بخش اول: استکبار جهانی
ابعاد سلطۀ استکبار
سلطه اقتصادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

سلطه اقتصادی

ایران، پایگاه‎ ‎سودجویی سیاسی‏  ‏اقتصادی استعمار

‏از طرف دیگر کارشناسان و سرمایه داران بزرگ امریکا به اسم عظیمترین‏‎ ‎‏سرمایه گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به ایران هجوم‏‎ ‎‏نموده اند. سرمایه دارانی که بنا به نوشتۀ بعضی از روزنامه ها هر لحظه از‏‎ ‎‏عمرشان دهها هزار دلار قیمت دارد، باید دید برای چه منظور در تهران‏‎ ‎‏اجتماع می کنند؟ آیا برای غمخواری و انسان دوستی است؟! کسانی که‏‎ ‎‏دنیا را به خاک و خون کشیده اند و دهها هزار انسان را برای شهوات به زیر‏‎ ‎‏خاک کرده اند در اینجا دوست صمیمی ما هستند یا نفوذ دولت ایران و‏‎ ‎‏عظمت شاه موجب این امر است؟! (این را هم همه می دانند) یا‏‎ ‎‏سودجویی سیاسی و اقتصادی با دامنۀ وسیع آن، که پایگاهش ایران و‏‎ ‎‏دنبال آن سایر ممالک اسلامی و دیگر ممالک شرقی است از یک طرف و‏‎ ‎‏خودباختگی دستگاه ننگین ایران در مقابل استعمار چپ و راست از‏‎ ‎‏طرف دیگر، موجب این بدبختیهاست؟!(32)‏

20 / 4 / 49

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره مندی از منابع و مخازن نفت و گاز

‏علاوه بر این، خوب خود ما هم اهل این ملت هستیم؛ می بینیم که تمام‏‎ ‎‏مخازن ما دارد می رود تو جیب امریکا و برادرهای او. نفت ما اگر اینطور که‏‎ ‎‏حاتم بخشی می کند محمدرضا ... اگر این نشود، نفت ما به این زودیها‏‎ ‎‏تمام نمی شود، مخازن ما به این زودیها تمام نمی شود، لکن درِ نفت را باز‏‎ ‎‏کرده اند و حراج کرده اند. دارند می برند همه را، می خورند همه را. از آن‏‎ ‎‏طرف انگلیسها می برند، از آن طرف کسان دیگر. امریکایی ها که از همه‏‎ ‎‏بدترند. از آن طرف هم شوروی ها. همه ریخته اند به جان این ملت، و همه‏‎ ‎‏هم، دست به هم داده اند که این مردکه را نگهش دارند که این چیزها را‏‎ ‎‏ببرند... .‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

‏     اینها می خواهند که تمام مخازن ما را ببرند؛ و این ملت بیچاره بعد از‏‎ ‎‏اینکه نفتش رفت و منابعش از بین رفت، بعد چه باید بکند؟ خدا می داند‏‎ ‎‏چه باید بکند.(33)‏

17 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غرب به مخازن شرق چشم دوخته است

‏در شرق چون مخازن زیاد است، مخازن نفت زیاد در شرق هست مثل‏‎ ‎‏کویت، مثل حجاز، مثل ایران، در اینجا اینطور مخازن هست، آن‏‎ ‎‏خارجیها تمام چشمشان دوخته شده است به این مخازن ما و دارند‏‎ ‎‏مجانی می برند، همین طوری. (34)‏

21 / 7 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بلعیدن ملل ضعیف، هدف ابرقدرتها

‏حقوق بشر! همه اش شعر. همۀ این حرفهایی که این دولتهای بزرگ‏‎ ‎‏می زنند و جامعه هایی درست کرده اند برای حقوق بشر، برای امنیت،‏‎ ‎‏برای چه، نه امنیتشان به امنیت آدم می برد و نه حفظ حقوق بشرشان به‏‎ ‎‏حفظ حقوق آدم می برد. همه اش برای این است که این ملل ضعیف را‏‎ ‎‏ببلعند. این همه مساعی که ملاحظه می کنید در هر یک این ابرقدرتها،‏‎ ‎‏یک صدایی است، یک نظامی هست، نظام این است که این بلاد شرق را،‏‎ ‎‏بلاد ضعیف را، اینها ببلعند. (35)‏

