فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
همراهی و همگامی با نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

همراهی و همگامی با نهضت

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اصلاح مملکت توسط جوانان

‏شما جوانان تاکنون در این نهضت شرکت داشتید؛ من به شما درود‏‎ ‎‏می فرستم! لکن نیمه راه است؛ راه باز باقی مانده است. شما جوانها،‏‎ ‎‏شما نیروهای جوان باید این نیمه راه دیگر را هم با قدرت پیش‏‎ ‎‏ببرید. باید با وحدت کلمه، با اسلام، با ایمان، از این نهضت تا اینجا‏‎ ‎‏که آمده اید، از اینجا به بعد هم جلو بروید. باید همۀ ریشه های‏‎ ‎‏استبداد و ریشه ای استعمار را از این مملکت بکَنید؛ باید این مملکت‏‎ ‎‏را پاکسازی کنید. این مملکت عقب مانده است، این مملکت‏‎ ‎‏اقتصادش ورشکسته است، این مملکت الآن آشفته است ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ به‏‎ ‎‏نیروی شما جوانها باید این مملکت اصلاح بشود. ما همه مسئول‏‎ ‎‏هستیم؛ ما همه باید دنبال این کار را بگیریم تا به آخر برسانیم.‏‏(246)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتیاج دائمی به جوانان

‏من از ملاقات شما جوانهای برومند و چهره های تابناک خوشحال‏‎ ‎‏هستم و مایلم به ملاقات شماها... ما از این به بعد هم احتیاج به‏‎ ‎‏شما داریم؛ ما همیشه محتاج به شما جوانها هستیم. ما بعدها هم‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏برای کشورمان احتیاج به فعالیت شما جوانهای برومند داریم و من‏‎ ‎‏امیدوارم که در همۀ مراحل، شما با مردانگی با ما همراهی کنید و‏‎ ‎‏این نهضت را به پیش ببرید. امروز کشور مال خود شماست، و شما‏‎ ‎‏باید مال خودتان را حفظ کنید. مثل زمان طاغوت نیست که شما‏‎ ‎‏زحمت بکشید و دیگران بهره ببرند. من امیدوارم که با به کار رفتن‏‎ ‎‏احکام اسلام، مملکت مال خود شما باشد و شما در مملکت‏‎ ‎‏خودتان زحمت بکشید و در مملکت خودتان بهره را برای خودتان‏‎ ‎‏بردارید.(247)‏

23 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان مایه روسفیدی ملت

‏این همت بزرگ شما جوانان بود و این ارادۀ قاطع ملت ما بود که با‏‎ ‎‏توجه به خدای بزرگ، این نهضت را پیش بردید؛ و ما را در بین دنیا‏‎ ‎‏روسفید کردید و اسلام را بلند کردید. شما به اسلام حق پیدا‏‎ ‎‏کردید؛ چنانچه اسلام به همه حق دارد. اسلام حق هدایت دارد بر‏‎ ‎‏همه. ما خدمتگزار هستیم؛ و شما که خدمت به اسلام کردید،‏‎ ‎‏اسلام برای شما حق قائل است.‏

‏     لکن باید توجه داشته باشید که باز پیروزی به آخر نرسیده‏‎ ‎‏است؛ ما مراحلی داریم که باید آن مراحل را طی کنیم. و آن، با‏‎ ‎‏همت شما جوانان است. شما جوانانِ اقشار ملت هستید که باید‏‎ ‎‏این نهضت را همراهی کنید، تا به آخر.(248)‏

8 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حفظ نهضت

‏جوانان ما همه برای شهادت حاضرند. مرد و زن ما برای شهادت‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

‏حاضرند. برادران من! ما راه را تا بین راه آمده ایم و باید به آخر‏‎ ‎‏برسانیم. باید این نهضت را حفظ کنید. شما باید این آتش روشن را‏‎ ‎‏روشنتر کنید.(249)‏

19 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به آخر رساندن نهضت

‏شما جوانها که تا حالا مطلب را به اینجا رساندید، ملت ما که با‏‎ ‎‏همۀ اقشارش، با جان و خون خودش، مطلب را به اینجا رساند‏‎ ‎‏مبادا به این حرفها گوش بکند و خون جوانان خودش را هدر‏‎ ‎‏بدهد. اگر به حرفهای اینها گوش بکنید، اگر ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ دانشگاه اینها‏‎ ‎‏وارد می شوند، جوانهای دانشگاهی ما به حرف اینها گوش‏‎ ‎‏بدهند، اگر در کارخانه ها اینها وارد می شوند، جوانان کارخانه ای‏‎ ‎‏ما به اینها گوش بدهند، اگر در کشاورزی وارد می شوند و در‏‎ ‎‏صحرا و بیابانها می ریزند و نمی گذارند کشاورزی بشود، گوش‏‎ ‎‏بدهند به این حرفها، اگر ما همه گوش بدهیم به این حرفها، این‏‎ ‎‏حرفها معنایش این است که باز همان آش و همان کاسه؛ همان‏‎ ‎‏خارجیها و همان بردن همه چیز ما؛ همان قلدریها. یک کس دیگر‏‎ ‎‏را می آورند می نشانند بالای سر ما با همان قلدری؛ و بدتر از اول.‏

‏     خیال نکنید که قلدری اگر پیدا بشود مثل قلدری این است؛‏‎ ‎‏خیر، پوست را از سر همۀ شما می کند! اگر خدای نخواسته عود‏‎ ‎‏کند آن مسائل. اینها فهمیدند که ما یک همچو پاسدارانی داریم‏‎ ‎‏توی مملکت، شما را اول خواهند ‏‏[‏‏کشت‏‏]‏‏! اول آن جوانهایی که‏‎ ‎‏قدرتمند هستند و اینها از آنها ضربه خوردند، اول حساب شما را‏‎ ‎‏صاف می کنند، بعد هم حساب همه را... شما باید همه به هم‏‎ ‎‏دست بدهید، که این نهضت را به آخر برسانید. حکومت عدل‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

