بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
فصل دوم: سیاست های امریکا در برخورد با جهان اسلام
ترویج اسلام امریکایی و مبارزه با اسلام ناب محمدی(ص)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ترویج اسلام امریکایی و مبارزه با اسلام ناب محمدی(ص)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلام ارتجاعی!

‏از بدبختیهایی که بر دول اسلامی و بر ممالک اسلامی و بر ملت اسلام‏‎ ‎‏پیش آمده است، از جملۀ آنها، این است که از سالهای بسیار بعید و‏‎ ‎‏طولانی مشغول شده اند، یک مدت زیادی دول استعمارطلب مشغول‏‎ ‎‏شده اند پیغمبر اسلام را کوچک کنند؛ یک مدتهای زیاد دنبال این رفتند‏‎ ‎‏که پیغمبر اسلام را کوچک کنند. بعدش دنبال این رفتند که احکام اسلام‏‎ ‎‏یک احکامی است که مال هزار سال پیش از این است و حالا چه و چه‏‎ ‎‏شده است و مملکت مترقی شده است و امثال ذلک، و اسلام نمی تواند‏‎ ‎‏اشباع کند آن خواسته های ملل را. آقا شما از اسلام چه دیدید؟ شما تمام‏‎ ‎‏مطبوعاتتان، تمام تلویزیونهایتان، تمام رادیوهایتان، تمام گفتارتان،‏‎ ‎‏نطقهایتان در مجالس، همۀ اینها برای شکستن احکام اسلام است.‏‎ ‎‏سوء نیت هم اگر ندارید، شما را واداشتند به این معنا ـ اِما تهدیداً او‏‎ ‎‏تطمیعاً یا اغفالاً. ان شاءالله اغفال باشد، خیانت نباشد؛ غافل باشید. شما‏‎ ‎‏که به ما مجال این را نمی دهید که اسلام را معرفی کنیم به عالم. ‏

‏     همین سه ـ چهار روز پیش از این یک کاغذی از یکی از دانشجویان‏‎ ‎‏امریکا برای من آمد که این  یکی از جوانهایی است که من نمی شناسمش‏‎ ‎‏لکن ظاهر کلامش این بود که متدین است و متاسف است بر اوضاع.‏‎ ‎‏نوشته است که مع الاسف اینجا، محصلین اینجا، دانشجویان اینجا‏‎ ‎‏می گویند که ما هر چه بدبختی داریم از اسلام است. ای دانشجوهای‏‎ ‎‏بیچاره! اسلامی که به شما معرفی از رادیو بشود که اسلام نیست؛‏‎ ‎‏اسلامی که از روزنامه ها شما خواندید که اسلام نیست. آن اسلامی که به‏‎ ‎‏شما معرفی شده است یک چیزی است عقب افتاده؛ یک مطلبی است که‏‎ ‎‏هیچ مسلمانی زیر بار آن نمی رود؛ آن را من هم قبول ندارم، آن را‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏سایر روحانیون هم قبول ندارند. اینکه اسلام نیست؛ به ما هم که مجال‏‎ ‎‏نمی دهند که اسلام را معرفی کنیم. آقا در این مملکت تلویزیون آزاد‏‎ ‎‏و دست یک اسرائیلی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. او هر چه می خواهد بگوید؛ رادیو هم‏‎ ‎‏تبلیغاتش، برنامه اش را خودشان درست می کنند و چه می کنند؛ نه‏‎ ‎‏این مملکت، در ممالک اسلامی. حالا من بحثم در ممالک اسلامی است‏‎ ‎‏ـ می آیـم سـراغ مملکت خودمـان ـ این حالا بحث در ممالک اسلامی‏‎ ‎‏است.‏

‏     دست استعمار در ممالک اسلامی یکی از فعالیتها را که می کند این‏‎ ‎‏است که اسلام را به یک حقیقت عقب افتادۀ کهنه شده معرفی کند.‏‎ ‎‏سران قوم می گویند کهنه پرستی است؛ ارتجاع است. اسلام را معرفی‏‎ ‎‏اینطور می کنند.(173)‏

18 / 6 / 43  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احساس خطر امریکا از اسلام