21 / 7 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

شناسایی مخازن ممالک شرق توسط مامورین سیاسی ابرقدرتها  

‏وضع ممالک اسلامی، خصوصاً این ممالکی که دارای مخازن هستند‏‎ ‎‏مثل مملکت ایران ـ که در راس آنهاست ـ تقریباً اوضاع اینها مورد مطالعۀ‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

‏این قدرتمندها، این دولتهای ابرقدرت، ... بوده است. اوضاع شرق و اگر‏‎ ‎‏ملاحظه کرده باشید در این سیاحهایی که از اینها از شاید سیصد سال‏‎ ‎‏پیش از این ـ که راه یافتند به شرق ـ سیاحهایی که از اینها آمدند به اسم‏‎ ‎‏سیاحت؛ اینها یک مامورین سیاسی بوده اند برای مطالعۀ این ممالک‏‎ ‎‏شرق. در ایران اینها می آمدند و در تمام شهرها، دهات، همۀ اینها را‏‎ ‎‏مطالعه می کردند. بیابانها، حتی آن بیابانهایی که هیچ آب و علفی‏‎ ‎‏نداشتند، اینها با تحمل زحمتهای فراوان، با شتر در آن وقت می آمدند و‏‎ ‎‏با کاروانها حرکت می کردند و اوضاع جغرافیایی این ممالک را و مهمتر‏‎ ‎‏برای آنها، آن مواردی که مخازن، هر مخزنی: مخزن طلا، مس، نفت، گاز،‏‎ ‎‏هرچه بوده؛ اینها دقیقاً مطالعه کردند و نقشه برداری کردند؛ و مواردی که‏‎ ‎‏در این ممالک و آنچه ما می دانیم در ایران، آن مواردی که دارای یک‏‎ ‎‏[‏‏منبعی‏‏]‏‏ بوده است که برای آنها مفید بوده است؛ آنها را نقشه برداشتند،‏‎ ‎‏علامت گذاشتند، نشانه گذاشتند، یادداشت کردند و ضبط است پیش‏‎ ‎‏آنها.‏

‏     ‏‏قبل از اینکه امریکا پایش باز بشود به این ممالک؛ مقدم بر همه،‏‎ ‎‏انگلیسها بودند و روسها هم بودند و بعضی ممالک دیگر. در هر صورت،‏‎ ‎‏این ممالک ما، این ممالک شرق از قریب سیصد سال یا یک قدری‏‎ ‎‏بیشتر، مورد بررسی اینها و طمع اینها بوده است؛ منتها هرچه جلوتر‏‎ ‎‏آمده است، کارشناسهای آنها بیشتر تخصص پیدا کرده اند و بیشتر‏‎ ‎‏آمده اند در اینجا، در این ممالک، و تمام اینها، آنها اطلاعاتشان از خود‏‎ ‎‏اهالی آن مملکت بیشتر است. اطلاع بر روحیۀ مثلاً ایلاتی که ما در ایران‏‎ ‎‏داشتیم؛ مثل ایل بختیار‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏،مثل ایل قشقایی، اینها و امثال اینها،‏‎ ‎‏شاهسونها مطالعاتی داشتند؛ برای اینکه به دست بیاورند روحیۀ اینها‏‎ ‎‏چه جور است،تا چه حد می تواند این ممالک از اینها استفاده ببرد؛ و‏‎ ‎‏مطالعاتی هم راجع به شهرستانها و دهات؛ تمام دهاتی که در ایران‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

