مقصد اول امور عامّه
غرر فی التمیّز بین التمیّز و التشخّص و بعض اللواحق
فرق تمیّز و تشخّص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فرق تمیّز و تشخّص

فریده پنجم ماهیت و لواحق آن

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فرق تمیّز و تشخّص

فرق تمیّز و تشخّص

‏ ‏

‏اگر کلی وسیعی را به کلی دیگر و سپس به کلی دیگری مقید نمودیم، تمیز حاصل‏‎ ‎‏می شود، مثلاً اگر حیوان کلی را به کلی دیگری که ناطق باشد مقید کرده، بین آن با کلی‏‎ ‎‏دیگری که از مقید نمودن حیوان به ناهق به دست می آید، تمیز حاصل می شود.‏

‏پس بین دو کلی مقید، تمیز حاصل گشته، گرچه تشخص نیست؛ چون تا وجود‏‎ ‎‏قدم به میان نگذارد، تشخص حاصل نمی شود. و کلی بعد از تقیید آن به کلی دیگر باز‏‎ ‎‏مانع از صدق بر کثیرین نیست.‏

‏وجه دیگر فرق بین تمیز و بین تشخص این است که: تمیز بالاضافه حاصل‏‎ ‎‏می گردد، یعنی از امور اضافیه است که شی ء را با شی ء دیگر مقایسه می نماییم و غیر‏‎ ‎‏مورد شرکت آنها را در نظر می آوریم، تمیز حاصل می شود؛ زیرا تمیز امتیاز شی ء عن‏‎ ‎‏شی ء فی شی ء است.‏

‏تمیز بین زید و بین عمرو یا بین او و بین بکر حاصل می گردد به طوری که اگر‏‎ ‎‏طرف اضافه نباشد تمیز نیست، اگر در عالم یک فرد موجود باشد، لاغیر تمیز‏‎ ‎‏نیست چون طرف اضافه نیست. ولکن تشخص از امور نفسیه است؛ چون عین‏‎ ‎‏وجود است، پس اگر یک وجود بسیط در دار تحقق باشد و وجود دیگری نباشد،‏‎ ‎‏باز تشخص هست.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 262