‏دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند؛ امروز‏‎ ‎‏به چنگال امریکا و عمال آن. امریکاست که از اسرائیل و هواداران آن‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند. امریکاست که به اسرائیل قدرت می دهد که اعراب‏‎ ‎‏مسلم را آواره کند. امریکاست که وکلا را، یا بیواسطه یا باواسطه، بر ملت‏‎ ‎‏ایران تحمیل می کند. امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود‏‎ ‎‏مضر می داند، و می خواهد آنها را از جلو خود بردارد. امریکاست که‏‎ ‎‏روحانیون را خار راه استعمار می داند، و باید آنها را به حبس و زجر و‏‎ ‎‏اهانت بکشد. امریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می آورد که‏‎ ‎‏چنین تصویبنامۀ مفتضحی‏‎[2]‎‏ را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را‏‎ ‎‏پایمال می کند، تصویب و اجرا کنند. امریکاست که با ملت اسلام معامله‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

وحشیگری و بدتر از آن می نماید.(174)

 4 / 8 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تغییر مبدا تاریخ  

‏کارشناسان که می خواهند مخازن ما را بی مانع به غارت ببرند، برای‏‎ ‎‏تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمۀ شوم تغییر مبدا تاریخ را ساز کردند.‏‎ ‎‏این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان‏‎ ‎‏کثیف واقع شد.(175)‏

4 / 7 / 55  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، افیون جامعه!

‏می گویند اسلام افیون جامعه است، اسلام آمده است مردم طبقۀ سه و‏‎ ‎‏فقرا را برایشان لالایی بگوید خوابشان بکند تا آن قدرتمندها بخورند آنها‏‎ ‎‏را! منافع آنها را بلع کنند! بلکه ادیان را می گویند اینها که اصل ادیان را آن‏‎ ‎‏قدرتمندها درست کرده اند برای همین معنا! یک دینی درست کرده اند‏‎ ‎‏که مردم را دعوت کنند به اینکه مردم مزاحمت با آنها نکنند؛ دعوت کنند‏‎ ‎‏به اینکه بخورید و کتک بخورید و صحبت هم نکنید، حرفی نزنید!‏‎ ‎‏ببینیم که این جنگهای متعددی که در اسلام واقع شده و زمان رسول‏‎ ‎‏اکرم بود ـ حالا بعد از زمان رسول اکرم باز حرف دیگر است ـ زمان خود‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام بوده است که متن اسلام است، دیگر هیچ حاشیه نیست، از‏‎ ‎‏متن اسلام است، قرآن است و آنکه  قرآن را آورده است برای مردم، آنی‏‎ ‎‏که اینها می گویند دین را قدرتمندها درست کردند که این ضعفا و فقرا را‏‎ ‎‏منافعشان را استثمار کنند و استعمار کنند، ببینیم که آیا این جنگها،‏‎ ‎‏جنگ اینطور بوده است که پیغمبر اکرم همدست شده است با‏‎ ‎‏قدرتمندها و حمله کرده به فقرا؟! یا با فقرا ساخته و حمله کرده به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

‏قدرتمندها؟ هرکس همان ظواهر اول تاریخ را ببیند، می بیند اینطوری‏‎ ‎‏بوده که پیغمبر یک دستۀ فقیر دورش جمع بوده اند.(176)‏

14 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضعیف مذهب 

‏این دستی بود که از اجانب در این مملکت فعالیت می کرد. کارشناسهای‏‎ ‎‏آنها که از سابق الایام مطالعه کردند این ممالک شرق را و زمینهای اینجا‏‎ ‎‏را، وجب به وجب رفتند و گردش کردند و چیزهای مادی که در آن بوده‏‎ ‎‏است کشف کردند. روحیات ما و طوایف ما را و آن چیزهایی که ما به آنها‏‎ ‎‏مُتمسّکیم، اینها را مطالعه کردند. بر اثر مطالعه ای که اینها کردند یافتند‏‎ ‎‏که اگر مذهب در بین این مردم باشد و همه تحت یک لوا باشند،‏‎ ‎‏نمی توانند بر اینها غلبه کنند و این خزاین را ببرند؛ و کوشش کردند اینها‏‎ ‎‏برای اینکه تضعیف کنند مذاهب را، و اصل مذهب را بگویند که اینها‏‎ ‎‏چیزهایی بودند که قدرتمندها درست کردند؛ اینها افیون جامعه است!‏‎ ‎‏اصل دیانت افیون جامعه است! و این برای این بود که می خواستند که‏‎ ‎‏مذهب را در نظر مردم و در نظر روشنفکرها نازل کنند، و از دست بدهند‏‎ ‎‏اینها اعتصام به مذهب را.(177)‏

 18 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و استقلال بدون اسلام!  

