دارد برای یک مملکت، آن تجهیزات را هم دولت فراهم خواهد‏‎ ‎‏کرد برای موقعی که لازم است. هم تجهیزات داشته باشید که بحمدالله ‏‎ ‎‏ایران دارد. تجهیزات مدرن دارد ایران. و از همۀ اینها بالاتر قدرت ایمان‏‎ ‎‏است که خودتان را تربیت کنید، تزکیه کنید. توجه به این نباشد که من با‏‎ ‎‏قدرت خودم می خواهم کی را بزنم زمین، و فرض کنید غلبه کنم. توجه‏‎ ‎‏این باشد که با قوۀ الهی پیش بروید. یعنی دستتان را، چشمتان را،‏‎ ‎‏نفستان را، همۀ چیزهایی که در اختیار شماست، اینها را تبدیل کنید از‏‎ ‎‏قوای شیطانی به قوای الهی. انسان اگر غفلت کند قوایش قوای شیطانی‏‎ ‎‏است. چشمش هم شیطانی است. دستش هم شیطانی است. دیگر‏‎ ‎‏آنطوری که هست. لکن اگر تربیت کند خودش را همه الهی می شود. همۀ‏‎ ‎‏قوای شما قوۀ الهی می شود و قوۀ الهی غلبه خواهد‌کرد.(82)‏

‏ ‏

28 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی همگانی

‏ملت شریف و رزمندۀ ما باید به امر خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود‏‎ ‎‏و با اتکال به قدرت خدای متعال مهیا شود و آمادۀ نبرد با دشمنان خود‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 62

‏گردد. نیروهای انتظامی، ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به حال‏‎ ‎‏آماده باش باشند، و سپاه بیست میلیونی که خود را مجهز نموده اند امروز‏‎ ‎‏برای فداکاری اسلام مهیا باشند که در موقع لزوم از کشور اسلامی خود‏‎ ‎‏دفاع کنند.(83)‏

‏ ‏

5 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظام بیست میلیونی‎ ‎بازدارندۀ توطئه ها

‏ان شاءالله ، یک نظام بیست میلیونی شما داشته باشید تا بتوانید از‌این‏‎ ‎‏توطئه ها که الآن برای مملکت ما در کار است جلوگیری بکنید.(84)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج عمومی آمادۀ‎ ‎فداکاری برای‎ ‎اسلام و کشور

‏ارتش میلیونی و بسیج عمومی که با سازماندهی خود ملت مجهز‏‎ ‎‏می شوند، آمادۀ فداکاری در راه اسلام و کشور است.(85)‏

21 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت رزمنده‎ ‎برای نگهبانی‎ ‎جمهوری اسلامی

‏رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که بحق پشتوانۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی است و به کوشش ارزندۀ خود ادامه داده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و بحمد الله ‏‎ ‎‏تعالی با همت جوانان برومند و داوطلبان، گروهِ میلیونیِ رزمنده تربیت‏‎ ‎‏[‏‏کرده اند‏‏]‏‏، و امید آن است که با شرکت فعال قشرهای معظم ملت و شور‏‎ ‎‏و شعفی که در جوانان عزیز از برکت اسلام مشاهده می شود «ارتش‏‎ ‎‏بیست میلیونی» که نگهبان جمهوری اسلامی و کشور عزیز از شرّ‏‎ ‎‏جهانخواران متجاوز است، تحقق یابد.(86)‏

4 / 9 / 60


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 63

تشکر از بسیج‎ ‎مستضعفین و لزوم‎ ‎آموزشهای گوناگون

‏بـا تشکـر و تقدیـر از اقدامـات خداپسنـدانۀ بسیج مستضعفیـن در‏‎ ‎‏راه‌هدف‌مقـدس اسلام و استقـلال کشور و آزادی ملـت دربنـد و بـا‏‎ ‎‏تشکـر‌از‌کوششهـای آنان در کوتـاه کردن دست چپاولگـران، امیـد است‏‎ ‎‏با‌تحصیـل‌اخلاص در همـۀ امور، چه تعلیـم وتعلـم و تقویت فرهنگ‏‎ ‎‏اسلامـی و‌آموزش کـافی فنون مختلف نظـامی، و چه در راه بسیج‏‎ ‎‏توده هـای مظلـوم و‌مستضعف جهـان بر ضد استکبـار جهـانخوار تا‏‎ ‎‏قطع‌طمـع آنـان نه تنها از کشورهـای اسلامی که از همۀ ممـالک تحت‏‎ ‎‏ستم جهـان و چه در راه‌تقـویت هر چه بیشتر بسیج بـرای حراست از‏‎ ‎‏اسلام بزرگ و ایـران عزیز و‌با صبـر و شکیبـایی در ایـن مقـاصد بزرگ،‏‎ ‎‏این خـدمت گرانقـدر را رنگ الهـی داده واز عبـادات بزرگ قرار‏‎ ‎‏دهند.(87)‏

30 / 8 / 63

*  * *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تفکر دفاعی‎ ‎برای جوانان

‏هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از اسلام.(88)‏

25 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تعلیمات‎ ‎نظامی

‏در بعد نظامی، به همۀ کسانی که صلاحیت دفاع از کشور را دارند برای‏‎ ‎‏مواقع اضطراری تعلیم نظامی می دهد ؛ و در این مواقع بسیج عمومی‏‎ ‎‏اختیاری و احیاناً اجباری می کند ؛و در حال عادی برای دفاع از مرزها و‏‎ ‎‏تنظیم شهرها و ایمنی جاده ها و حفظ نظم و انتظام، نیروی مومن‏‎ ‎‏ورزیده تربیت می کند.(89)‏

25 / 5 / 64

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 64

ضرورت دفاع از‎ ‎انقلاب اسلامی در‎ ‎دو مرکز علمی

‏امروز یکی از ضروریترین تشکلها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلاب‏‎ ‎‏علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان‏‎ ‎‏از انقلاب و اسلام دفاع کنند و فرزندان بسیجی ام در این دو مرکز، پاسدار‏‎ ‎‏اصول تغییرناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از‏‎ ‎‏هر محلی بیشتر به اتحاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقلاب به هیچ‏‎ ‎‏وجه نگذارند ایادی امریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند.‏‎ ‎‏تنها با بسیج است که این مهم انجام می پذیرد. مسائل اعتقادی‏‎ ‎‏بسیجیان به عهدۀ این دو پایگاه علمی است. حوزۀ علمیه و دانشگاه باید‏‎ ‎‏چهارچوبهای اصیل اسلام ناب محمدی را در اختیار تمامی اعضای‏‎ ‎‏بسیج قرار دهند. باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت‏‎ ‎‏بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به‏‎ ‎‏ایران اسلامی نیست، باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به‏‎ ‎‏وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان‏‎ ‎‏دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان اسلام را فاتح جهان نمود.‏‎ ‎‏شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است، انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏جهان نیازمند فداکاریهای شماست و مسئولین تنها با پشتوانۀ شماست‏‎ ‎‏که می توانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون‏‎ ‎‏امریکا و شوروی می شود به زندگی مسالمت آمیز توام با صلح و آزادی‏‎ ‎‏رسید. حضور شما در صحنه ها موجب می شود که ریشۀ ضد انقلاب در‏‎ ‎‏تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع گردد.‏

‏     من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر‏‎ ‎‏مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند‏‎ ‎‏سوخت. بار دیگر تاکید می کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی،‏‎ ‎‏سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت.(90)‏

2 / 9 / 67

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 65

  • )) رهان: شرط بندی.
  • )) سبق و رمایه: اسب دوانی و تیراندازی که شرط بندی به خاطر آن حرام نیست.