‏هست، از آن دهات بسیار دور افتاده و کوهستانی تا آخر، اینها تمامش را‏‎ ‎‏اطلاع دارند؛ یعنی کارشناسها را فرستادند، همۀ اینها، هم نقشه برداری‏‎ ‎‏شده است و هم هرچه دارد در آنجا، هر کجا چیزی در آن پیدا می شود که‏‎ ‎‏برای آنها دندانگیر است، از آن یادداشت برداشتند و خودشان را مهیا‏‎ ‎‏کردند برای غارت؛ منتها این کسانی که در راس بودند، از سلاطین یا از‏‎ ‎‏روساکه در راس بودند، مختلف بودند در رساندن منافع به اینها؛ گاهی‏‎ ‎‏اشخاصی بودند که تا آن حد خیانتکار نبودند، و گاهی هم خیانتکار زیاد‏‎ ‎‏بودند که به همۀ ابعاد تسلیم شده اند. من در همدان یکوقت بودم، یک‏‎ ‎‏نفر از دوستان من یک نقشه ای آورد، نقشۀ بزرگی شاید مثلاً یک متر در‏‎ ‎‏یک متر، و آن نقشه هم مال همدان بود؛ دهات همدان. تمام در آنجا‏‎ ‎‏آنطور که او می گفت، می گفت تمام ‏‏[‏‏منابع زیرزمینی‏‏]‏‏دهات همدان در‏‎ ‎‏اینجا ثبت است؛ و در آن نقطه هایی بود زیاد. نقطه هایی در آن ورقه با‏‎ ‎‏رنگ دیگری بود که زیاد بود. آن شخص ـ که آشنای ما بود ـ گفت که این‏‎ ‎‏نقطه هایی که در اینجاها گذاشتند علامت این است که در زیر این نقطه و‏‎ ‎‏این دهی که در اینجا هست، یک چیزی پیدا می شود، حالا یا یک معدن‏‎ ‎‏مسی، نفتی و ... پیدا می شود که الآن هیچ چیزش تا حالا درنیامده و آنها‏‎ ‎‏می دانند که ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ کجا چه است. در هر صورت، با نقشه از اول وارد شدند و‏‎ ‎‏احوال و اوضاع ممالک شرق را و مملکت ایران ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏که الآن مورد ابتلای‏‎ ‎‏ماست ـ با نقشه اینجاها را، همه چیزش را تعیین کردند.(36)‏

 23 / 7 / 57 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

سودجویی به بهانه صنعتی کردن کشور

‏«صنعتی می خواهیم بکنیم»! آقا صنعتی، قضیۀ صنعتی نیست، گول‏‎ ‎‏نخورید؛ قضیۀ ذوب آهن نیست، قضیۀ درست کردن مطلب نیست،‏‎ ‎‏قضیۀ پایگاه درست کردن برای شوروی است. می خواهند که عمال‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 28

‏شوروی که اینجا می آیند، راحت بیایند و همۀ کارها را انجام بدهند. گاز‏‎ ‎‏ما را که دارند آنها می برند، نفت ما را هم که دارند آنها می برند، بعد نه‏‎ ‎‏گازی است و نه نفتی است و نه ‏‏[‏‏درآمدی‏‏]‏‏، نه زراعتی است و نه هیچ چیز.‏‎ ‎‏این ملت باید چه بکند، معلوم نیست. (37)‏

‏ ‏

23 / 7 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استثمار ضعفا، منطق قدرتمندان

‏ما همۀ دردمان از این سران ملتهاست؛ از این سران دول. همۀ مصیبتی‏‎ ‎‏که بر ایران دارد وارد می شود و بر ممالک شرق دارد وارد می شود از‏‎ ‎‏همین سران به اصطلاح ابرقدرت است، این قدرتمندان ضعفا را‏‎ ‎‏می خواهند به کار بکشند و منافع ضعفا را ببرند؛ یعنی ضعفا کار بکنند،‏‎ ‎‏تسلیم آنها بکنند. ضعفا گرسنگی بخورند و آنها نفتهایشان را بخورند،‏‎ ‎‏آنها معادنشان را از بین ببرند؛ یا اینها گرسنگی بخورند روی این معادن‏‎ ‎‏نفت، این معادن بزرگ نفت. مردم روی این معادن بزرگ نفت بنشینند و‏‎ ‎‏گرسنگی بخورند. این منطق این قدرتمندهای بزرگ است، مثل شوروی‏‎ ‎‏و مثل امریکا و امثال اینهاست. منطقشان این است؛ و ما می خواهیم که‏‎ ‎‏این وضع نباشد.(38)‏

 29 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخازن و معادن شرق، لقمه چرب اجانب  

‏ابتلای ما اساسش اجانبند، و این ابتلایی نیست که تازه ما پیدا کرده‏‎ ‎‏باشیم؛ این خیلی تاریخ قدیمی دارد که از آن وقتی که اینها راه پیدا‏‎ ‎‏کردند به ایران، به شرق، و مطالعات کردند در حال شرق، از آن وقت اینها‏‎ ‎‏فهمیدند که یک لقمۀ چربی است شرق، و دارای مخازن و معادن است و‏‎ ‎‏باید این را به هر طوری که هست، این طعمه را به هر طوری که هست،‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 29