‏مسیر ما اسلام است؛ ما اسلام می خواهیم. ما آزادی که اسلام تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ آن‏‎ ‎‏نباشد نمی خواهیم. ما استقلالی که اسلام تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ آن نباشد‏‎ ‎‏نمی خواهیم. ما اسلام می خواهیم. آزادی که در پناه اسلام است،‏‎ ‎‏استقلالی که در پناه اسلام است ما می خواهیم. ما آزادی و استقلال‏‎ ‎‏بی اسلام به چه دردمان می خورد؟ وقتی اسلام نباشد، وقتی پیغمبر‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏اسلام مطرح نباشد، وقتی قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادی باشد.‏‎ ‎‏ممالک دیگر هم آزادی دارند. ما آن را نمی خواهیم. ‏

‏     دشمن خودتان را بشناسید؛ من حالا دارم معرفی می کنم. و این‏‎ ‎‏نواری که من می گویم، امروز، امشب ـ یا هر وقت که می شود ـ باید در‏‎ ‎‏رادیو، بی یک کلمه این طرف و آن طرف، اگر یک حرف اهل روزنامه یا‏‎ ‎‏رادیو این ور و آن ور بکنند من خراب می کنم آن روزنامه را، برای اینکه‏‎ ‎‏برخلاف مسیر ملت است؛ آزادی نیست، توطئه است. ما توطئه را‏‎ ‎‏می شکنیم.(178)‏

 2 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام راحت طلبی!

‏ما نباید تصور این را بکنیم که این ابر قدرتها از ما دست برداشته اند. ملتی‏‎ ‎‏که می خواهد زنده باشد و می خواهد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته‏‎ ‎‏نباشد و می خواهد آزاد باشد و تحت سلطه نباشد، این ملت باید مهیا‏‎ ‎‏باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی را می خواهد ملت، از زمان‏‎ ‎‏محمدرضا بهتر از همه این بود که ظهر بیایند نماز بخوانند با امام‏‎ ‎‏جماعتشان و امام جماعت برود سراغ کارش و شما بروید سراغ کسبتان.‏‎ ‎‏راحت طلبی این را اقتضا می کرد، حالا هم باز همان رژیم بود و همان‏‎ ‎‏بساط بود و شما هم نانتان را می خوردید و آبتان را می خوردید و‏‎ ‎‏شمیرانتان را هم می رفتید و کارهای عادیتان را انجام می دادید، لکن‏‎ ‎‏تکلیف هم این است؟ در مقابل خدا هم می شود انسان عذر بی خودی‏‎ ‎‏بتراشد؟ فرضاً که حالا کسی عذر تراشید به اینکه خوب، ما دیدیم که‏‎ ‎‏وقتی وارد بودیم در این امور، از همۀ اطراف کشورهای وابسته به امریکا و‏‎ ‎‏شوروی و افراد وابسته به اینها از داخل و خارج مزاحمت ایجاد می کنند،‏‎ ‎‏می کشند افراد را، بمب می گذارند و چه می کنند، هجوم می کنند و وارد‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

‏کشور می شوند، خوب، تکلیف چیست؟ تکلیف این است که حالا ما رها‏‎ ‎‏کنیم آن طریقۀ اسلام را و آن طریقۀ انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم‏‎ ‎‏و چند روز ادامۀ زندگی حیوانی بدهیم؟! با حیوانات فرق نداشته باشیم؟!‏‎ ‎‏حیوانات هم ‏اِن مِن شَی ءٍ اِلاّ یُسَبِّحُ بِحَمدِه‎[3]‎‏؛ آنها هم ذکر و تسبیح دارند،‏‎ ‎‏لکن همّشان علفشان است. انسان هم باید این طوری باشد که همّش‏‎ ‎‏علفش باشد و هر چه ذلت و خواری است تن به آن بدهد؛ برای اینکه چند‏‎ ‎‏روز زندگی مرفه بکند؟!(179)‏