 

‏اسلامی پیدا بشود، محقق بشود، خارجیّت پیدا بکند، بعداً برویم‏‎ ‎‏سراغ این فروع؛ که خوب، حالا حکومت اسلامی پیدا شد،‏‎ ‎‏«یاالله » شروع کنید! اما نه اینکه «یاالله »، یعنی الآن بده! شروع‏‎ ‎‏کنید.(250)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرکت در نهضت

‏جوانان ما همه در این نهضت شریک بودند، و امیدوارم از این به‏‎ ‎‏بعد هم به این شرکت باقی بمانند.(251)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرافت طبقه جوان زاغه نشین

‏شما طبقۀ جوان برومند زاغه نشین بر آن اشخاص کاخ نشین‏‎ ‎‏شرافت دارید. و شما هستید که اسلام را حفظ کردید و نهضت را‏‎ ‎‏پیش بردید. و امیدوارم از این به بعد هم شما باشید که تا آخر‏‎ ‎‏برسانید این نهضت را.(252)‏

15 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال کشور مرهون جوانان

‏من امیدوارم که شما پهلوانان برای ملتتان، برای کشورتان، مفید‏‎ ‎‏باشید. و با همت شما جوانان برومند و همت سایر اقشار ملت،‏‎ ‎‏این نهضت اسلامی به پیش برود؛ و یک مملکت مستقل، آزاد،‏‎ ‎‏خالی از همۀ شیاطین ‏‏[‏‏داشته باشیم‏‏]‏‏.(253)‏

17 / 7 / 58

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

امید به جوانهای برومند

‏ما از اول هم امیدمان به ملت و جوانهای برومند ملت بود. ما‏‎ ‎‏همیشه توجه مان به خود ملت، به نیروی انسانی ـ الهی ملت بوده‏‎ ‎‏است. و با استمداد از همین طبقۀ کارگر، طبقۀ تحصیلکردۀ جوان،‏‎ ‎‏بازاریها، از همین طبقاتِ به قول آنها «طبقات پایین»، و به قول من‏‎ ‎‏طبقات بالا، استفاده کردیم. اینها بودند که نهضت را به اینجا‏‎ ‎‏رساندند. و اینها هستند که می توانند به پیش ببرند.(254)‏

8 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری جوانان

‏جوانهای ما بیدار بشوید! ای جوانهای برومند ما، ای خواهران ما،‏‎ ‎‏ای برادران ما، بیدار بشوید! ای شمایی که با دست شما نهضت به‏‎ ‎‏اینجا رسیده، و این آقایان که حالا اشکال می کنند، در کنار نشسته‏‎ ‎‏بودند و یا کمک نمی کردند و یا بی تفاوت بودند و حالا آمده اند در‏‎ ‎‏میدان، ای جوانهایی که در مقابل توپ و تانک رفتید، ای‏‎ ‎‏خواهرهایی که جوانهای خودتان را از دست دادید و خودتان هم‏‎ ‎‏در بین مردم تظاهر کردید و الله اکبر گفتید! حفظ کنید خودتان را.‏‎ ‎‏نهضت خودتان را حفظ کنید. ننشینید دیگران برای شما کار بکنند.‏‎ ‎‏اینها برای شما کار نمی کنند. همان طور که اجانب کار نمی کنند،‏‎ ‎‏اینها هم کار نمی کنند.(255)‏

8 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان امید ملت

‏شما برادران جوان و خواهران، امید ملت هستید. نهضت را شما‏‎ ‎‏جوانان، خواهران و برادران با نثار خون خودتان به پیش بردید.‏‎ ‎‏انقلابی کردید که در دنیا بی نظیر یا کم نظیر بود، انقلاب اسلامی،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏انقلاب گروهی که متعهد به اسلام بودند. من هرجا باشد‏‎ ‎‏خدمتگزار همه هستم، و آنقدر خدمتی که از من می آید ـ و آن‏‎ ‎‏دعاست ـ در حق شما جوانان، برادران، خواهران می کنم. من‏‎ ‎‏امیدوارم که شما جوانان، خواهران و برادران همان طور که از اول‏‎ ‎‏نهضت با کوشش، انقلاب بزرگ را تحقق بخشیدید، از این به بعد‏‎ ‎‏هم با وحدت کلمه و با اتکال به خدای تبارک و تعالی، این نهضت‏‎ ‎‏را ادامه دهید. ما در بین راه هستیم، و باید راه طولانی را طی کنیم و‏‎ ‎‏آن راه طولانی این است که بیرق اسلام را در همۀ قطبهای زمین به‏‎ ‎‏اهتزاز درآوریم.(256)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان پیروان شایسته مکتب اسلام

‏شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هر جا آمده اید، امید‏‎ ‎‏این ملت هستید که باید این راهی را که فرا راه شما گذاشته شده‏‎ ‎‏است به آخر برسانید. و این نهضتی را که در راه او آن همه‏‎ ‎‏جانفشانی شده است، ادامه بدهید. و این صراط مستقیمی را که‏‎ ‎‏انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و اشرف همه، آن‏‎ ‎‏راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مستقیم‏‎ ‎‏کردند و هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از همۀ انحای کفر و‏‎ ‎‏الحاد و خروج از همۀ ظلمات به نور مطلق، باید شما جوانها همان‏‎ ‎‏راه را ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب حضرت‏‎ ‎‏صادق پیروانی شایسته باشید.(257)‏

2 / 11 / 59

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168