‏باید اینها ببرند و نگذارند که مردمِ خود آن دیار استفاده از آن بکنند. و‏‎ ‎‏کارشناسانشان معادن ما را همه را می دانند در کجا چه معدنی‏‎ ‎‏هست.(39)‏

30 / 7 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اصلاحات ارضی و ایجاد وابستگی   

‏«اصلاحات ارضی» که ایشان کردند این بود! یعنی امریکایی که می خواست ـ‏‎ ‎‏این نقشۀ امریکایی بود برای این ملتهای این طرف که یکیِ آن هم ایران‏‎ ‎‏بود‏‏ ‏‏ یک نقشه ای بود برای اینکه بازار درست کنند برای امریکا. امریکا‏‎ ‎‏گندمش زیاد بود، گاهی وقتها به آتش می زدند، گاهی وقتها ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ دریا‏‎ ‎‏می ریختند؛ بهتر از این چی بود که زندگی ایرانی ها را به هم بزنند و زراعت‏‎ ‎‏ایران را به هم بزنند و کشاورزی بکلی از بین برود! حالا یک مملکتی که یک‏‎ ‎‏استانش کافی بود برای تمامش و باقی اش باید به فروش برود، یک‏‎ ‎‏آذربایجان اگر چنانچه سابقاً بود و زراعت می شد کافی بود برای همۀ ایران،‏‎ ‎‏مابقی اش باید به فروش برود، به خارج برود، صادر بشود، حالا اینطور که‏‎ ‎‏ملاحظه می کنید همه چیزش وارد می شود از خارج!‏‏(40)‏

4 / 9 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چپاول ذخایر و منافع 

‏این منطق صحیح هست در نظر دنیا؟ در نظر عُقلای دنیا که یک‏‎ ‎‏مملکتی چون منفعت به ایشان می رساند، چون مملکت امریکا از این‏‎ ‎‏منفعت می برد، پس اینها دیگر آزاد نیستند؟ اینها باید دستشان را روی‏‎ ‎‏هم بگذارند تا هرچه منافع دارند، هرچه ذخایر دارند، امریکا و امثال‏‎ ‎‏امریکا ببرند؟!(41)‏

25 / 9 / 57


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 30

اجانب به دنبال مخازن شرق  

‏امریکا دشمن ماست، ما باید دنبال آن برویم؛ و همین طور سایر ممالک‏‎ ‎‏خارجی ـ چپ و راست همه ـ آنها هستند که می خواهند ما را بچاپند، و‏‎ ‎‏شرق را بچاپند نه فقط ایران را؛ ایران هم جزئش است. الآن مخازن شرق‏‎ ‎‏را می خواهند ببرند.(42)‏

31 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چاپیدن ممالک شرق با تضعیف فرهنگ 

‏آنهایی که می خواهند این ممالک تحت نفوذ ـ ممالکی که حالا باید‏‎ ‎‏بگوییم ممالک شرق ـ آنهایی که می خواستند ممالک شرق را بچاپند،‏‎ ‎‏اینها به این دو جناح حمله کردند: به جناح علمای قدیم، و به جناح‏‎ ‎‏فرهنگ. منتها گاهی حمله ظاهر بود، و گاهی پشت پرده. حملۀ ظاهر آن‏‎ ‎‏بود که در زمان رضا شاه به علمای اسلام شد؛ که شاید اکثر شما یا همۀ‏‎ ‎‏شما یادتان نباشد که چه کردند با علمای اسلام. طوری کردند که این‏‎ ‎‏مدرسه های قم، مدرسۀ فیضیه، طلبه ها نمی توانستند توی مدرسه روز‏‎ ‎‏باشند. روز می رفتند توی باغات، آخر شب برمی گشتند. نمی توانستند‏‎ ‎‏یک جلسۀ درس داشته باشند؛ یک مجلس وعظ داشته باشند؛ و هکذا. و‏‎ ‎‏حملۀ بدتر از آن، حملۀ پس پرده است که نگذارند یک فرهنگی رشد‏‎ ‎‏بکند؛ عقب نگه دارند، نگذارند آنطوری که باید تربیت کند، ... فرهنگ را‏‎ ‎‏غیراسلامی بار بیاورند.(43)‏

