قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هفتم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه نیروهای مسلحبه عنوان اصلی ترین بازوی انقلاب و حیاتی ترین رکن حفظ استقلال کشور و آزادی ملت بشمار آورده است، مشتمل بر هشت فصل است:
کلیات، ویژگی های قوای مسلح، اهداف و مأموریتهای قوای مسلح، نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح، مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح، هشدارها و رهنمودها، نقش قوای مسلح در دفاع مقدس، فرامین و انتصابات در قوای مسلح.

کتابخانه چندرسانه ای

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*