 8 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترویج اسلام بی تفاوت 

‏اینها می خواستند از ما و از شما و از روحانیون یک موجود بی خاصیتی‏‎ ‎‏درست کنند که هیچ رنگ و بویی نداشته باشد و هیچ کاری نداشته باشد‏‎ ‎‏به اینکه به این ملت چه می گذرد، به این مخازن ملت چه می گذرد،‏‎ ‎‏حکومت چه می کند، این قلدرها چه می کنند با ملت، این خانها چه‏‎ ‎‏می کنند با ملت. یک اشخاص بی رنگ و بویی می خواستند، که خیلی هم‏‎ ‎‏[‏‏به آنها‏‏]‏‏ احترام می کردند: شما بنشینید سر جاهاتان و مساله تان را‏‎ ‎‏بگویید، ما احترامتان هم می کنیم، سلام بلند بالایی هم به شما‏‎ ‎‏می دهیم، اما اگر یک قدم آن طرف بگذارید، نه، دیگر اینجا حد شما‏‎ ‎‏نیست، حد شما تا آنجایی است که مساله بگویید و بیایید مسجد و خیلی‏‎ ‎‏هم که چی بشود، یک مجلس فاتحه ای باشد، بروید مجلس فاتحه‏‎ ‎‏بنشینید. به ما تحمیل کردند این را و ما باید از زیر این بار تحمیل بیرون‏‎ ‎‏برویم.‏

‏     روحانیین باید در صحنه باشند. باید همۀ این حرفهای نامربوطی که‏‎ ‎‏زده بودند و شما را می خواستند از دخالت در امور جامعه کنار بگذارند،‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏همۀ آنها را پشت سر بگذارید ـ و گذاشته اید پشت سر. علمای اعلام نباید‏‎ ‎‏بروند کنار بنشینند تا مقدرات آنها در امریکا تدوین بشود و یا در شوروی‏‎ ‎‏تدوین بشود.‏

‏     ما را کنار گذاشتند و مقدرات ما در امریکا تدوین می شد.(180)‏

10 / 4 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرکوب بنیادگرایی

‏امروز می بینید که در همه جا حکومتهایی که امریکایی هستند یا‏‎ ‎‏[‏‏طرفدار‏‏]‏‏ شوروی هستند، در فکر این هستند که در مراکز خودشان‏‎ ‎‏اسلام اصلش تحقق پیدا نکند. یعنی، این جنبش اسلامی که از ایران‏‎ ‎‏شروع شد و موجش رسید ـ بدون اینکه ما یک تبلیغات صحیحی داشته‏‎ ‎‏باشیم، موج، خود این حق، حقانیت رسید ـ به کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏غیر اسلامی و توده های مردم را و مردم مسلم را در همه جا به یک‏‎ ‎‏جنبشی وادار کرد.(181)‏

4 / 8 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معارضه با اسلام  

‏مـا اعتقادمـان ایـن است که امـریکا از اسلام تـرسیده است و می خـواهد‏‎ ‎‏اسلام را به هـم بـزند، تصـریح هم می کنـد. ما ایـن کسـانی که بـا‏‎ ‎‏دولت اسلامی ایران معارضه می کنند، اعتقادمان این است که اینها با‏‎ ‎‏اسلام دارند معارضه می کنند. ما روی این اعتقاد با اینها تا آخر‏‎ ‎‏باید مبارزه کنیم برای اینکه اسلام همچه تکلیفی برای ما معین کرده‏‎ ‎‏است.(182)‏

15 / 1 / 64  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

اسلام امریکایی  

‏کشتار زائران خانۀ خدا توطئه ای برای حفظ سیاستهای استکبار و‏‎ ‎‏جلوگیری از نفوذ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ است. و‏‎ ‎‏کارنامۀ سیاه و ننگین حاکمان بی درد کشورهای اسلامی حکایت از‏‎ ‎‏افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد.‏

‏     پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی ندارد.‏‎ ‎‏پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متاسفانه با‏‎ ‎‏سیاستهای غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلت نشسته اند. مگر‏‎ ‎‏مسلمانان جهان فاجعۀ قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه های‏‎ ‎‏مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران‏‎ ‎‏خانۀ خدا را فراموش می کنند؟ مگر مسلمانان نمی بینند که امروز مراکز‏‎ ‎‏وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند، که از یک‏‎ ‎‏طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاّهای کثیف درباری،‏‎ ‎‏اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت‏‎ ‎‏و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت‏‎ ‎‏سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلمه «اسلام‏‎ ‎‏امریکایی» را ترویج می کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش،‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار، می گذارند.(183)‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

  • )) منظور، کاپیتولاسیون است.
  • )) اسراء  /  44.