 1 / 3 / 58 

‎ ‎

 *  *  *

‎ ‎

‏ ‏

طرفداری غرب از رژیم شاه به انگیزه سلطه اقتصادی 

‏غرب به ما محتاج است، نه ما به او. این احتیاج است که آنها را وادار‏‎ ‎‏می کند که با همۀ قوا طرفداری از محمدرضا بکنند، برای اینکه می بینند‏‎ ‎‏محتاج به او هستند، محتاج به این هستند که به این مملکت تسلط پیدا‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31

منافع معادن در دست دشمنان  

‏بکنند و از ذخایر این مملکت ببرند. مملکت ما یک مملکت غنی ای‏‎ ‎‏است، یک مملکتی است که همه چیز خودش را می تواند اداره بکند.‏‎ ‎‏وسعتش وسعتی است که برای ـ از قراری که احتمال می دهند ـ برای‏‎ ‎‏صد و پنجاه میلیون جمعیت کافی است و ذخایرش ذخایر بسیار ارزنده‏‎ ‎‏است و امیدوارم که ذخایر انسانی اش هم رشد پیدا بکند و انسانها‏‎ ‎‏انسانهای رشید بشوند.(44)‏

‏ ‏

29 / 6 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غارت، منطق ظالمها  

‏منطق ظالمها این است که باید اینها را غارت کرد. اینها آدم اصلاً نیستند.‏‎ ‎‏این ابرقدرتها ما را اصلاً آدم نمی دانند. مظلومها را در هر جا هست، در‏‎ ‎‏ممالک خودشان که هست. مظلومها را جزو بشر حساب نمی کنند.(45)‏

 5 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

منافع معادن در دست دشمنان  

‏ظرف قریب به پنجاه سال، تمام این کارخانجاتی که ما داشتیم و تمام این‏‎ ‎‏معادنی که ما داشتیم در خدمت ملت نبوده است. بلکه زحمت را ملت ما‏‎ ‎‏کشیدند و عَمَلگی را آنها کردند، و منافع را دشمنان آنها بردند. شماها در‏‎ ‎‏معادن با آن سختیها و با آن زحمتها کار کردید و کارگران معدن نفت با آن‏‎ ‎‏رنجها و زحمتها کار کردند، نتیجۀ کارهای همه را دشمنهای همین ملت‏‎ ‎‏بردند.(46)‏

15 / 11 / 59  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقش قدرتهای بزرگ در عقب ماندگی ملل ضعیف  

‏غربیان و در سابق انگلستان و بعد از او امریکا و سایر کشورهای قدرتمند‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32

‏دنبال این بودند که با تبلیغات دامنه دار خودشان به ممالک ضعیف‏‎ ‎‏بباورانند که ناتوان اند، بباورانند که اینها نمی توانند هیچ کاری انجام‏‎ ‎‏بدهند؛ اینها باید در صنعت، در نظام، در ادارۀ کشورها، دستشان به‏‎ ‎‏طرف قدرتهای بزرگ از شرق و غرب دراز باشد. آنهایی که می خواستند‏‎ ‎‏مخازن این کشورهای ضعیف را ببرند، نقشه های درست فکر کردۀ آنها‏‎ ‎‏این بود که مردم این کشور را، ملت این کشورها را، باورشان بیاورند که‏‎ ‎‏خودشان ناتوانند؛ ناتوانی را به خورد کشورهای مستضعف بدهند و خود‏‎ ‎‏مردم باور ‏‏[‏‏کنند‏‏]‏‏ که ما نمی توانیم صنعتی را خودمان ایجاد کنیم و‏‎ ‎‏نمی توانیم لشکری را خودمان اداره کنیم و نمی توانیم ادارۀ مملکت‏‎ ‎‏خودمان را بکنیم. این باور که به وسیلۀ تبلیغات غربزدگان در این ممالک‏‎ ‎‏پیاده شد، این کشورها را به تباهی و عقب ماندگی کشاند.(47)‏

‏ ‏

31 / 1 / 60  

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

 

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34